Štruktúra portáluPortál Students for Students

1.Portál pozostáva z verejnej zóny a z autorizovanej zóny.
2.Verejná zóna obsahuje okrem všeobecných informácií o portáli aj Pravidlá poskytovania informácií a niektoré položené otázky a odpovede, pri ktorých je predpoklad, že môžu byť relevantné aj pre širšiu verejnosť.
3.Autorizovaná zóna je prístupná iba študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí majú zároveň prístup do Akademického informačného systému (ďalej „AiS2“). V rámci autorizovanej zóny je možné klásť študentom právnickej fakulty praktické otázky z vybraných oblastí práva a následne získať relevantnú odpoveď. V tejto zóne je tiež možné vyhľadávať v databáze už zodpovedaných otázok.


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.