Občianske právoObčianske právo

V rámci sekcie občianskeho je možné  kláť otázky z oblasti občianskeho práva hmotného a procesného, práva duševného vlastníctva a rodinného práva. Ide najmä o otázky týkajúce sa občianskych práv a slobôd, právnej spôsobilosti fyzických a právnických osôb, ochrany osobnosti, vlastníckeho práva, dedenia, záväzkových vzťahov (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo a iné), zodpovednosti za škodu, ochrany spotrebiteľa a otázky súvisiace s vymožiteľnosťou práva, konania na súde a opravných prostriedkov. Občianske právo dnes zahŕňa aj otázky populárnych a moderných ,,pododvetví práva’' ako napr. športové právo, spotrebiteľské právo.

PRÍKLADY OTÁZOK Z OBČIANSKEHO PRÁVA
  1. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak chcem zažalovať osobu, ktorá mi nevrátila pôžičku?
  2. Aký typ zmluvy musím podpísať pri kúpe bytu/domu alebo inej nehnuteľnosti?
  3. Čo všetko musím urobiť ak si chceme s priateľmi založiť občianske združenie?
  4. Musí byť zmluva o pôžičke písomná? Ak áno, čo v nej musí byť v zmysle zákonov?
  5. Čo v prípade, ak viem, že ma niekto na internete ohovára alebo inak očierňuje moju povesť
  6. Aké typy zmlúv využívajú športovci?
  7. Kúpil som si tovar cez internet – môžem ho vrátiť, alebo reklamovať?

Občianske právo Obchodné právo Daňové právo Pracovné právo Stavebné právo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.