Obchodné právoObchodné právo

V rámci sekcie obchodného práva je možné klásť otázky týkajúce sa podnikania, podnikateľských subjektov, hospodárskej súťaže, obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť), družstva, obchodných záväzkových vzťahov (kúpna zmluv, zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o predaji podniku, zmluva o dielo a iné), živnostenského oprávnenia, obchodného registra a konania na registrovom súde.

PRÍKLADY OTÁZOK Z OBCHODNĚHO PRÁVA
  1. Aké sú výhody a nevýhody samostatného podnikania fyzickej osoby a podnikania cez obchodnú spoločnosť?
  2. Ako založiť obchodnú spoločnosť? Ktorú právnu formu si zvoliť?
  3. Na čo je potrebné dbať pri uzavieraní obchodných zmlúv?
  4. Ako komunikovať s obchodným partnerom?

Občianske právo Obchodné právo Daňové právo Pracovné právo Stavebné právo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.