Pracovné právoPracovné právo

V rámci sekcie pracovného práva je možné kláť otázky týkajúce sa vzniku a zániku pracovného pomeru, práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa, pracovného času, mzdy, prekážok v práci, ochrany práce, sociálnej politiky zamestnávateľa, zodpovednosti za škodu a náhrady škody v pracovnoprávnych vzťahoch a otázky týkajúce sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti).

PRÍKLADY OTÁZOK Z PRACOVNÉHO PRÁVA
  1. Popri štúdiu v dennej forme som aj zamestnaný/á na kratší pracovný čas? Mám zákonnú povinnosť informovať zamestnávateľa o dennom štúdiu ? Má to vplyv na odvodové povinnosti?
  2. Mal/a som uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta a vypomáhal som v sklade. Pri inventúre sa zistilo manko 4.200,- eur, pričom zamestnávateľ odo mňa požaduje úhradu sumy 750,- eur. Ako mám postupovať ?
  3. Som "dohodár" a zamestnávateľ mi nedáva stravné lístky,  neposkytuje dovolenku a moja odmena je nižšia než mzda ostatných kolegov, ktorí sú v TPP. Môže zamestnávateľ takto postupovať?
  4. Mal/a som uzatvorenú pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas pre riešenie projektu. Zamestnávateľ mi však po týždni oznámil, že ma už nepotrebuje a poslal ma domov. Podľa mojich informácií projekt beží. Mal na takýto postup zamestnávateľ právo?
  5.  

Občianske právo Obchodné právo Daňové právo Pracovné právo Stavebné právo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.