Časový rámec a obsahová náplň položených otázok1.Študent UPJŠ môže položiť otázku z ktorejkoľvek z oblastí práva vymedzených v tomto portáli.
2.Študent UPJŠ obdrží odpoveď na otázku spravidla do 15 dní od položenia otázky.
3.Poskytovanie odpovedí na položené otázky študentov UPJŠ môže byť za určitých okolností limitované časovými obmedzeniami a tiež obsahom položenej otázky.
4.Poskytovanie odpovedí na otázky je spravidla limitované trvaním semestrov, resp. akademickým rokom u študentov práva. V prípade, že ide o oblasti práva, ktoré sa viažu na predmet právnej kliniky, ktorá má jednosemestrálne pôsobenie, je možné poskytnúť odpoveď na položenú otázku iba v danom semestri. V prípade dvojsemestrálnych predmetov je možné odpovedať na otázky počas oboch semestrov.
5.V prípade, že lehota stanovená v bode 2. tejto časti nebude môcť byť dodržaná, a to najmä z dôvodov stanovených v bode 4. tejto časti, študent UPJŠ bude o predĺžení lehoty obratom informovaný.
6.V prípade, že otázka nespadá do žiadnej z vybraných právnych oblastí, alebo z dôvodu svojej konkrétnosti, prípadne zložitosti problému vyžaduje reálne poskytnutie právnej služby advokáta, koordinátori portálu si vyhradzujú právo na otázku neodpovedať. O zamietnutí otázky, a v prípade potreby aj o dôvodoch zamietnutia, bude používateľ obratom informovaný.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.