Štatistika projektov

P.č. Typ a idetifikačné číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu Názov projektu Začiatok riešenia projektu Koniec riešenia projektu Objem poskytnutých
finančných prostriedkov
1 VVGS PCOV Žofia Šuleková Modernizačné tendencie a inovatívne výzvy v oblasti financovania obchodných spoločností (PCOV) 02.11.2017 31.10.2018 0,00 €
2 VVGS PCOV Eliška Župová Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy 02.11.2017 31.10.2018 0,00 €
3 VVGS PCOV Iveta Cimboláková Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK u športovcov. 02.11.2017 31.10.2018 0,00 €
4 VVGS PCOV Marta Sendeková Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách – workshop. 02.11.2017 31.10.2018 0,00 €
5 VVGS PCOV Štefan Tóth Efekt štandardizovaného dlhodobého otužovania na kardiometabolický profil sledovaných subjektov 02.11.2017 31.10.2018 0,00 €
6 VVGS PF Rozvoj Alena Gessert Jasovská planina v Slovenskom krase ako experimentálna lokalita pre výskum dynamiky denudácie 15.07.2017 15.09.2017 0,00 €
7 OP VaIZmluva o NFP č. 047/2017/1.2.1/OPVaI/DP Ján Sabo Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v bioinformatike (POZASTAVENÝ) 04.07.2017 30.06.2023 0,00 €
8 APVV VV Marcel Dolobáč Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 01.07.2017 30.06.2021 200 771,00 €
9 APVV VV Renáta Oriňaková Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály 01.07.2017 30.06.2020 237 213,00 €
10 APVV VV Jozef Strečka Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov 01.07.2017 30.06.2021 218 179,00 €
11 APVV VV Rastislav Varga Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. 01.07.2017 30.06.2021 246 973,00 €
12 APVV VV Vladimír Babčák Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) 01.07.2017 30.06.2020 197 104,00 €
13 APVV VV Jana Sedláková Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám 01.07.2017 30.06.2020 239 983,00 €
14 APVV VV Alojz Bomba Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevenci a terapii črevných zápalových chorôb 01.07.2017 30.06.2021 249 613,00 €
15 APVV VV Ondrej Hutník Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier 01.07.2017 30.06.2021 150 243,00 €
16 APVV VV Lenka Varinská Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologická modulácia 01.07.2017 30.06.2021 249 120,00 €
17 APVV VV Sergej Romža Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty 01.07.2017 30.06.2021 196 648,00 €
18 APVV VV Peter Jarčuška Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu 01.07.2017 31.05.2021 246 910,00 €
19 APVV VV Jaroslav Rosenberger Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení 01.07.2017 30.06.2021 248 437,00 €
20 APVV VV Martin Bačkor Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. 01.07.2017 30.06.2021 249 759,00 €
21 VVGS PCOV Gabriela Dobrovičová Ľudskoprávne a etické aspekty informačnej bezpečnosti 01.07.2017 30.06.2018 0,00 €
22 OP VaIZmluva o NFP č. 061/2017/1.2.1/OPVaI/DP Jozef Jantošovič Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií (POZASTAVENÝ) 30.06.2017 31.12.2021 8 222 651,94 €
23 VVGS PF Výskum Erika Demkovicova Využitie biokonjugátov nanočastíc pre diagnostiku rôznych ochorení 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
24 VVGS PF Výskum Oleksandr Kozlov Enantioseparácia vybraných biologicky aktívnych látok a štúdium mechanizmu chirálneho rozlíšenia metódou molekulového modelovania 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
25 VVGS PF Výskum Eva Dušeková Zvýšenie aktivity poliovírusovej (PV) 3C proteázy zmenou vlastností roztoku. 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
26 VVGS PF Výskum Ján Rudy Podzemné prostredie sedimentov Západných Karpát ako biotop 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
27 VVGS PF Výskum Erika Samolova Koordinačné zlúčeniny 3d a 4d kovov vykazujúce biologickú aktivitu a nízkorozmerný magnetizmus. 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
28 VVGS PF Výskum Nikola Šipošová Komplexná analýza bioremediačného potenciálu baktérií rodu Acinetobacter 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
29 VVGS PF Výskum Lenka Koptašiková Metabolické a morfologické zmeny mitochondrií v bunkách Parkinsonovej choroby 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
30 VVGS PF Výskum Katarina Raczova Pomalá magnetická relaxácia v magnetických systémoch na báze iónu Co(II) 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
31 VVGS PF Výskum Milica Fabisikova Stereoselektívna syntéza sfingoidných báz s molekulovými značkami 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
32 VVGS PF Výskum Patrícia Jakšová Chladová tolerancia a morfologická variabilita vybraných druhov panciernikov (Acari) viazaných na subteránne habitaty Slovenska 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
33 VVGS PF Výskum Martina Petrenčáková Štúdium konformačných vlastností tmavej a svetlej formy LOV domény 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
34 VVGS PF Výskum Enikő Horváth Ekológia a ochranárska biológia kriticky ohrozenej populácie korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na východnom Slovensku 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
35 VVGS PF Výskum Gréta Nusová Objasnenie migračného statusu večernice hvízdavej pomocou analýzy pomerov stabilných vodíkových izotopov 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
36 VVGS PF Výskum Lenka Lenkavska Sledovanie vnútrobunkovej komunikácie medzi mitochondriami a lyzozómami v jednotlivých bunkových líniách po foto-aktivácii hypericínu. 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
37 VVGS PF Výskum Šarlota Birnšteinová Vplyv fluktuujúcich polí na škálovacie režimy v perkolačnom procese 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
38 VVGS PF Výskum Mária Suváková Štúdium mechanizmu zvýšenia rozpustnosti vo vode málo rozpustných liečiv 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
39 VVGS PF Výskum Samuel Dobák Širokospektrálne elektrické a magnetické správanie magneticky mäkkých kompozitov 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
40 VVGS PF Výskum Lívia Lederová Experimentálne a teoretické štúdium priestorovej anizotropie vo výmennej interakcii v dvojrozmernom kvantovom antiferomagnete Cu(tn)Cl2 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
41 VVGS PF Výskum Michal Cokina Diskretizácia hviezdnych povrchov v probléme modelovania dvojhviezdnych systémov 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
42 VVGS PF Výskum Anton Hovana Neaditívne integrály a super level miera 01.04.2017 30.06.2018 0,00 €
43 OP VaI004/2017/1.1.3/OPVaI/DP Gabriel Semanišin Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza 30.03.2017 31.12.2017 371 400,11 €
44 OP VaIZmluva o poskytnutí NFP Andrej Miroššay Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.) 11.03.2017 30.06.2018 10 184 338,65 €
45 VVGS PF Rozvoj Pavol Sokol V4 Cybersecurity Conference - Washington 06.03.2017 11.03.2017 0,00 €
46 VVGS PCOV Ľuboš Ambro Pokročilá molekulárno-biologická charakterizácia probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 CCM7766 s protizápalovými a protinádorovými účinkami 01.03.2017 28.02.2018 0,00 €
47 VVGS PCOV Marcel Dolobáč Účinky nariadenia o ochrane osobných údajov na pracovisku 01.03.2017 28.02.2018 0,00 €
48 VVGS PCOV Maros Melicharek Juhoslavizmus verzus čechoslovakizmus: konfliktné dejiny ideológií v strednej a juhovýchodnej Európe 01.03.2017 28.02.2018 0,00 €
49 VVGS PCOV Richter Kornel Vývoj laserového hysterézografu pre pozorovanie vzoriek s cylindrickou symetriou 01.03.2017 28.02.2018 0,00 €
50 VVGS PCOV Renáta Orosová Inovácie metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej profesijnej príprave 01.03.2017 28.02.2018 0,00 €
51 VVGS PCOV Vladimir Filicko Postavenie spotrebiteľa v novom civilnom procese 01.03.2017 28.02.2018 0,00 €
52 DS Ondrej Hutník Časovo-frekvenčné metódy pre operátory a funkcionálne priestory 01.01.2017 31.12.2018 4 050,00 €
53 VEGA Martin Kundrát Evolucia straty letových schopností a gigantizmu u ostrovných vtákov: Model subrecentnej ornitofauny Nového Zélandu a Madagaskaru 01.01.2017 31.12.2020 111 601,00 €
54 DS Norbert Kopčo Plasticita priestorového spracovania pri normálnom počúvaní a pri počúvaní s kochleárnym implantátom 01.01.2017 31.12.2018 9 927,00 €
55 VEGA Marianna Danková Indukcia ischemickej tolerancie v mieche králika vzdialeným perkondicionovaním a postkondicionovaním: štúdium mechanizmov endogénnej ochrany 01.01.2017 31.12.2019 82 231,00 €
56 VEGA Jana Kaťuchová Sledovanie fibrinolytických činiteľov urokinázového aktivátora plazminogénu uPA a inhibítora aktivátora plazminogénu 1 PAI-1vo vzorkách nádorového tkaniva a v sére u pacientov s kolorektálnym karcinómom. 01.01.2017 31.12.2019 43 125,00 €
57 VEGA Andrea Madarasová Gecková Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu. 01.01.2017 31.12.2020 52 390,00 €
58 VEGA Mária Mareková Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra 01.01.2017 31.12.2019 76 303,00 €
59 VEGA Pavol Mikula Behaviorálne a sociálne faktory, stratégie zvládania a kvalita života u pacientov so sklerózou multiplex 01.01.2017 31.12.2019 38 993,00 €
60 VEGA Jan Mojzis Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie 01.01.2017 31.12.2020 118 240,00 €
61 VEGA Jana Plšíková Terapeutický potenciál CD146+ mezenchýmových stromálnych buniek pri liečbe osteoartritídy 01.01.2017 31.12.2019 37 748,00 €
62 VEGA Pavol Pobeha Kardiovaskulárne parametre a systémový zápal u pacientov s respiračnou insuficienciou a ich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou 01.01.2017 31.12.2019 111 184,00 €
63 VEGA Štefan Tóth Zápalové zmeny vzdialených orgánov následkom ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie jejúna 01.01.2017 31.12.2019 58 251,00 €
64 VEGA Ivica Lazurova Adrenokortikálne adenómy a diabetes mellitus - úloha receptorov pre inzulín, IGF1 a IGF2 01.01.2017 31.12.2019 32 945,00 €
65 VEGA Juraj Černák Nové magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny na báze 3d- a 4f-prvkov 01.01.2017 31.12.2020 55 691,00 €
66 VEGA Michal Gallay Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení. 01.01.2017 31.12.2019 55 767,00 €
67 VEGA Mária Ganajová Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky 01.01.2017 31.12.2020 99 082,00 €
68 VEGA Michal Hnatič Štúdium škálovacích zákonov a turbulentných anomálií v stochastickej a kritickej dynamike metódami renormalizačnej grupy 01.01.2017 31.12.2020 100 948,00 €
69 VEGA Jana Sedláková Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v enviromentálnych aplikáciách 01.01.2017 31.12.2020 75 440,00 €
70 VEGA Monika Kassayová Imunomodulačný a protinádorový účinok probiotických baktérií rodu Lactobacillus v kolorektálnej karcinogenéze in vitro a in vivo 01.01.2017 31.12.2020 117 184,00 €
71 VEGA Ladislav Novotny Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska 01.01.2017 31.12.2019 37 015,00 €
72 VEGA Alžbeta Orendáčová Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov 01.01.2017 31.12.2020 90 160,00 €
73 VEGA Renáta Oriňaková Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou. 01.01.2017 31.12.2020 85 610,00 €
74 VEGA Juraj Ševc Štúdium endogénnej regeneračnej kapacity miechy v rôznych ontogengetických štádiách pomocou modelu minimálneho poškodenia 01.01.2017 31.12.2020 112 109,00 €
75 VEGA Ján Košuth Úloha izoenzýmov geranylgeranyl difosfát syntázy (GGPPS) v metabolickej dráhe izoprenoidov 01.01.2017 31.12.2019 65 606,00 €
76 VEGA Vladimír Zeleňák Metalo-organické siete pre energeitcké aplikácie 01.01.2017 31.12.2020 63 827,00 €
77 VEGA Marcel Uhrin Evolučná ekológia dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov na Slovensku 01.01.2017 31.12.2020 0,00 €
78 VEGA Marcel Dolobáč Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva. 01.01.2017 31.12.2019 33 648,00 €
79 VEGA Karin Prievozníková Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady. 01.01.2017 31.12.2019 46 825,00 €
80 VEGA Erik Štenpien Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. 01.01.2017 31.12.2019 35 454,00 €
81 VEGA Alena Buková Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupína ich plnenie na východnom Slovensku. 01.01.2017 31.12.2019 16 715,00 €
82 VEGA Igor Palúš Formy uskutočňovania obecnej samosprávy 01.01.2017 31.12.2018 0,00 €
83 KEGA Tetyana Pyndus E-learningové moderné vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe detského zubného lekárstva a protetického zubného lekárstva metódami multifunkčného laboratória 01.01.2017 31.12.2019 0,00 €
84 KEGA Ingrid Hodorová Ultrasonografická anatómia 01.01.2017 31.12.2019 38 150,00 €
85 KEGA Ivana Valočiková Vyšetrovacie metódy vo vnútornom lekárstve 01.01.2017 31.12.2019 0,00 €
86 KEGA Ivan Uher Humánna fyziológia so zameraním na pohybovú aktivitu a šport 01.01.2017 31.12.2019 0,00 €
87 KEGA Vladimír Sedlák Globálne navigačné satelitné systémy - nová vysokoškolská učebnica z aktuálnych problematík v družicovej lokalizácii a navigácii so zameraním na multivariantný zber a spracovanie geopriestorových dát k tvorbe virtuálnych 3D modelov v geoinformatike. 01.01.2017 31.12.2019 0,00 €
88 KEGA Sergej Mochnacký Interaktívna zóna pre edukáciu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Botanická záhrada. 01.01.2017 31.12.2019 0,00 €
89 RP MŠVVaŠ SRDotačná zmluva - príloha č. 8 Radoslav Kalakay Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite 01.01.2017 31.12.2017 258 000,00 €
90 RP MŠVVaŠ SRDodatok č. 4 k Dotačnej zmluve na 2017 Silvia Ručinská Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ 01.01.2017 31.12.2019 315 330,00 €
91 VEGA Erik Sedlák Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky 01.01.2017 31.12.2020 0,00 €
92 VVGS PF Rozvoj Martin Bačkor VVGS-RP-2016-11-01 Ekofyziologické štúdium chladovej tolerancie rias, lišajníkov a machorastov v Antarktíde 27.12.2016 08.03.2017 0,00 €
93 VVGS PCOV Lívia Körtvélyessy Medzijazykový výskum derivačných sietí 02.11.2016 31.10.2017 0,00 €
94 VVGS PCOV Sergej Romža Ekonomická kriminalita- juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty 02.11.2016 31.10.2017 0,00 €
95 NATO Andrea Straková Fedorková Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries (DeCaSub) 01.11.2016 30.11.2019 0,00 €
96 Visegrad fund Jana Šandrejová V4EaP_Pochivalov_51600237 01.09.2016 28.02.2017 0,00 €
97 VVGS PCOV Jana Sedláková Enviromentálne bezpečné bakteriofágy pre hydroindikačné skúšky 01.09.2016 31.08.2017 0,00 €
98 APVV VV Erik Sedlák Transformácia integrálneho membránového proteinu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
99 APVV VV Viliam Geffert Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
100 APVV VV Peter Kollár Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov 01.07.2016 31.12.2019 0,00 €
101 APVV VV Roman Soták Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
102 APVV VV Pavol Miškovský Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK) 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
103 APVV VV Vladimír Zeleňák Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
104 APVV VV Stela Csachova Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti 01.07.2016 30.06.2019 0,00 €
105 APVV VV Ján Füzer Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí 01.07.2016 30.06.2019 0,00 €
106 APVV VV Michal Gallay Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
107 APVV VV Igor Majláth Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricídnym účinkom 01.07.2016 31.12.2018 0,00 €
108 APVV VV Štefan Parimucha Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru 01.07.2016 30.06.2020 0,00 €
109 VVGS VUaVP35VVGS-2016-248 Mariana Budovská Syntéza 5- fluór. Derivátov a 2´- aminoanalógov indolových fytoalexínov ako nových protinádorovo aktívnych substancií 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
110 VVGS VUaVP35VVGS-2016-249 Miroslav Almáši Sorpčné vlastnosti a katalytická aktivita nových zlúčenín typu Metal-Organic Frameworks 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
111 APVV VV Monika Halánová Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom. 01.07.2016 30.06.2019 238 804,00 €
112 APVV VV Iveta Rajničová Nagyová Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb. 01.07.2016 30.06.2020 184 812,00 €
113 APVV VV Ján Rosocha Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby. 01.07.2016 30.06.2019 245 875,00 €
114 VVGS VUaVP35VVGS-2016-255 Lenka Halčinová Integrovanie vzhľadom na super level miery a ich aplikácie 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
115 VVGS VUaVP35VVGS-2016-259 Katarína Vilhanová Sekundárne metabolity lišajníkov a ich vplyv na hipokampálnu neurogenézu a depresiu 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
116 VVGS VUaVP35VVGS-2016-265 Veronika Farkasova Nové koordinačné zlúčeniny na báze vybraných prechodných kovov a lantanoidov so zaujímavými biologickými a magnetickými vlastnosťami 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
117 VVGS VUaVP35VVGS-2016-268 Stanislav Matéffy Chronické užívanie vitamínu A a jeho vplyv na centrálny nervový systém 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
118 VVGS VUaVP35VVGS-2016-272 Lubos Dobrovic Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
119 VVGS VUaVP35VVGS-2016-277 Eva Konkoľová Vybrané ferocenylové chalkóny ako potenciálne duálne inhibítory topoizomeráz I a II 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
120 VVGS VUaVP35VVGS-2016-279 Martin Fabian Stereoselektívna syntéza biologicky účinných látok s využitím [3,3]-sigmatropných prešmykov a ich testovanie na biologickú aktivitu 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
121 VVGS VUaVP35VVGS-2016-284 Adrian Popovic Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
122 VVGS VUaVP35VVGS-2016-291 Petra Hradicka Zavedenie in vitro modelu polarizácie monocytov na M1 a M2 subtypy makrofágov pre testovanie imunomodulačného potenciálu vybraných kmeňov laktobacilov 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
123 VVGS VUaVP35VVGS-2016-292 Ivana Trojová Vzťah endotoxémie a kardiovaskulárnych rizikových faktorov u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe 01.07.2016 31.12.2017 0,00 €
124 VVGS PCOVVVGS-2016-250 Ľubov Vladyková Etický kódex zamestnanca UPJŠ v Košiciach 01.07.2016 30.06.2017 0,00 €
125 APVV VV Rudolph Sock Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie 01.07.2016 30.06.2020 182 680,00 €
126 APVV VV Adriana Jesenkova Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti 01.07.2016 30.06.2019 0,00 €
127 APVV VV Július Zimmermann Rečová audiometria v rómskom jazyku 01.07.2016 30.06.2019 165 743,00 €
128 APVV VV Oľga Orosová Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery. 01.07.2016 30.06.2020 231 586,00 €
129 APVV VV Ján Ferjenčík Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií sloboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) - kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka 01.07.2016 31.12.2019 0,00 €
130 APVV VV Nikola Regináčová Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) 01.07.2016 30.06.2020 210 339,00 €
131 APVV MB Jana Šandrejová Využitie iónových asociatov v microextrakčných technikách: vypracovanie postupov pre stanovenie vybraných analytov 04.05.2016 31.12.2017 0,00 €
132 VVGS PF Výskum Jakub Mino Štúdium magnetických, štruktúrnych a mechanických vlastností vybraných typov Heuslerových zliatin. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
133 VVGS PF Výskum Viktor Kudak Exoplanéty a hnedý trpaslíci v zákrytových dvojhviezdach 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
134 VVGS PF Výskum Michal Nemergut Štúdium vlastností DARPinov vyselektovaných voči maltózu viažuceho proteínu. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
135 VVGS PF Výskum Ondrej Kapusta Príprava a dizajn nanokompozitných systémov pozostávajúcich z nanočastíc Fe a Ni pripravených metódami impregnácie a elektrochemickej depozície vnútri pórovitých matríc 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
136 VVGS PF Výskum Katarína Karľová Rigorózne štúdium magnetokalorických vlastností Isingových a Heisenbergových spinových klastrov 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
137 VVGS PF Výskum Miroslava Čonková Stereoselektívna syntéza 1-deoxysfingoidných báz 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
138 VVGS PF Výskum Eva Beňová Nanočastice mezopórovitej siliky modifikovanej pH-senzitívnymi molekulami pre kontrolované uvoľňovanie protirakovinového liečiva 5-fluorouracilu 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
139 VVGS PF Výskum Ondrej Petruš Funkčné nanokavitové filmy v biogiagnostike 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
140 VVGS PF Výskum Lucia Markusova-Buckova Degradovateľné celulárne materiály pre kostné implantáty 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
141 VVGS PF Výskum Patrik Nunhart 3,6,9-Trisubstituované akridínové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá a ich topoizomerázová inhibičná aktivita. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
142 VVGS PF Výskum Martina Brudňáková Izolácia a analýza exopolysacharidov ako perspektívnych potravinových bioaditív so synergickým účinkom 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
143 VVGS PF Výskum Anna Vráblová Koordinačné zlúčeniny na báze vybraných prechodných a vnútorne prechodných kovov ako molekulové magnety 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
144 VVGS PF Výskum Monika Kvakova Využitie kvapálnych kryštálov a biologicky významných molekúl pri syntéze nano a mikročastíc. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
145 VVGS PF Výskum Katarína Garajová Štúdium štruktúrnych a katalytických vlastností flavínových oxidáz. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
146 VVGS PF Výskum Pavol Sokol Detekcia útokov pomocou honeypotov 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
147 VVGS PF Výskum Miroslav Opiela Získavanie modelu indoor prostredia a následná lokalizácia s využitím senzorov smartfónu 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
148 VVGS PF Výskum Juraj Valiska Chromaticko-štrukturálne vlastnosti rovinných grafov 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
149 VVGS PF Výskum Andrej Gajdoš Vlastnosti a aplikácie štatistických prediktorov a odhadcov v lineárnych modeloch s využitím počítačových simulácií. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
150 VVGS PF Výskum Zuzana Gombalová Charakterizovanie výstelky centrálneho kanála miechy, ako niche kmeňových buniek post mortem. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
151 VVGS PF Výskum Erika Szentpéteriová Erytropoetínový receptor a jeho úloha v rezistencii nádorovej bunky mliečnej žľazy na paklitaxel 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
152 VVGS PF Výskum Diana Kopcsayova Embryonálny vývin Arabidopsis thaliana vo vzťahu k metabolizmu izoprenoidov. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
153 VVGS PF Výskum Michal Goga Biologický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov so zameraním na alelopatiu a ochranu pred UV-žiarením 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
154 VVGS PF Výskum Maroš Dzurinka Morfologická a genetická štúdia ťažko odlíšiteľných druhov rodu Colias Fabricius, 1807 (Lepidoptera: Pieridae) 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
155 VVGS PF Výskum Martin Majernik Zisťovanie rozdielov v účinku fotodynamickej terapie s hypericínom medzi dvojdimenzionálnymi a trojdimenzionálnymi bunkovými modelmi (sféroidmi) vybraných nádorových bunkových línií. 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
156 VVGS PF Výskum Michal Šefčík Štúdium produkcie podivných častíc na experimente ALICE 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
157 VVGS PF Výskum Georgii Kalagov Štúdium kvantových fázových prechodov v statických a dynamických modeloch s rôznym typom symetrie pomocou renormalizačnej grupy 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
158 VVGS PF Výskum Katarína Kopčová Oxygenázna aktivita cytochróm c oxidázy 01.04.2016 30.06.2017 0,00 €
159 KEGA Darina Kluchová Koordinácia edukačných prístupov vo výučbe anatómie hlavy a krku na lekárskych fakultách. 01.04.2016 31.12.2018 0,00 €
160 APVV MB Jozef Kiseľák Topologizácia závislostných a agregačných štruktúr a jej aplikácie 04.01.2016 29.12.2017 0,00 €
161 KEGA Mária Mareková Klinická biochémia a laboratórna medicína. 04.01.2016 31.12.2018 0,00 €
162 VEGA Mirko Horňák Problémy grafových zafarbení 01.01.2016 31.12.2019 101 400,00 €
163 VEGA Peter Kollár Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch 01.01.2016 31.12.2019 70 494,00 €
164 VEGA Jozef Strečka Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch 01.01.2016 31.12.2019 60 599,00 €
165 VEGA Lev Bukovský Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií 01.01.2016 31.12.2019 35 600,00 €
166 VEGA Pavol Sovák Štruktúra a fyzikálne vlastnosti amorfných a nanokryštalických kovových zliatin 01.01.2016 31.12.2019 36 800,00 €
167 VEGA Yaroslav Bazel Výskum analytických techník vhodných na dynamickú on-line kontrolu 01.01.2016 31.12.2019 66 700,00 €
168 VEGA Martin Bačkor Alelopatický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov 01.01.2016 31.12.2019 91 360,00 €
169 VEGA Zuzana Daxnerová Cerebrospinálny mok kontaktujúce neuróny (CSF-cNs) a ich úloha v mieche cicavcov 01.01.2016 31.12.2019 119 772,00 €
170 VEGA Viktor Víglaský G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie ich vlastností v biomedicínskom výskume 01.01.2016 31.12.2019 96 000,00 €
171 VEGA Rastislav Varga Rýchlochladené amorfné a Heuslerove zliatiny s význačnými vlastnosťami. Príprava a charakterizácia. 01.01.2016 31.12.2018 72 932,00 €
172 VEGA Jaroslav Hofierka Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov 01.01.2016 31.12.2018 39 165,00 €
173 VEGA Zuzana Jurašeková Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) 01.01.2016 31.12.2018 60 876,00 €
174 VEGA Erik Sedlák Transformácia integrálneho membránového receptora na vo vode rozpustnú formu 01.01.2016 31.12.2018 83 958,00 €
175 VEGA Norbert Kopčo Dynamické procesy v priestorovom sluchu: experimenty, modelovanie a analytické nástroje 01.01.2016 31.12.2018 33 816,00 €
176 APVV MB Eva Cellarova Analýza transkriptómu Hypericum spp. pre identifikáciu kandidátnych génov biosyntézy bioaktívnych látok 01.01.2016 31.12.2017 0,00 €
177 APVV MB Alena Gessert Porovnávacia štúdia kolobehu uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska 01.01.2016 31.12.2017 0,00 €
178 APVV MB Alena Gessert Porovnávacia štúdia kolobehu uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska 01.01.2016 31.12.2017 0,00 €
179 KEGA Martin Bačkor Biomonitoring znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov - vývoj kurikula a tvorba učebných textov pre zavedenie nového predmetu 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
180 KEGA Gabriel Valočik Medicínska animácia a 3D tlač pri ochoreniach srdca. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
181 VEGA Ján Klučka Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného regionalizmu 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
182 KEGA Viliam Donič Motivačné faktory študentov medicíny na lepšie pochopenie základných prírodovedných poznatkov vo vzťahu k medicínskym diagnostickým a terapeutickým metódam 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
183 VEGA Kristian Csach Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
184 KEGA Viliam Donič Zavedenie interdisciplinárneho predmetu Spánková medicína pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
185 KEGA Jaroslav Majerník Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
186 KEGA Iveta Domoráková Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
187 APVV VV Andrea Madarasová Gecková Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti - longitudinálna štúdia. 01.01.2016 30.06.2020 247 904,00 €
188 VEGA Martina Bago Pilátová Antiproliferatívne účinky novosyntetizovaných analógov jaspínu B a ich vplyv na nádorovú angiogenézu. 01.01.2016 31.12.2019 0,00 €
189 VEGA Miroslava Rabajdová Charakterizácia mikroprostredia karcinómu endometria. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
190 VEGA Alojz Bomba Modulácia črevnej mikroflóry a lipidového metabolizmu v prevencii srdcovo-cievnych chorôb využitím probiotických mikroorganizmov a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
191 VEGA Zdenka Hertelyová Závislosť medzi zastúpením PNMK a pomerom LBP/sCD14 v krvnom sére u pacientiek s karcinómom prsníka. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
192 VEGA Pavol Jarčuška Epidemiológia endoparazitárnych infekcií u imunokompromitovaných pacientov s chronickým ochorením infekčnej a neinfekčnej etiológie. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
193 VEGA Gabriela Mojžišová Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia. 01.01.2016 31.12.2019 0,00 €
194 VEGA Silvia Rybárová Vplyv cytostatickej liečby na dynamiku expresie faktorov spôsobujúcich liekovú rezistenciu u experimentálne navodeného karcinómu mliečnej žľazy. 01.01.2016 31.12.2019 0,00 €
195 VEGA Tímea Špaková Štúdium chondrogénnej diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek in vitro ako možného mechanizmu účinku pri bunkovej liečbe osteoartritítdy. 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
196 VEGA Ivan Tkáč Sledovanie asociácií vybraných génových variantov s odpoveďou na liečbu orálnymi antidiabetikami gliptínmi. 01.01.2016 31.12.2019 0,00 €
197 VEGA Ruzena Tkacova Úloha chronickej intermitentnej hypoxie a inzulínovej rezistencie v patogenéze subklinickej aterosklerózy a myokardiálneho poškodenia u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe 01.01.2016 31.12.2019 0,00 €
198 VEGA Tomáš Toporcer Sprostredkúvajú galektíny ochranný vplyv estrogénov/fytoestrogénov na srdce po infarkte myokardu? 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
199 VEGA Viola Vargová Efekt redukcie hmotnosti na vybrané genetické, laboratórne a ultrazvukové parametre subklinickej aterosklerózy 01.01.2016 31.12.2019 0,00 €
200 VEGA Jozef Dragašek Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie 01.01.2016 31.12.2018 0,00 €
201 KEGA František Šimon Botanický slovník 01.01.2016 31.08.2018 13 561,00 €
202 KEGA Marcela Gbúrová Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach 01.01.2016 31.08.2018 48 046,00 €
203 KEGA Michaela Kováčová Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu 01.01.2016 31.08.2018 20 942,00 €
204 VEGA Peter Nezník Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia 01.01.2016 31.08.2018 0,00 €
205 VEGA Marcela Gbúrová Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav - kontexty - perspektívy) 01.01.2016 31.08.2018 30 449,00 €
206 VEGA Katarína Mayerová Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia 01.01.2016 31.08.2018 0,00 €
207 VEGA Renáta Gregová Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine 01.01.2016 31.08.2018 0,00 €
208 VEGA Slávka Tomaščíková Post-mileniárna senzibilita v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách 01.01.2016 31.08.2018 36 144,00 €
209 Visegrad fund Alexander Feher V4EaP_Berkutova_51501516 01.09.2015 30.06.2017 0,00 €
210 APVV VV Eva Cellarova Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum 01.07.2015 30.06.2019 0,00 €
211 APVV VV Jozef Gonda Stereoselektívna syntéza a in vitro štrukturálna modulácia biologickej aktivity funkcionalizovaných sfingozínov 01.07.2015 31.12.2018 0,00 €
212 APVV VV Martin Orendáč Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch 01.07.2015 30.06.2019 0,00 €
213 APVV VV Juraj Ševc Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. 01.07.2015 30.06.2020 0,00 €
214 APVV VV Juraj Černák Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín 01.07.2015 30.06.2019 0,00 €
215 APVV VV Tomáš Samuely Prechod supravodič - izolant 01.07.2015 30.06.2019 0,00 €
216 APVV VV Milena Barinková Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty 01.07.2015 30.06.2019 0,00 €
217 APVV VV Zuzana Gdovinová Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby 01.07.2015 30.06.2019 0,00 €
218 VEGA Milan Žukovič Frustrované systémy so zmiešanými spinmi 01.01.2015 31.12.2018 68 900,00 €
219 VEGA Tomáš Samuely Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev 01.01.2015 31.12.2018 98 845,00 €
220 VEGA Vasiľ Andruch Vývoj nových miniaturizovaných a automatizovaných analytických metód 01.01.2015 31.12.2018 81 765,00 €
221 VEGA Eva Cellarova De novo RNA-seq analýza transkriptómu zameraná na identifikáciu kandidátnych génov kódujúcich profilujúce sekundárne metabolity v rode Hypericum 01.01.2015 31.12.2018 104 027,00 €
222 VEGA Ján Füzer Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov 01.01.2015 31.12.2018 38 707,00 €
223 VEGA Pavol Mártonfi Endopolyploidia vybraných taxónov rodov Trifolium a Lotus vo vzťahu k ich fyziologickým a produkčným parametrom 01.01.2015 31.12.2018 64 600,00 €
224 VEGA Peter Solár Erytropoetínový receptor v adenokarcinóme mličnej žľazy a jeho úloha v rezistencii na tamoxifén 01.01.2015 31.12.2018 119 320,00 €
225 VEGA Vladislav Kolarčik Evolučné procesy a reprodukčné stratégie v rode Onosma 01.01.2015 31.12.2018 96 750,00 €
226 VEGA Peter Fedoročko Pleiotropné pôsobenie neaktivovaného alebo fotodynamicky aktívneho hypericínu na faktory ovplyvňujúce rezistenciu nádorových buniek 01.01.2015 31.12.2018 114 300,00 €
227 VEGA Miroslava Martinková Stereokonvergentná totálna syntéza broussonetinov a ich analógov s využitím heterosigmatropných prešmykov 01.01.2015 31.12.2017 59 270,00 €
228 VEGA Katarína Štroffeková Molekulárne mechanizmy odpovedí endotelových buniek na oxidatívny stress pri hypoxii (HYPOXENCELL) 01.01.2015 31.12.2017 67 581,00 €
229 VEGA Stanislav Krajči Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti 01.01.2015 31.12.2017 78 000,00 €
230 VEGA Viliam Geffert Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov 01.01.2015 31.12.2017 86 340,00 €
231 Granty Španielska Peter Paľove-Balang Lotus japonicus ako model pre identifikáciu nových génov, ktoré majú úlohu v odpovedi na abiotický stres a v produktivite strukovín. 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
232 KEGA Zuzana Vargová Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z anorganickej, organickej a analytickej chémie a biochémie pre zvýšenie uplatniteľnosti absolventov v praxi 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
233 VEGA Markéta Andričíková Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej kultury 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
234 KEGA Peter Takáč Zvyšovanie efektivity výučby fyzioterapie pomocou zavádzania integrovaného modelu. 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
235 KEGA Andrej Jenča E-learningové vzdelávanie ochorení v dentoalveolárnej chirurgii metodou multifunkčného laboratoria 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
236 VEGA Jana Balegová Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
237 KEGA Jozef Radoňak Inovatívne simulačné modality vo vysokoškolskej výučbe chirurgie. 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
238 KEGA Ingrid Schusterova Kardiovaskulárne rizikové faktory a získané choroby srdca u detí a adolescentov. 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
239 VEGA Vladimír Babčák Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového a trestného práva) 01.01.2015 31.12.2018 0,00 €
240 VEGA Silvia Ručinská Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
241 VEGA Denisa Krivoš-Bellušová Trajektória detí a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme sociálnej a zdravotníckej starostlivosti - longitudinálna štúdia DE-EM-BE 01.01.2015 31.12.2018 0,00 €
242 APVV VV Margita Mesárošová Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávanie sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií 01.01.2015 31.12.2018 199 674,00 €
243 APVV VV Vladimír Leško Heidegger, metafyzika a dejiny filozofie 01.01.2015 31.12.2018 226 110,00 €
244 VEGA Štefan Šutaj Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny) 01.01.2015 31.12.2018 58 012,00 €
245 VEGA Oľga Orosová Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov. 01.01.2015 31.12.2017 15 585,00 €
246 VEGA Martin Bona Krv ako médium sprostredkujúce toleranciu v mozgu po globálnom a fokálnom ischemickom zásahu. 01.01.2015 31.12.2017 47 120,00 €
247 VEGA Ladislav Lovaš Procesy sebaregulácie v dosahovaní distálnych cieľov 01.01.2015 31.12.2017 29 695,00 €
248 VEGA Róbert Dankovčík Zmapovanie expresie transkripčnej molekuly - Sonic hedgehog (Shh) s akcentom na regionálnu heterogenitu počas palatogenézy. 01.01.2015 31.12.2017 83 840,00 €
249 VEGA Eva Žiaková Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok 01.01.2015 31.12.2017 40 762,00 €
250 VEGA Ladislav Vaško Vplyv humínových kyselín a ďalších prírodných látok na funkčný stav niektorých orgánov a ich mitochondrií vo fyziologickom stave a pri intoxikáciách. 01.01.2015 31.12.2017 71 500,00 €
251 VEGA Ingrid Puchalová Diskurzívne podnety pre literárnu historiografiu: sondy do tvorby vybraných nemecky píšucich autoriek (od konca 18. storočia podnes) 01.01.2015 31.12.2017 0,00 €
252 VEGA Lýdia Čisláková Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase 01.01.2015 31.12.2018 88 040,00 €
253 VEGA Ján Gbúr Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry 01.01.2015 31.12.2018 0,00 €
254 VEGA Viera Habalová Novoobjavené genetické mutácie v etiopatogenéze dystónií: ich význam, prevalencia a manifestácia. 01.01.2015 31.12.2017 75 054,00 €
255 VEGA Monika Halánová Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom. 01.01.2015 31.12.2017 83 460,00 €
256 VEGA Pavol Joppa Interakcia genetického pozadia a chronickej intermitentnej hypoxie v patogenéze kardiovaskulárnych komplikácií obštrukčného spánkového apnoe 01.01.2015 31.12.2017 76 500,00 €
257 VEGA Ján Fedačko Genetické aspekty v etiológii dilatačných kardiomyopatií. 01.01.2015 31.12.2017 38 400,00 €
258 VEGA Jana Štofilová Štúdium molekulových mechanizmov imunomodulačného a protinádorového účinku probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum LS/07 a bioaktívnych látok naturálneho pôvodu v in vitro modeli adenokarcinómu 01.01.2015 31.12.2017 77 000,00 €
259 VEGA Katarína Cechlárová Matematické a štatistické metódy v ekonomickom rozhodovaní 01.01.2014 31.12.2017 62 174,00 €
260 VEGA Danica Studenovská Algebraické štruktúry s usporiadaním 01.01.2014 31.12.2017 44 232,00 €
261 VEGA Ivan Potočňák Nízkorozmerné koordinačné zlúčeniny obsahujúce deriváty 8-hydroxychinolínu vykazujúce antiproliferatívne účinky 01.01.2014 31.12.2017 43 068,00 €
262 VEGA Ľubomír Kováč Význam podpovrchových suťových habitatov z hľadiska interakcie pôdneho a subteránneho prostredia na príklade spoločenstiev článkonožcov (Arthropoda) 01.01.2014 31.12.2017 57 536,00 €
263 VEGA Igor Majláth Patogénmi indukovaná manipulácia behaviorálnych prejavov kliešťov (vektorov) a plazov (hostiteľov) 01.01.2014 31.12.2017 85 394,00 €
264 VEGA Peter Paľove-Balang Interakcia metabolizmu dusíka a fenolov v liečivých rastlinách 01.01.2014 31.12.2017 77 600,00 €
265 VEGA Kvetoslava Rimárová Klinicko-epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory 01.01.2014 31.12.2017 93 512,00 €
266 APVV VV Jaroslav Hofierka Výskum nových metód priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u 01.10.2013 30.09.2017 0,00 €
267 APVV VV Norbert Kopčo Priestorová pozornosť a počúvanie v zložitých prostrediach 01.10.2013 30.09.2017 0,00 €
268 APVV VV Jozef Strečka Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch. 01.10.2013 30.09.2017 0,00 €
269 APVV VV Ján Husár Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva 01.10.2013 30.09.2017 0,00 €
270 APVV VV Jan Mojzis Galektíny a angiogenéza 01.10.2013 30.09.2017 0,00 €
271 APVV VV Ján Rosocha Štúdium imunomodulačných a reeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteorartritídy 01.10.2013 01.09.2017 0,00 €
272 APVV VV Jörg Meier Kaschauer Zeitung (Košické noviny) ako odkaz kultúry a jazyka nemedkej menšiny na území východného Slovenska na prelome 19. a 20. stor. 01.10.2013 30.09.2017 0,00 €