Štatistika projektov

P.č. Typ a idetifikačné číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu Názov projektu Začiatok a koniec riešenia projektu Celkový rozpočet
Rozpočet za UPJŠ
1 Poskytnutie FP - 2019 Pavol Miškovský Príprava a uskutočnenie podujatia zameraného na prípravu projektu TIP-UPJŠ v schéme PPP a na vybudovanie Technology Transfer Office na UPJŠ v Košiciach 01.08.2019
31.12.2019
21 222.35 €
21 222.35 €
2 APVV VBLT
(SK-BY-RD-19-0008)
Erik Čižmár Nové materiály pre mikroelektroniku šetrné k životnému prostrediu založené na komplexných oxidoch obsahujúcich bizmut s perovskitovou štruktúrou syntetizované pri vysokom tlaku 01.08.2019
30.07.2021
70 000.00 €
35 000.00 €
3 APVV VV
(APVV-18-0207)
Ján Füzer Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov 01.07.2019
30.06.2022
249 000.00 €
49 883.00 €
4 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1033)
Miroslav Almáši Pórovité koordinačné polyméry obsahujúce kovy alkalických zemín pre zvýšenie adsorpčnej kapacity oxidu uhličitého a divodíka 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
5 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1068)
Ladislav Hrabcak Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
6 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1069)
Aurel Zelko Sekundárna prevencia dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
7 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1070)
Michaela Bačovčinová Štúdium mechanizmov detoxikácie ťažkých kovov vo vybraných skupinách nižších rastlín 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
8 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1071)
Andrea Stafurikova Zvýšenie rozpustnosti sekundárnych metabolitov lišajníkov - atranorínu a kyseliny gyroforovej, pomocou hydrotrópu kromolynu a testovanie ich účinku in vitro a in vivo 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
9 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1072)
Natália Pipová Stavovce Muránskej planiny v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 01.07.2019
31.12.2020
1 490.00 €
1 490.00 €
10 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1073)
Petra Zakutanska Fenotypická modulácia makrofágov využitím bionanočastíc železa pre efektívnu terapiu črevných zápalových ochorení 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
11 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1074)
Lenka Abrinkova Intrapersonálne a interpersonálne faktory so zdravím súvisiaceho správania stredoškolákov 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
12 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1206)
Martin Pekár Dejiny UPJŠ a historický digitálny archív UPJŠ I. (HiDA) 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
13 APVV VV
(APVV-18-0016)
Juraj Černák Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
80 000.00 €
14 APVV VV
(APVV-18-0125)
Eva Cellarova Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
190 000.00 €
15 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1220)
Vladimír Komanický Príprava nového projektu ERA Chair v rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-2018-2020 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
16 APVV VV
(APVV-18-0044)
Jaroslav Hofierka Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City 01.07.2019
31.12.2022
227 945.00 €
118 185.00 €
17 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1223)
Jana Štofilová Oboznámenie sa s najmodernejšími technikami vo výskume črevného mikrobiómu pri zápalových chorobách a rakovine hrubého čreva prostredníctvom praktických tréningov. 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
18 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1224)
Martin Kundrát Slovensko-iránska výskumná inciatíva: prehistorické globálne zmeny podnebia a biodiverzity 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
19 APVV VV
(APVV-18-0285)
Gabriel Žoldák Pochopenie mechanizmu inaktivácie IgG využitím individuálnych molekúl Hsp70 šaperónu a laserovej optickej pinzety 01.07.2019
30.06.2023
0.00 €
0.00 €
20 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1226)
Ľuboš Ambro Zavedenie a validácia pokročilých molekulárno-biologických postupov pre kvantifikáciu bakteriálnych taxónov vo výskume črevného mikrobiómu 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
21 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1227)
Martin Gmitra Využitie spin-orbitálnych a magnetických proximálnych efektov pri dizajne nových funkcionálnych materiálov 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
22 APVV VV
(APVV-18-0197)
Alžbeta Orendáčová Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
0.00 €
23 APVV VV
(APVV-18-0171)
Pavol Kristian Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou 01.07.2019
31.12.2022
247 858.00 €
150 184.00 €
24 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1231)
Ladislav Galdun Príprava a charakterizácia funkčných Heuslerových nanodrôtov prostredníctvom elektrochemickej depozície 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
25 APVV VV
(APVV-18-0251)
Martin Kundrát Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny 01.07.2019
30.06.2022
249 895.00 €
232 007.00 €
26 APVV VV
(APVV-18-0358)
Vladimír Komanický Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
45 000.00 €
27 APVV VV
(APVV-18-0421)
Martina Jánošíková Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva 01.07.2019
30.06.2023
0.00 €
0.00 €
28 APVV VV
(APVV-18-0070)
Andrea Madarasová Gecková Generácia Z - nové výzvy dospievania. 01.07.2019
30.06.2023
249 253.00 €
215 665.00 €
29 APVV VV
(APVV-18-0547)
Matej Škorvánek Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby 01.07.2019
30.06.2023
249 995.00 €
249 995.00 €
30 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1036)
Michaela Sulikova Štúdium nových biokompatibilných zliatin 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
31 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1037)
Viera Šottová Miera ako nástroj na určovanie divergencie a konvergencie 01.04.2019
30.06.2020
950.00 €
950.00 €
32 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1038)
Anna Berkutova Nové nanopórovité materiály pre energetické aplikácie 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
33 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1039)
Monika Hudáčová Štúdium viazania nových 4-susbstituovaných akridín-tiosemikarbazidových a benzohydrazónových derivátov na HSA a ich inhibičná účinnosť voči Topo I/Topo II 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
34 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1040)
Andrea Stafurikova Terapeutický potenciál prírodných látok pri liečbe glioblastómov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
35 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1043)
Matúš Lach Zovšeobecnený XY model s geometrickou frustráciou 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
36 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1044)
Ivana Timková Genetická podstata antibiotickej rezistencie izolátov Acinetobacter johnsonii pochádzajúcich z rôznych prostredí 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
37 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1046)
Oliver Vahovsky Magneto–optické štúdium tvaru doménovej steny v mikrodrôtoch s modifikovanou magnetoelastickou anizotropiou 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
38 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1047)
Jaroslav Merc Multifrekvenčný výskum vybraných symbiotických dvojhviezd 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
39 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1048)
Dominika Capková Kompozitné katódové materiály na báze síry pre lítiové batérie 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
40 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1049)
Radka Gorejová Príprava a stanovenie koróznych vlastností nových Fe-Zn biomateriálov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
41 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1051)
Miroslava Litecká Štúdium biologických a magnetických vlastností koordinačných zlúčenín s ligandmi na báze modifikovaných dusíkatých heterocyklov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
42 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1052)
Natalia Podrojkova Nanorozmerné core-shell častice v katalytickej hydrogenácii oxidu uhličitého na metanol 01.04.2019
30.06.2020
999.90 €
999.90 €
43 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1053)
Marek Semjan Efekty spinového a dimenzionálneho prechodu na magnetické usporiadanie v superfrustrovanom Isingovom antiferomagnete na kagome mriežke 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
44 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1054)
Mária Suváková Stanovenie farmakokinetických parametrov sekundárnych lišajníkových metabolitov – atranorínu a kyseliny gyroforovej - v krvi potkanov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
45 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1056)
Tatiana Mitríková Príprava nových typov sfingoidných báz s využitím „chiral pool“ stratégie a organokatalýzy 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
46 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1057)
Samuel Havadej Rekonštrukcia fantómového objektu v mikrotomografickom experimente s limitovaným počtom projekcií 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
47 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1058)
Martin Berta Štúdium rozpustnosti a stability vybraných G-proteín spojených receptorov 01.04.2019
30.06.2020
960.00 €
960.00 €
48 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1059)
Zuzana Jakubčinová Štúdium produkcie rezonancií v experimente ALICE na LHC v CERNe 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
49 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1060)
Katarina Cekanova Farbiace a štrukturálne problémy v teórii grafov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
50 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1061)
Katarina Sisakova Syntéza Pd–NiFe2O4/SiO2 katalyzátora pre termálny rozklad metánu na vodík. 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
51 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1062)
Tomáš Bajtoš Spracovanie a analýza bezpečnostných údajov v počítačových sieťach 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
52 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1063)
Filip Mochnacký Detekcia telomerázovej aktivity ako nástroj na identifikáciu kmeňových buniek v mieche 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
53 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1064)
Petra Zakutanska Skríning vybraných kmeňov laktobacilov a ich imunomodulačného potenciálu pri zápalových ochoreniach čriev. 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
54 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1065)
Šarlota Birnšteinová Vplyv ďaleko-dosahového šírenia na dvojdruhový reakčno-difúzny systém 01.04.2019
30.06.2020
850.00 €
850.00 €
55 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1032)
Alexandra Popovičová Keď prekladateľ „umýva s vodou“. Workshop k interferenciám pri prekladoch 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
56 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1018)
Lenka Pčolinská Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
57 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1021)
Alžbeta Bojková Budovanie demokracie učením sa o minulosti (medzinárodné kolokvium a workshop) 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
58 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1022)
Erik Čižmár Konverzia metastabilných fáz v materiáloch s perovskitovou štruktúrou ako nová cesta k materiálom so zvýšenou funkcionalitou 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
59 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG Peter Borza "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności" 13.02.2019
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
60 VEGA
(1/0013/19)
Eva Cellarova Génové klastre biosyntetických génov skyrínu v endofytických hubách: kľúč k objasneniu biosyntézy hypericínu v rode Hypericum? 01.01.2019
31.12.2022
161 564.00 €
161 564.00 €
61 VEGA
(1/0022/19)
Peter Fedoročko Hypoxia a polymorfizmus transportného proteínu BCRP ako faktory ovplyvňujúce akumuláciu a účinok hypericínu v podmienkach in vitro a ex ovo 01.01.2019
31.12.2022
115 921.00 €
115 921.00 €
62 VEGA
(1/0053/19)
Rastislav Varga Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov. 01.01.2019
31.12.2021
51 060.00 €
51 060.00 €
63 VEGA
(1/0175/19)
Gabriel Žoldák Agregácia imunoglobulínov a predikcia ich dlhodobej skladovacej stability pomocou pokročilých kinetických analýz 01.01.2019
31.12.2021
83 500.00 €
83 500.00 €
64 VEGA
(1/0298/19)
Marcel Uhrin Urbánna ekológia 01.01.2019
31.12.2022
36 000.00 €
36 000.00 €
65 VEGA
(1/0300/19)
Jaroslav Hofierka 3D modelovanie slnečného žiarenia na vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania 01.01.2019
31.12.2021
59 096.00 €
29 548.00 €
66 VEGA
(1/0426/19)
Erik Čižmár Experimentálne štúdium relaxačných procesov v molekulových magnetoch 01.01.2019
31.12.2022
54 500.00 €
54 500.00 €
67 VEGA
(1/0741/19)
Vladislav Kolarčik Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálno-asexuálnych rastlinných skupinách. 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
68 VEGA
(1/0531/19)
Milan Žukovič Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
69 VEGA
(1/0669/19)
Pavol Mártonfi Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
70 VEGA
(1/0743/19)
Tomáš Samuely Isingove supravodiče pre topologické fázy hmoty. 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
71 VEGA
(1/0148/19)
Ivan Potočňák Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá. 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
72 VEGA
(1/0375/19)
Jozef Gonda Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetinov, oxazolomycínov a laktacystínu. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
73 APVV BLT
(SK-PL-18-0012)
Jana Sedláková Nové mikroorganizmy izolované z banského prostredia pre využitie pri biolúhovaní kovov z vybraných elektronických odpadov 01.01.2019
31.12.2020
3 900.00 €
3 900.00 €
74 VEGA
(1/0620/19)
Miroslava Rabajdová Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
75 VEGA
(1/0566/19)
Žofia Mrázová Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
76 VEGA
(1/0367/19)
Martin Vernarský Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní 01.01.2019
31.12.2021
28 046.00 €
0.00 €
77 KEGA
(005UPJŠ-4/2019)
Tatiana Kimáková Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
78 VEGA
(1/0380/19)
Zuzana Gdovinová Vzťah rizikových faktorov ku vzniku cievnej mozgovej príhody a kognitívneho deficitu. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
79 VEGA
(1/0653/19)
Martin Kello Sekundárne metabolity lišajníkov: sľubné modulátory nádorového mikroprostredia? 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
80 VEGA
(1/0316/19)
Štefan Šutaj Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike 01.01.2019
31.12.2022
37 231.00 €
29 191.00 €
81 VEGA
(1/0748/19)
Jozef Bavoľár Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov 01.01.2019
31.12.2021
36 512.00 €
36 512.00 €
82 KEGA
(008UPJŠ-4/2019)
Lucia Tóthová Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce 01.01.2019
30.06.2021
0.00 €
0.00 €
83 APVV BLT
(SK-PT-18-0019)
Erik Čižmár Základný a aplikovaný výskum dvojrozmerných magnetov na báze vrstevnatých dvojných hydroxidov prechodných kovov 01.01.2019
31.12.2020
5 400.00 €
5 400.00 €
84 VEGA
(1/0173/19)
Jozef Mihalik Vplyv podávania entacapone na antioxidačný status a reprodukčné parametre samcov potkana 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
85 VEGA
(1/0769/19)
Peter Mitro Humorálne mechanizmy vazovagálnej synkopy a iných foriem ortostatickej intolerancie 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
86 VEGA
(1/0536/19)
Peter Solár Úloha erytropoetínového receptora v odpovedi buniek adenokarcinómu mliečnej žľazy na paklitaxel v podmienkach in vitro a in vivo 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
87 VEGA
(1/0673/19)
Marek Šarišský Analýza expresie SLAMF receptorov u B-bunkových chronických lymfoproliferatívnych ochorení ako potenciálnych nových diagnostických markerov a cieľov nových protinádorových liečiv. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
88 VEGA
(1/0596/19)
Matej Škorvánek Identifikácia a validizácia nových biomarkerov prodromálnej Parkinsonovej choroby vo veľkej kohorte pacientov s idiopatickou poruchou správania v REM spánku 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
89 VEGA
(1/0780/19)
Štefan Tóth Využitie rozšírenej analýzy anamnestických, biochemických, socioekonomických faktorov a genetickej analýzy pri optimalizovaní skríningu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
90 VEGA
(1/0386/19)
Alexander Bröstl Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
91 APVV BLT
(SK-PL-18-0032)
Ondrej Hutník Integrály vzhľadom na neaditívne miery a ich aplikácie 01.01.2019
31.12.2020
3 968.00 €
3 968.00 €
92 KEGA
(011UPJŠ-4/2019)
Jaroslav Majerník Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
93 APVV PP H2020 Adriana Zeleňáková Konverzia metastabilných perovskitov podobných PhASeS: nová cesta k materiálom so zlepšenou funkčnosťou 01.12.2018
31.07.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
94 VVGS PCOV
(vvgs-2018-941)
Jaroslav Šupina Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií, venované 80-tym narodeninám Leva Bukovského 08.11.2018
07.11.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
95 VVGS PCOV
(vvgs-2018-945)
Ľudmila Elbert Návrh metodického postupu mimovládnych organizácií v prípade katastrofy v podmienkach Slovenskej republiky 08.11.2018
07.11.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
96 VVGS PCOV
(vvgs-2018-946)
Jana Štofilová Zavedenie dynamickej metódy monitorovania funkčnosti črevnej bariéry in vitro pre selekciu efektívnych probiotík v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb. 08.11.2018
07.11.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
97 VVGS PCOV
(vvgs-2018-947)
Jaroslav Dolný Majetková základňa kapitálových obchodných spoločností v kontexte nových právnych úprav a trendov 08.11.2018
07.11.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
98 APVV VBLT
(SK-CN-RD-18-0015)
Vladimír Sedlák Kľúčové technológie integrácie multi-GNSS, LiDAR a šikmej fotogrammetrie do 3D vysokokvalitnej rekonštrukcie inteligentného mesta 01.10.2018
30.09.2021
101 161.00 €
0.00 €
99 ERASMUS +
(2018 – 1 – SK01- KA203 - 046330)
Silvia Ručinská Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY) 01.09.2018
31.08.2021
6 974.00 €
0.00 €
100 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA203-046318)
Jaroslav Majerník BCIME - Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 01.09.2018
31.08.2021
253 181.00 €
0.00 €
101 Visegrad fund
(No.51810868)
Andrea Madarasová Gecková Visegrad Scholarship No.51810868 01.09.2018
31.01.2019
0.00 €
0.00 €
102 APVV VV
(APVV-17-0008)
Pavol Sovák Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie. 01.08.2018
30.06.2021
249 996.00 €
71 002.00 €
103 APVV VV
(APVV-17-0020)
Tomáš Samuely Frustrované kovové magnetické systémy 01.08.2018
30.06.2022
166 496.00 €
19 664.00 €
104 APVV VV
(APVV-17-0372)
Viktória Majláthová Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. 01.08.2018
30.06.2022
200 000.00 €
102 000.00 €
105 APVV VV
(APVV-17-0568)
Ivan Žežula Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní 01.08.2018
30.06.2022
150 000.00 €
150 000.00 €
106 APVV VV
(APVV-17-0477)
Ľubomír Kováč Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny 01.08.2018
31.07.2022
146 026.00 €
146 026.00 €
107 APVV VV
(APVV-17-0184)
Richter Kornel Dynamika domenovych stien a skyrmionov v tenkych magentickych vrstvach 01.08.2018
31.07.2022
330 796.00 €
121 848.00 €
108 APVV VV
(APVV-17-0059)
Vladimír Komanický Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách 01.08.2018
31.07.2022
179 178.00 €
94 439.00 €
109 APVV VV
(APVV-17-0561)
Gabriela Dobrovičová Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti 01.07.2018
30.06.2022
249 708.00 €
249 708.00 €
110 VVGS IPPH2020
(vvgs-2018-819)
Andrea Madarasová Gecková Šírenie vedeckej excelencie s cieľom zlepšiť životné šance zraniteľných skupín dospievajúcich. 01.07.2018
30.06.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
111 VVGS IPPH2020
(vvgs-2018-887)
Martin Gmitra Využitie spin-orbitálnych a magnetických proximálnych efektov pri dizajne nových funkcionálnych materiálov 01.07.2018
30.06.2019
2 980.00 €
2 980.00 €
112 VVGS IPPH2020
(vvgs-2018-890)
Monika Kvakova Podpora lepšieho pochopenia črevného mikrobiómu človeka s cieľom vyvinúť nové stratégie prevencie a liečby rakovinových ochorení v strednej Európe, ktoré sú založené na báze modulácie mikrobiómu 01.07.2018
30.06.2019
2 000.00 €
2 000.00 €
113 VVGS IPEL
(vvgs-2018-895)
Daniel Klein Pravdepodobnosť, štatistika a ich aplikácie 01.07.2018
30.06.2019
2 000.00 €
2 000.00 €
114 VVGS IPEL
(vvgs-2018-897)
Kvetoslava Rimárová E-learning pri analýe databáz v medicíne 01.07.2018
30.06.2019
2 000.00 €
2 000.00 €
115 VVGS IPEL
(vvgs-2018-899)
Martin Janičko Elektronická databáza videozáznamov a obrazových interaktívnych záznamov endoskopických vyšetrení v gastroenterológii s priamym prepojením na vysokoškolské učebné texty. 01.07.2018
30.06.2019
1 990.00 €
1 990.00 €
116 VVGS IPEL
(vvgs-2018-904)
Martina Čižmáriková Inovácia výučby farmakológie využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie 01.07.2018
30.06.2019
1 958.32 €
1 958.32 €
117 VVGS IPEL
(vvgs-2018-906)
Bianka Bojková Vypracovanie multimediálnej e-knihy pre predmet ÚBEV/EFYZ/04 Environmentálna fyziológia. 01.07.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
118 VVGS IPEL
(vvgs-2018-907)
Zuzana Katreniaková E-learning ako súčasť inovácie výučby predmetu Sociálna medicína 01.07.2018
30.06.2019
1 992.80 €
1 992.80 €
119 VVGS IPEL
(vvgs-2018-909)
Veronika Zibrinyiová Kompetencie absolventa UPJŠ v Košiciach 01.07.2018
30.06.2019
2 000.00 €
2 000.00 €
120 VVGS IPEL
(vvgs-2018-910)
Lenka Urbanská Multimediálna podpora procesu výučby predmetu Informatika v bakalárskych študijných programoch na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 01.07.2018
30.06.2019
2 000.00 €
2 000.00 €
121 APVV VV
(APVV-17-0529)
Katarína Mayerová Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov 01.07.2018
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
122 APVV VV
(APVV-17-0118)
Ján Rosocha Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potenciálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy 01.07.2018
30.06.2022
47 461.00 €
249 576.00 €
123 RP MŠVVaŠ SR
(001UPJŠ-2-1/2018 DZU_digit_bariery)
Veronika Zibrinyiová Vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na UPJŠ v Košiciach 01.07.2018
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
124 RP MŠVVaŠ SR
(DigConnectAIS2)
Radovan Engel Prepojenie vysokých škôl AiS2 konzorcia na Ústredný portál verejnej správy 01.07.2018
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
125 APVV VV
(APVV-17-0017)
Ľubomír Legáth Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov. 01.07.2018
30.06.2022
247 250.00 €
12 750.00 €
126 APVV VV
(APVV-17-0550)
Daniel Pella Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov 01.07.2018
30.06.2022
249 691.00 €
179 710.00 €
127 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-777)
Andrea Lükőová Príprava nových koordinačných zlúčenín prechodných kovov a lantanoidov a štúdium ich biologických a magnetických vlastností 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
128 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-780)
Nikola Jureková Subteránne spoločenstvá bezstavovcov sutinového svahu Zádielskej tiesňavy. 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
129 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-782)
Loránt Pregi Selektívna migrácia podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania vo funkčných mestských regiónoch Slovenska 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
130 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-787)
Andrii Kliuikov Experimentálne štúdium relaxačných procesov v nízkorozmerných magnetoch na báze iónov Cu(II) 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
131 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-792)
Andrej Gajdoš Analýza, modelovanie, klasifikácia a predikcia útokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
132 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-794)
Jana Hovancova Neenzymatické stanovanie glukózy na modifikovaných zlatých mikroelektródach 01.04.2018
30.06.2019
970.00 €
970.00 €
133 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-795)
Ivana Šišoláková Elektrochemická detekcia inzulínu na uhlíkových elektródach 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
134 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-796)
Andrea Parimuchová Odhaľovanie kryptickej diverzity jaskynných článkonožcov (Arthropoda) Západných Karpát pomocou DNA barcodingu. 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
135 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-797)
Vitalii Latyshev Štúdium fyzikálno-chemických vlastností tenkých vrstiev na báze chalkogenidových skiel a platiny pri interakcii s laserom a elektrónmi. 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
136 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-798)
Daniela Lacková Amorfné a intermetalické funkčné materiály pripravené rýchlym chladením 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
137 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-799)
Michaela Rendošová Koordinačné zlúčeniny striebra, ich biologická aktivita a použitie mezopórovitých nanočastíc siliky ako nosičov na ich kontrolované uvoľňovanie 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
138 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-802)
Anna Onderková Genomická a funkčná charakterizácia plazmidu izolovaného z baktérie Raoultella ornithinolythica 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
139 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-803)
Georgii Kalagov Neporuchový renormalizačný prúd SU(N) symetrického Higsového potenciálu 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
140 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2017-724)
Pavol Gajdoš Stabilita exoplanetárnych systémov 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
141 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-729)
Andrej Hovan Meranie rýchlostných konštánt zhášania singletového kyslíka 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
142 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-745)
Andrea Halaganová Využitie indukovaných CD signálov pre identifikáciu G-kvadruplexov v genóme patogénnych organizmov 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
143 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-750)
Lukas Tropp Produkcia kaskád a V0 podivných častíc v protón-protónových zrážkach pri energii 5,02 TeV na urýchľovači LHC 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
144 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-751)
Matej Dudáš Rozšírenie a poznámky k výskytu vybraných mikrospecies rodu Taraxacum sect. Erythrosperma na Slovensku 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
145 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-758)
Miroslav Fedurco Pozorovanie pulzujúcich hviezd a zákrytových dvojhviezd na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
146 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-760)
Michal Nemergut Vývoj afinitnej chromatografie založenej na interakcii medzi DARPinon a maltózu viažucim proteínom. 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
147 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-762)
Mária Kaducová Vplyv stresových faktorov prostredia na zmeny expresie a aktivity fenylalanínamóniumlyázy a s tým súvisiace zmeny akumulácie fenolových látok. 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
148 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-765)
Dajana Ručová Reakcie machorastov (Bryophyta) na biotické stresové faktory vyvolané sekundárnymi metabolitmi lišajníkov 01.04.2018
30.06.2019
890.00 €
890.00 €
149 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2018-766)
Katarína Michaličková Exotické eta-jadrá na Nuklotróne v Dubne 01.04.2018
30.06.2019
1 000.00 €
1 000.00 €
150 Zmluvy o spolupráci
(UPJŠ-247/2018)
Andrej Belák NP Zdravé komunity 2 07.03.2018
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
151 VVGS PCOV
(vvgs-2017-716)
Mikuláš Jančura Dejiny tvoríš ty 01.03.2018
28.02.2019
2 505.00 €
2 505.00 €
152 VVGS IPPH2020
(vvgs-2018-737)
Marek Varga Poruchy spánku ako determinanty hlavných depresívnych porúch a pracovného stresu medzi pracovníkmi na zmeny a vodičmi: prevalencia, etiológia, vplyv na zdravie a sledovanie 01.03.2018
28.02.2019
2 050.00 €
2 050.00 €
153 VVGS PCOV
(vvgs-2018-746)
Peter Mitro Úloha adenozínu pri modulácii hemodynamických mechanizmov spojených so vznikom stavov krátkodobého bezvedomia 01.03.2018
28.02.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
154 VVGS PCOV
(vvgs-2018-747)
Vladimíra Tomečková Nové diagnostické možnosti pre závažné očné ochorenia 01.03.2018
28.02.2019
2 999.00 €
2 999.00 €
155 VVGS PCOV
(vvgs-2018-749)
Adriana Jesenková Tvorba Plánu pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach 01.03.2018
28.02.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
156 VVGS PCOV
(vvgs-2018-756)
Monika Balogová Mestské obojživelníky? Ekológia obojživelníkov v urbánnom prostredí 01.03.2018
28.02.2019
3 000.00 €
3 000.00 €
157 APVV BLT
(SK-FR-2017-0015)
Tomáš Samuely Misfity ako Isingove supravodiče 01.01.2018
31.12.2019
0.00 €
5 300.00 €
158 APVV BLT
(SK-FR-2017-0024)
Richter Kornel Povrchové magnetizačné procesy tenkých cylindrických drôtov - skúmanie pomocou Magneto-optického Kerrovho javu 01.01.2018
31.12.2019
0.00 €
5 300.00 €
159 APVV BLT
(SK-FR-2017-0011)
Vladimír Zeleňák Dizajn pokrokových nanopórovitých materiálov pre kontrolované podávanie liečiv 01.01.2018
31.12.2019
5 300.00 €
5 300.00 €
160 APVV BLT
(SK-FR-2017-0022)
Katarína Cechlárová Kritériá spravodlivosti a sekvenčné mechanizmy pre priradzovanie 01.01.2018
31.12.2019
0.00 €
5 300.00 €
161 VEGA
(1/0285/18)
Eva Žiaková Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. 01.01.2018
31.12.2020
61 194.00 €
61 194.00 €
162 VEGA
(1/0129/18)
Daniel Dobiaš Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? 01.01.2018
31.12.2020
48 371.00 €
48 371.00 €
163 KEGA
(019UPJŠ-4/2018)
Adriana Boleková Nový predmet na lekárskej fakulte: "Metódy efektívneho učenia" 01.01.2018
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
164 KEGA
(007UPJŠ-4/2018)
Kvetoslava Rimárová Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov 01.01.2018
31.12.2020
48 337.00 €
48 337.00 €
165 KEGA
(029UKF-4/2018)
Ľubomír Šnajder Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov 01.01.2018
31.12.2020
49 064.00 €
49 064.00 €
166 VEGA
(1/0084/18)
Monika Halánová Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. 01.01.2018
31.12.2021
144 976.00 €
104 928.00 €
167 VEGA
(1/0873/18)
Peter Urdzík Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním 01.01.2018
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
168 KEGA
(026SPU-4/2018)
Alexander Ostró 026SPU-4/2018 01.01.2018
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
169 VEGA
(1/0047/18)
Miroslava Martinková Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok. 01.01.2018
31.12.2020
52 048.00 €
52 048.00 €
170 VEGA
(1/0056/18)
Viliam Geffert Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov 01.01.2018
31.12.2020
89 946.00 €
89 946.00 €
171 VEGA
(1/0057/18)
Jarmila Szilasiová Analýza neurofilament a miRNA vo vzťahu k diagnostike, fenotypu, aktivite a responzivite na liečbu sclerosis multiplex 01.01.2018
31.12.2020
89 788.00 €
0.00 €
172 VEGA
(1/0156/18)
Veronika Huntošová Časovo-rozlíšené zobrazovanie spotreby kyslíka v nádorových bunkách počas fotodynamickej terapie 01.01.2018
31.12.2020
55 500.00 €
55 500.00 €
173 VEGA
(2/0113/18)
Igor Majláth Eko-epidemiológia Borrelia miyamotoi 01.01.2018
31.12.2021
116 480.00 €
40 160.00 €
174 VEGA
(1/0203/18)
Radomír Jakab Transteritoriálne správne akty členských štátov Európskej únie 01.01.2018
31.12.2020
32 806.00 €
32 806.00 €
175 VEGA
(1/0346/18)
Ľubomír Kováč Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza 01.01.2018
31.12.2021
151 531.00 €
148 936.00 €
176 VEGA
(1/0421/18)
Katarína Štroffeková Fotobiostimulácia ako terapia pre mitochondriálnu dysfunkciu. 01.01.2018
31.12.2021
84 445.00 €
84 445.00 €
177 VEGA
(1/0311/18)
Ivan Žežula Problémy optimálneho rozhodovania v komplexných dátových štruktúrach 01.01.2018
31.12.2020
53 499.00 €
0.00 €
178 VEGA
(1/0153/18)
Viktória Bobáková Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike. 01.01.2018
31.12.2020
8 970.00 €
8 970.00 €
179 VEGA
(1/0113/18)
Janka Vrláková Interakcie relativistických jadier, eta-mezónové jadrá a spinová fyzika 01.01.2018
31.12.2020
101 538.00 €
86 838.00 €
180 VEGA
(1/0195/18)
Richter Kornel Magneto-optické pozorovania tenkých drôtov so zakrivenou topografiou 01.01.2018
31.12.2020
52 650.00 €
52 650.00 €
181 VEGA
(1/0464/18)
Marián Fabián Spriahnutie elektrónového a protónového v respiračných hém-meďnatých oxidázach 01.01.2018
31.12.2021
103 496.00 €
91 554.00 €
182 KEGA
(014UPJŠ-4/2018)
Adriána Petrášová Moderné E-learningové vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v terapeutickom zubnom lekárstve prostredníctvom multifunkčného laboratória 01.01.2018
31.12.2020
95 300.00 €
0.00 €
183 KEGA
(008UPJŠ-4/2018)
Zuzana Vargová Inovácia obsahu, metód a foriem výučby praktických cvičení chemických odborov s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe 01.01.2018
31.12.2020
55 627.00 €
55 627.00 €
184 KEGA
(022UPJŠ-4/2018)
Jozef Radoňak Štrukturalizácia nadobúdania praktických zručností v laparoskopickej chirurgii v pregraduálnom vzdelávaní 01.01.2018
31.12.2020
87 450.00 €
0.00 €
185 VVGS VUaVP35
(vvgs-2017-652)
Katarína Karľová Geometrická frustrácia v spinových klastroch na báze vzácnych zemín a prechodových kovov 01.01.2018
30.06.2019
1 500.00 €
1 500.00 €
186 KEGA
(012UPJŠ-4/2018)
Adela Kravčáková Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania v časticovej fyzike 01.01.2018
31.12.2020
15 506.00 €
15 506.00 €
187 VEGA
(1/0519/18)
Ľuboš Ambro Izolácia a pokročilá charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov s potenciálom pre uplatnenie v biomedicíne a biotechnológiách 01.01.2018
31.12.2021
118 560.00 €
79 200.00 €
188 VEGA
(1/0611/18)
Andrea Džubinská Vplyv kryštálovej štruktúry a extrémnych fyzikálnych podmienok na základný stav materiálov s neobvyklým chovaním 01.01.2018
31.12.2020
42 435.00 €
0.00 €
189 VEGA
(1/0839/18)
Ján Kaňuk Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie 01.01.2018
31.12.2020
58 940.00 €
0.00 €
190 VEGA
(1/0559/18)
Janka Vašková Štúdium vzniku a progresie prodontitíd využitím najnovších molekulárno-biochemických metód 01.01.2018
31.12.2020
79 195.00 €
0.00 €
191 VVGS VUaVP35
(vvgs-2017-677)
Eva Beňová Príprava nanočastíc mezopórovitej siliky pre kontrolované uvoľňovanie liečiv. 01.01.2018
30.06.2019
1 500.00 €
1 500.00 €
192 VVGS VUaVP35
(vvgs-2017-681)
Paulina Slepcikova Syntéza a určenie štruktúry nových akridín-3-amino-2-tiohydantoinových derivátov s potencionálnou biologickou aktivitou z izotiokyanátov aminokyselín, sacharidov a ich využitie ako chirálne Evansove auxiliárie. 01.01.2018
30.06.2019
1 500.00 €
1 500.00 €
193 VEGA
(1/0204/18)
Vladimír Komanický Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenose energie 01.01.2018
31.12.2021
54 092.00 €
54 092.00 €
194 VEGA
(1/0218/18)
Martin Bona Vývin diaschízy v procese remodelácie nervového tkaniva po ischemickom poškodení mozgu 01.01.2018
31.12.2020
49 466.00 €
79 466.00 €
195 VEGA
(1/0097/18)
Danica Studenovská Algebraické štruktúry s usporiadaním 01.01.2018
31.12.2021
48 880.00 €
48 880.00 €
196 VEGA
(2/0029/18)
Martin Bona Úloha glutamánových transportérov krvných buniek v ischemickej tolerancii. 01.01.2018
31.12.2020
76 350.00 €
10 270.00 €
197 VEGA
(1/0016/18)
Mária Kožurková Štúdium cytotoxickej altivity nových kumarínových derivátov modifikovaných akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom. 01.01.2018
31.12.2021
90 028.00 €
90 028.00 €
198 VEGA
(1/0302/18)
Anna Čepelová Inteligentné mestá ako spôsob implementácie koncepcie Trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky 01.01.2018
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
199 KEGA Marta Sendeková Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách. Vysokoškolská učebnica Dejiny neskorej antiky (Vybrané kapitoly II.) 01.01.2018
31.12.2020
11 231.00 €
11 231.00 €
200 KEGA Martin Škára G. W. Leibniz - filozofia raného a stredného obdobia. 01.01.2018
31.12.2020
12 278.00 €
12 278.00 €
201 ERASMUS + Jaroslav Majerník MediTec - Podpora výučby medicínskeho vzdelávania prostredníctvom inovatívnych eTechnológií 15.10.2017
14.10.2020
970 000.00 €
40 000.00 €
202 ERASMUS +
(2017-1-NL01-KA203-035290)
Peter Kolarčik IMPACCT: Improving Patient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning Health literacy in medical, nursing and paramedical education 01.09.2017
31.08.2020
0.00 €
0.00 €
203 OP VaI -VA
(313011B654)
Ján Sabo Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v bioinformatike (POZASTAVENÝ) 04.07.2017
30.06.2023
0.00 €
0.00 €
204 APVV VV
(APVV-16-0068)
Tomáš Samuely Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch 01.07.2017
31.12.2020
170 575.00 €
19 664.00 €
205 APVV VV
(APVV-16-0002)
Marcel Dolobáč Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 01.07.2017
30.06.2021
200 771.00 €
200 771.00 €
206 APVV VV
(APVV-16-0029)
Renáta Oriňaková Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály 01.07.2017
31.12.2020
237 213.00 €
134 095.00 €
207 APVV VV
(APVV-16-0186)
Jozef Strečka Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov 01.07.2017
30.06.2021
218 179.00 €
117 442.00 €
208 APVV VV
(APVV-16-0079)
Rastislav Varga Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. 01.07.2017
30.06.2021
246 973.00 €
93 850.00 €
209 APVV VV
(APVV-16-0160)
Vladimír Babčák Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) 01.07.2017
30.06.2020
197 104.00 €
188 370.00 €
210 APVV VV
(APVV-16-0171)
Jana Sedláková Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám 01.07.2017
30.06.2020
239 983.00 €
44 983.00 €
211 APVV VV
(APVV-16-0176)
Alojz Bomba Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevenci a terapii črevných zápalových chorôb 01.07.2017
30.06.2021
249 613.00 €
189 813.00 €
212 APVV VV
(APVV-16-0337)
Ondrej Hutník Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier 01.07.2017
30.06.2021
150 243.00 €
150 243.00 €
213 APVV VV
(APVV-16-0446)
Lenka Varinská Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologická modulácia 01.07.2017
30.06.2021
249 120.00 €
249 120.00 €
214 APVV VV
(APVV-16-0362)
Sergej Romža Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty 01.07.2017
30.06.2021
196 648.00 €
196 648.00 €
215 APVV VV
(APVV-16-0211)
Peter Jarčuška Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu 01.07.2017
31.05.2021
246 910.00 €
97 829.00 €
216 APVV VV
(APVV-16-0490)
Jaroslav Rosenberger Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení 01.07.2017
30.06.2021
248 437.00 €
248 437.00 €
217 APVV VV
(APVV-16-0398)
Martin Bačkor Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. 01.07.2017
30.06.2021
249 759.00 €
40 270.00 €
218 APVV VV
(APVV-16-0158)
Pavol Joppa Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia 01.07.2017
30.06.2021
0.00 €
0.00 €
219 APVV VV
(APVV-16-0035)
Pavel Stekauer Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovańí 01.07.2017
30.06.2021
199 674.00 €
199 674.00 €
220 APVV VV Martin Pekár Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) 01.07.2017
30.06.2021
163 246.00 €
71 282.00 €
221 OP VaI -VA
(313011C028)
Jozef Jantošovič Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií (POZASTAVENÝ) 30.06.2017
31.12.2021
8 222 651.94 €
1 566 341.94 €
222 INTERREG Cezhraničná spolupráca
(SKHU/1601/4.1/052)
Vladimír Sedlák Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration 01.05.2017
30.04.2019
445 930.00 €
148 287.00 €
223 COST
(COST akcia CA16117)
Rudolf Gális Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos 05.04.2017
04.04.2021
0.00 €
0.00 €
224 VEGA
(1/0002/17)
Lívia Körtvélyessy Derivačné siete v európskych jazykoch. Medzijazykový výskum. 01.01.2017
31.12.2019
35 408.00 €
35 408.00 €
225 VEGA
(1/0184/17)
Peter Borza Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa v rokoch 1938 - 1945 01.01.2017
31.12.2019
21 710.00 €
21 710.00 €
226 VEGA
(1/0061/17)
František Šimon Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. 01.01.2017
31.12.2019
35 255.00 €
35 255.00 €
227 VEGA
(1/0407/17)
Marián Andričík Slovenská poézia v anglických prekladoch. 01.01.2017
31.12.2020
26 335.00 €
26 335.00 €
228 VEGA
(1/0254/17)
Martin Pekár Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity. 01.01.2017
31.12.2020
48 875.00 €
48 875.00 €
229 VEGA
(1/0623/17)
Mária Bačíková Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajpcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov. 01.01.2017
31.12.2020
29 590.00 €
29 590.00 €
230 VEGA
(1/0853/17)
Martin Kundrát Evolucia straty letových schopností a gigantizmu u ostrovných vtákov: Model subrecentnej ornitofauny Nového Zélandu a Madagaskaru 01.01.2017
31.12.2020
111 601.00 €
111 601.00 €
231 VEGA
(1/0757/17)
Stanislav Konečný Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike 01.01.2017
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
232 VEGA
(1/0439/17)
Marianna Danková Indukcia ischemickej tolerancie v mieche králika vzdialeným perkondicionovaním a postkondicionovaním: štúdium mechanizmov endogénnej ochrany 01.01.2017
31.12.2019
82 231.00 €
82 231.00 €
233 VEGA
(1/0684/17)
Jana Kaťuchová Sledovanie fibrinolytických činiteľov urokinázového aktivátora plazminogénu uPA a inhibítora aktivátora plazminogénu 1 PAI-1vo vzorkách nádorového tkaniva a v sére u pacientov s kolorektálnym karcinómom. 01.01.2017
31.12.2019
43 125.00 €
43 125.00 €
234 VEGA
(1/0427/17)
Zuzana Boberová Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu. 01.01.2017
31.12.2020
52 390.00 €
52 390.00 €
235 VEGA
(1/0372/17)
Mária Mareková Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra 01.01.2017
31.12.2019
76 303.00 €
76 303.00 €
236 VEGA
(1/0594/17)
Pavol Mikula Behaviorálne a sociálne faktory, stratégie zvládania a kvalita života u pacientov so sklerózou multiplex 01.01.2017
31.12.2019
38 993.00 €
38 993.00 €
237 VEGA
(1/0753/17)
Jan Mojzis Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie 01.01.2017
31.12.2020
118 240.00 €
118 240.00 €
238 VEGA
(1/0773/17)
Jana Plšíková Terapeutický potenciál CD146+ mezenchýmových stromálnych buniek pri liečbe osteoartritídy 01.01.2017
31.12.2019
37 748.00 €
37 748.00 €
239 VEGA
(1/0220/17)
Pavol Pobeha Kardiovaskulárne parametre a systémový zápal u pacientov s respiračnou insuficienciou a ich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou 01.01.2017
31.12.2020
111 184.00 €
111 184.00 €
240 VEGA
(1/0386/17)
Štefan Tóth Zápalové zmeny vzdialených orgánov následkom ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie jejúna 01.01.2017
31.12.2019
58 251.00 €
58 251.00 €
241 VEGA
(1/0364/17)
Ivica Lazurova Adrenokortikálne adenómy a diabetes mellitus - úloha receptorov pre inzulín, IGF1 a IGF2 01.01.2017
31.12.2019
32 945.00 €
28 648.00 €
242 VEGA
(1/0063/17)
Juraj Černák Nové magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny na báze 3d- a 4f-prvkov 01.01.2017
31.12.2020
55 691.00 €
55 691.00 €
243 VEGA
(1/0963/17)
Michal Gallay Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení. 01.01.2017
31.12.2019
55 767.00 €
55 767.00 €
244 VEGA
(1/0265/17)
Mária Ganajová Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky 01.01.2017
31.12.2020
99 082.00 €
99 082.00 €
245 VEGA
(1/0345/17)
Michal Hnatič Štúdium škálovacích zákonov a turbulentných anomálií v stochastickej a kritickej dynamike metódami renormalizačnej grupy 01.01.2017
31.12.2020
100 948.00 €
100 948.00 €
246 VEGA
(1/0229/17)
Jana Sedláková Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v enviromentálnych aplikáciách 01.01.2017
31.12.2020
75 440.00 €
75 440.00 €
247 VEGA
(1/0476/17)
Monika Kassayová Imunomodulačný a protinádorový účinok probiotických baktérií rodu Lactobacillus v kolorektálnej karcinogenéze in vitro a in vivo 01.01.2017
31.12.2020
117 184.00 €
117 184.00 €
248 VEGA
(1/0395/17)
Ladislav Novotny Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska 01.01.2017
31.12.2019
37 015.00 €
37 015.00 €
249 VEGA
(1/0269/17)
Alžbeta Orendáčová Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov 01.01.2017
31.12.2020
90 160.00 €
90 160.00 €
250 VEGA
(1/0074/17)
Renáta Oriňaková Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou. 01.01.2017
31.12.2020
85 610.00 €
76 370.00 €
251 VEGA
(1/0820/17)
Juraj Ševc Štúdium endogénnej regeneračnej kapacity miechy v rôznych ontogengetických štádiách pomocou modelu minimálneho poškodenia 01.01.2017
31.12.2020
112 109.00 €
112 109.00 €
252 VEGA
(1/0926/17)
Ján Košuth Úloha izoenzýmov geranylgeranyl difosfát syntázy (GGPPS) v metabolickej dráhe izoprenoidov 01.01.2017
31.12.2019
65 606.00 €
65 606.00 €
253 VEGA
(1/0745/17)
Vladimír Zeleňák Metalo-organické siete pre energeitcké aplikácie 01.01.2017
31.12.2020
63 827.00 €
63 827.00 €
254 VEGA
(2/0077/17)
Marcel Uhrin Evolučná ekológia dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov na Slovensku 01.01.2017
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
255 VEGA
(1/0526/17)
Marcel Dolobáč Lingvistické a sankčné mechanizmy pri tvorbe a pôsobení noriem pracovného práva. 01.01.2017
31.12.2019
33 648.00 €
33 648.00 €
256 VEGA
(1/0846/17)
Karin Prievozníková Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady. 01.01.2017
31.12.2019
46 825.00 €
46 825.00 €
257 VEGA
(1/0198/17)
Erik Štenpien Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia - historickoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. 01.01.2017
31.12.2019
35 454.00 €
35 454.00 €
258 VEGA
(1/0825/17)
Alena Buková Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupína ich plnenie na východnom Slovensku. 01.01.2017
31.12.2019
16 715.00 €
16 550.00 €
259 KEGA
(018UPJŠ-4/2017)
Tetyana Pyndus E-learningové moderné vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej výučbe detského zubného lekárstva a protetického zubného lekárstva metódami multifunkčného laboratória 01.01.2017
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
260 KEGA
(019UPJŠ-4/2017)
Ingrid Hodorová Ultrasonografická anatómia 01.01.2017
31.12.2019
38 150.00 €
0.00 €
261 KEGA
(023UPJŠ-4/2017)
Ivana Valočiková Vyšetrovacie metódy vo vnútornom lekárstve 01.01.2017
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
262 KEGA
(004UPJŠ-4/2017)
Ivan Uher Humánna fyziológia so zameraním na pohybovú aktivitu a šport 01.01.2017
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
263 KEGA
(007UPJŠ-4/2017)
Vladimír Sedlák Globálne navigačné satelitné systémy - nová vysokoškolská učebnica z aktuálnych problematík v družicovej lokalizácii a navigácii so zameraním na multivariantný zber a spracovanie geopriestorových dát k tvorbe virtuálnych 3D modelov v geoinformatike. 01.01.2017
31.12.2019
23 820.00 €
23 820.00 €
264 RP MŠVVaŠ SR
(001UPJŠ-2/2016)
Silvia Ručinská Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ 01.01.2017
31.12.2019
315 330.00 €
0.00 €
265 VEGA
(2/0009/17)
Erik Sedlák Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky 01.01.2017
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
266 KEGA
(010UPJŠ-4/2017)
Jana Balegová Latinský jazyk pre študentov filozofickej fakulty. 01.01.2017
30.12.2019
32 105.00 €
0.00 €
267 KEGA
(016UPJŠ-4/2017)
Anna Janovská Fidelita programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok "Unplugged" v podmienkach slovenských základných škôl. 01.01.2017
30.12.2019
17 173.00 €
17 173.00 €
268 KEGA
(008UPJŠ-4/2017)
Ján Gbúr Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácia súčasnej literárnej tvorby a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ). 01.01.2017
31.12.2019
76 584.00 €
0.00 €
269 KEGA
(022UPJŠ-4/2017)
Markéta Andričíková Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte. 01.01.2017
31.12.2019
30 550.00 €
0.00 €
270 NATO
(NATO_SPS985148)
Andrea Straková Fedorková Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries (DeCaSub) 01.11.2016
30.11.2019
0.00 €
0.00 €
271 H2020 - MSCA Martin Pekár History of European Urbanism in the 20th Century 01.10.2016
30.09.2020
3 703 651.56 €
924 315.84 €
272 COST
(COST akcia CA15210)
Katarína Cechlárová European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes 02.09.2016
01.09.2020
0.00 €
0.00 €
273 APVV VV
(APVV-15-0069)
Erik Sedlák Transformácia integrálneho membránového proteinu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
274 APVV VV
(APVV-15-0091)
Viliam Geffert Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
275 APVV VV
(APVV-15-0115)
Peter Kollár Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov 01.07.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
276 APVV VV
(APVV-15-0116)
Roman Soták Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
277 APVV VV
(APVV-15-0239)
Juraj Ševc Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
278 APVV VV
(APVV-15-0485)
Daniel Jancura Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK) 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
279 APVV VV
(APVV-15-0520)
Vladimír Zeleňák Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
280 APVV VV
(APVV-15-0306)
Stela Csachova Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti 01.07.2016
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
281 APVV VV
(APVV-15-0259)
Ján Füzer Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí 01.07.2016
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
282 APVV VV
(APVV-15-0054)
Michal Gallay Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
283 APVV VV
(APVV-15-0458)
Štefan Parimucha Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
284 APVV VV
(APVV-15-0134)
Monika Halánová Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom. 01.07.2016
30.06.2019
238 804.00 €
92 640.00 €
285 APVV VV
(APVV-15-0719)
Iveta Rajničová Nagyová Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb. 01.07.2016
30.06.2020
184 812.00 €
184 812.00 €
286 APVV VV
(APVV-15-0356)
Ján Rosocha Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby. 01.07.2016
30.06.2019
245 875.00 €
36 300.00 €
287 APVV VV
(APVV-15-0307)
Rudolph Sock Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie 01.07.2016
30.06.2020
182 680.00 €
182 680.00 €
288 APVV VV
(APVV-15-0234)
Adriana Jesenková Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti 01.07.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
289 APVV VV
(APVV-15-0492)
Július Zimmermann Rečová audiometria v rómskom jazyku 01.07.2016
30.06.2019
165 743.00 €
165 743.00 €
290 APVV VV
(APVV-15-0662)
Oľga Orosová Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery. 01.07.2016
30.06.2020
231 586.00 €
0.00 €
291 APVV VV
(APVV-15-0273)
Ján Ferjenčík Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií sloboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) - kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka 01.07.2016
31.12.2019
0.00 €
17 186.00 €
292 APVV VV
(APVV-15-0475)
Nikola Regináčová Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) 01.07.2016
30.06.2020
210 339.00 €
39 854.00 €
293 COST
(COST akcia CA15126)
Daniel Jancura Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (MOBIEU) 06.04.2016
05.04.2020
0.00 €
0.00 €
294 H2020 - MSCA Norbert Kopčo Adaptácia, učenie a odborná príprava na priestorové počúvanie v komplexných prostrediach 01.01.2016
31.12.2019
351 000.00 €
0.00 €
295 VEGA
(1/0368/16)
Mirko Horňák Problémy grafových zafarbení 01.01.2016
31.12.2019
101 400.00 €
101 400.00 €
296 VEGA
(1/0377/16)
Peter Kollár Magnetizačné a relaxačné procesy v magnetických časticiach a kompozitoch 01.01.2016
31.12.2019
70 494.00 €
62 664.00 €
297 VEGA
(1/0043/16)
Jozef Strečka Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch 01.01.2016
31.12.2019
60 599.00 €
43 377.00 €
298 VEGA
(1/0097/16)
Lev Bukovský Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií 01.01.2016
31.12.2019
35 600.00 €
20 000.00 €
299 VEGA
(1/0036/16)
Pavol Sovák Štruktúra a fyzikálne vlastnosti amorfných a nanokryštalických kovových zliatin 01.01.2016
31.12.2019
36 800.00 €
36 800.00 €
300 VEGA
(1/0253/16)
Yaroslav Bazel Výskum analytických techník vhodných na dynamickú on-line kontrolu 01.01.2016
31.12.2019
66 700.00 €
66 700.00 €
301 VEGA
(1/0792/16)
Martin Bačkor Alelopatický účinok sekundárnych metabolitov lišajníkov 01.01.2016
31.12.2019
91 360.00 €
91 360.00 €
302 VEGA
(1/0635/16)
Zuzana Daxnerová Cerebrospinálny mok kontaktujúce neuróny (CSF-cNs) a ich úloha v mieche cicavcov 01.01.2016
31.12.2019
119 772.00 €
119 772.00 €
303 VEGA
(1/0131/16)
Viktor Víglaský G-kvadruplexy odvodené od vírusov: využitie ich vlastností v biomedicínskom výskume 01.01.2016
31.12.2019
96 000.00 €
96 000.00 €
304 APVV VV
(APVV-15-0012)
Andrea Madarasová Gecková Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti - longitudinálna štúdia. 01.01.2016
30.06.2020
247 904.00 €
247 904.00 €
305 VEGA
(1/0546/16)
Martina Bago Pilátová Antiproliferatívne účinky novosyntetizovaných analógov jaspínu B a ich vplyv na nádorovú angiogenézu. 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
306 VEGA
(1/0018/16)
Gabriela Mojžišová Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia. 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
307 VEGA
(1/0204/16)
Silvia Rybárová Vplyv cytostatickej liečby na dynamiku expresie faktorov spôsobujúcich liekovú rezistenciu u experimentálne navodeného karcinómu mliečnej žľazy. 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
308 VEGA
(1/0968/16)
Stanislav Balčák Vplyv pomeru sérových intrakardiálnych a periférnych markerov srdcového zlyhania na prognózu pacientov vyžadujúcich resynchronizačnú liečbu 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
309 VEGA
(1/0027/16)
Ivan Tkáč Sledovanie asociácií vybraných génových variantov s odpoveďou na liečbu orálnymi antidiabetikami gliptínmi. 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
310 VEGA
(1/0208/16)
Ruzena Tkacova Úloha chronickej intermitentnej hypoxie a inzulínovej rezistencie v patogenéze subklinickej aterosklerózy a myokardiálneho poškodenia u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
311 VEGA
(1/0910/16)
Viola Vargová Efekt redukcie hmotnosti na vybrané genetické, laboratórne a ultrazvukové parametre subklinickej aterosklerózy 01.01.2016
31.12.2019
0.00 €
0.00 €
312 APVV VV
(APVV-14-0154)
Eva Cellarova Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum 01.07.2015
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
313 APVV VV
(APVV-14-0073)
Martin Orendáč Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch 01.07.2015
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
314 APVV VV
(APVV-14-0078)
Juraj Černák Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín 01.07.2015
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
315 APVV VV
(APVV-14-0605)
Tomáš Samuely Prechod supravodič - izolant 01.07.2015
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
316 APVV VV
(APVV-14-0598)
Milena Barinková Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty 01.07.2015
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
317 APVV VV
(APVV-14-0415)
Zuzana Gdovinová Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby 01.07.2015
30.06.2019
0.00 €
0.00 €
318 CERN
(ALICE CERN 0213/2016)
Marek Bombara Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach 01.01.2011
31.12.2020
100 000.00 €
100 000.00 €