Informácie o portáli Students for StudentsPortál Students for Students

Tento portál je súčasťou uceleného praktického vzdelávania študentov práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – klinického právneho vzdelávania.
Cieľom portálu je umožniť študentom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „študentom práva“) rozvíjať a prehlbovať svoje poznatky nadobudnuté štúdiom interaktívnym spôsobom. Portál umožňuje študentom všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach položiť študentom práva otázku z vybranej oblasti práva, v ktorej potrebujú získať relevantné právne informácie. Študenti práva pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen prehĺbiť svoje teoretické poznatky a aplikovať ich, ale aj zlepšiť svoje analytické myslenie, komunikačné zručnosti a schopnosť samostatne pracovať s právnymi predpismi na účely zodpovedania konkrétnej otázky z oblasti práva. Zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu na riešenie bežnej životnej situácie.
Vzhľadom na to, že cieľom tohto portálu je primárne vzdelávanie študentov práva, ich odpovede na otázky z oblasti práva nenahrádzajú právne služby advokátov a majú výlučne informatívnu a odporúčaciu povahu. V prípade potreby poskytnutia právnej služby je potrebné sa obrátiť na advokáta, činnosť ktorých tento portál nenahrádza.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.