Stavebné právoStavebné právo

V rámci sekcie stavebného práva je možné kláť otázky týkajúce sa nadobúdania a vysporiadania pozemkov, územného plánovania, územného konania, stavieb a ich členenia, oprávnenia na uskutočňovanie stavieb, činností vo výstavbe, povoľovacieho konania (žiadosť o stavebné povolenie), stavebného konania a stavebného povolenia, kolaudačného konania, údržby stavieb, ich zmien a odstraňovania, vyvlastnenia ako aj o orgánoch štátnej správy pôsobiacich v oblasti stavebného práva (stavebný úrad, štátny stavebný dohľad a iné).

PRÍKLADY OTÁZOK Z STAVEBNÉHO PRÁVA
  1. Aké sú odstupy stavby od susediaceho pozemku alebo susediacej stavby?
  2. Ako je možné postupovať v prípade, ak niekto bez stavebného povolenia realizuje stavbu?

Občianske právo Obchodné právo Daňové právo Pracovné právo Stavebné právo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.