Daňové právoDaňové právo

V rámci sekcie daňového práva je možné klásť otázky týkajúce sa najmä dane z príjmov a miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie), poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Taktiež možno pýtať odpovede na otázky týkajúce sa správy daní, podávania daňových priznaní, sankcií v daňovom práve, či práv a povinností daňových subjektov.

PRÍKLADY OTÁZOK Z DAŇOVÉHO PRÁVA
  1. Som študent pracujúci na základe dohody, pričom za celý minulý rok som mal príjem 600 EUR. Som povinný podať daňové priznanie?
  2. Zdedil som byt po starom otcovi. Som povinný platiť nejakú daň?
  3. Vyhral som v lotérii 1 000 EUR. Mám nejaké povinnosti vo vzťahu k daňovému úradu?
  4. Kde a v akej lehote sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Občianske právo Obchodné právo Daňové právo Pracovné právo Stavebné právo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.