Pravidlá používania portálu1.Študent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „študent UPJŠ“) má možnosť položiť otázku týkajúcu sa konkrétnej oblasti práva, pomocou on-line formulára. Vo formulári si študent UPJŠ zvolí konkrétnu oblasť práva, ktorej sa jeho otázka týka a stručne ju popíše. Pre jednoduchšiu orientáciu obsahuje portál v rámci každej oblasti práva, v ktorej zabezpečuje poskytovanie právnych informácií, stručný popis danej oblasti a niekoľko vzorových otázok a odpovedí. Študent UPJŠ má možnosť vo formulári uviesť, aby jeho otázka a odpoveď na ňu nebola publikovaná vo výsledkoch vyhľadávania v rámci ostatných už zodpovedaných otázok. V opačnom prípade je otázka a odpoveď na ňu automaticky zverejnená v autorizovanej zóne pre ostatných študentov UPJŠ. Administrátor portálu je oprávnený nastavenie o publicite otázky a odpovede v prípade potreby zmeniť. Údaje o študentovi UPJŠ ostávajú anonymné a v rámci výsledkov vyhľadávania sa nezobrazujú.

2.Otázky študentov UPJŠ sú doručované do schránky administrátora, ktorý je v prípade potreby oprávnený otázku preklasifikovať do inej oblasti práva. Následne je táto otázka doručená supervízorovi – advokátovi z praxe, zodpovednému za konkrétnu právnu oblasť, ktorej sa otázka týka. V rámci výučby na UPJŠ Právnickej fakulte sú otázky riešené a odpovede vypracovávané študentmi práva, ktorí pôsobia na predmetoch právnych kliník, pod supervíziou právnika. Po zodpovedaní otázky sú odpovede doručené prostredníctvom administrátora študentovi UPJŠ na mailovú adresu študenta. Za predpokladu, že študent UPJŠ, ktorý otázku položil neuvedie, aby jeho otázka a odpoveď na ňu nebola publikovaná, je takáto odpoveď na otázku zobrazená vo výsledkoch vyhľadávania aj pre ostatných študentov UPJŠ.

3.Často opakujúce sa otázky ako aj otázky, ktoré môžu byť z hľadiska ich predmetu zaujímavé pre laickú verejnosť, môžu byť uverejnené aj vo verejnej zóne bez uvedenia údajov o študentovi UPJŠ, ktorý otázku položil za predpokladu, že študent UPJŠ nerozhodol inak.

4.Kladenie otázok a poskytovanie odpovedí rešpektuje pravidlá etiky, morálky a dobrých mravov. Portál zabezpečuje vzdelávanie a právne informácie všetkým relevantným subjektom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Právnické fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Portál Students for Students bol vytvorený s finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.