Štatistika projektov

P.č. Typ a idetifikačné číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu Názov projektu Začiatok a koniec riešenia projektu Celkový rozpočet
Rozpočet za UPJŠ
1 Nadácia Pontis Pavol Sokol Letná škola kyberkriminality 2020 29.06.2020
03.07.2020
5 000.00 €
0.00 €
2 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1356)
Tatiana Kimáková Implementácia e-learningových kurzov v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku pri UPJŠ v Košiciach 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
3 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1383)
Jana Diabelková E-learningová inovácia výučby Hygieny a verejného zdravotníctva prostredníctvom onlinových výučbových skrípt 15.01.2020
14.01.2021
1 999.00 €
1 999.00 €
4 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1385)
Mikuláš Jančura Prvý dotyk so slobodou 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
5 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1387)
Martina Hančová Náhodné procesy a ich aplikácie 15.01.2020
14.01.2021
1 999.98 €
1 999.98 €
6 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1389)
Ondrej Hutník Inovácia predmetov matematickej analýzy v 1. ročníku bakalárskeho stupňa 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
7 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1390)
Radomír Jakab Právnický podcast 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
8 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1391)
Zuzana Ješková Výučba predmetu Všeobecná fyzika a Úvod do všeobecnej fyziky s podporou e-learningových nástrojov a interaktívnych metód v pregraduálnej príprave študentov fyziky. 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
9 Czech-BioImaging Anna Alexovič Matiašová Štúdium fraktónov v mieche potkana pomocou SBF skenovacej elektrónovej mikroskopie a imunoznačenia zlatom 01.01.2020
30.11.2020
0.00 €
0.00 €
10 OP VAI - MH
(313010S703)
Erik Bruoth Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia 01.01.2020
31.12.2022
792 029.87 €
75 052.14 €
11 RP MŠVVaŠ SR Silvia Ručinská Žiadosť o dotáciu - Aktivity UPJŠ vedúce k vytvoreniu aliancie európskych univerzít podporovaného v rámci programu Erasmus+ - Iniciatíva univerzít v programe Erasmus+ 01.12.2019
31.01.2020
29 908.00 €
0.00 €
12 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1298)
Mária Piknová Zriadenie zbierky extrémofilných mikroorganizmov ako prostriedok pre zvýšenie úspešnosti UPJŠ v domácich a zahraničných projektoch 04.11.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
13 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1300)
Katarína Čurová Zavedenie efektívnej mikrobiologickej diagnostiky hypervirulentných kmeňov Clostridioides difficile 04.11.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
14 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1301)
Tomáš Samuely Zlepšenie mechanických vlastností skenovacieho tunelového mikroskopu 04.11.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
15 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1302)
Ivana Spakova Inovácia výučby Praktických cvičení z lekárskej chémie pre zahraničných študentov všeobecného a zubného lekárstva LF UPJŠ 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
16 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1303)
Lukas Smolko Inovácia výučby praktických cvičení z lekárskej chémie 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
17 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1306)
Peter Kollár Príprava európskeho projektu H2020 Inovatívne magnetické komponenty pre elektronické aplikácie 04.11.2019
31.10.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
18 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1310)
Ľubica Gregová Širicová Zbierka rozhodnutí z medzinárodného práva 04.11.2019
31.10.2020
1 987.44 €
1 987.44 €
19 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1079)
Zuzana Kolaříková Inovácia výučby akademického anglického jazyka pre PhD študentov UPJŠ prostredníctvom e-learningového kurzu zameraného na rozvoj zručností počúvania s porozumením a hovorenia. 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
20 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1221)
Kvetoslava Rimárová E-learning s vysvetlením súčasných celosvetových zdravotných, demografických a sociálnych trendov pre študentov lekárskych fakúlt 04.11.2019
31.10.2020
2 000.00 €
2 000.00 €
21 MZ SR
(2019/32-UPJŠ-4)
Ivica Lazurova Včasná diagnostika kardiovaskulárneho postihnutia pomocou nových hormonálnych biomarkerov 01.10.2019
31.12.2021
85 999.93 €
85 999.93 €
22 MZ SR
(2019/29-UPJŠ-1)
Miriam Kozárová Sledovanie vzťahu vybraných génových variantov a proteomických markerov u pacientov s psychickými poruchami ako príspevok k ich personalizovanej liečbe. 01.10.2019
31.12.2021
75 131.20 €
75 131.20 €
23 MZ SR
(2019/35-UPJŠ-6)
Pavol Jarčuška Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides difficile 01.10.2019
31.12.2021
205 036.61 €
205 036.61 €
24 COST
(COST akcia CA18237)
Ľubomír Kováč CA18237 - European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection 10.09.2019
09.09.2023
0.00 €
0.00 €
25 OP KZP
(NFP310040W051)
Daniela Čorňáková Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy UPJŠ Košice 01.09.2019
31.12.2020
9 169 199.04 €
916 919.04 €
26 APVV VBLT
(SK-BY-RD-19-0008)
Erik Čižmár Nové materiály pre mikroelektroniku šetrné k životnému prostrediu založené na komplexných oxidoch obsahujúcich bizmut s perovskitovou štruktúrou syntetizované pri vysokom tlaku 01.08.2019
30.07.2021
70 000.00 €
35 000.00 €
27 FPU Knižnice
(19-512-04097)
Daniela Džuganová Modernizácia mobiliáru knižnice 08.07.2019
30.04.2020
7 000.00 €
0.00 €
28 APVV VV
(APVV-18-0207)
Ján Füzer Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov 01.07.2019
30.06.2022
249 000.00 €
49 883.00 €
29 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1033)
Miroslav Almáši Pórovité koordinačné polyméry obsahujúce kovy alkalických zemín pre zvýšenie adsorpčnej kapacity oxidu uhličitého a divodíka 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
30 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1068)
Ladislav Hrabcak Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
31 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1069)
Aurel Zelko Sekundárna prevencia dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
32 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1070)
Michaela Bačovčinová Štúdium mechanizmov detoxikácie ťažkých kovov vo vybraných skupinách nižších rastlín 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
33 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1071)
Andrea Stafurikova Zvýšenie rozpustnosti sekundárnych metabolitov lišajníkov - atranorínu a kyseliny gyroforovej, pomocou hydrotrópu kromolynu a testovanie ich účinku in vitro a in vivo 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
34 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1072)
Natália Pipová Stavovce Muránskej planiny v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 01.07.2019
31.12.2020
1 490.00 €
1 490.00 €
35 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1073)
Petra Zakutanska Fenotypická modulácia makrofágov využitím bionanočastíc železa pre efektívnu terapiu črevných zápalových ochorení 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
36 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1074)
Lenka Abrinkova Intrapersonálne a interpersonálne faktory so zdravím súvisiaceho správania stredoškolákov 01.07.2019
31.12.2020
1 500.00 €
1 500.00 €
37 FPU Knižnice
(19-514-04100)
Daniela Džuganová Nákup literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – skvalitňovanie študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite 01.07.2019
31.03.2020
2 000.00 €
0.00 €
38 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1206)
Martin Pekár Dejiny UPJŠ a historický digitálny archív UPJŠ I. (HiDA) 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
39 APVV VV
(APVV-18-0016)
Juraj Černák Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
80 000.00 €
40 APVV VV
(APVV-18-0125)
Eva Cellarova Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
190 000.00 €
41 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1220)
Vladimír Komanický Príprava nového projektu ERA Chair v rámci výzvy H2020-WIDESPREAD-2018-2020 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
42 APVV VV
(APVV-18-0044)
Jaroslav Hofierka Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City 01.07.2019
31.12.2022
227 945.00 €
118 185.00 €
43 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1223)
Jana Štofilová Oboznámenie sa s najmodernejšími technikami vo výskume črevného mikrobiómu pri zápalových chorobách a rakovine hrubého čreva prostredníctvom praktických tréningov. 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
44 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1224)
Martin Kundrát Slovensko-iránska výskumná inciatíva: prehistorické globálne zmeny podnebia a biodiverzity 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
45 APVV VV
(APVV-18-0285)
Gabriel Žoldák Pochopenie mechanizmu inaktivácie IgG využitím individuálnych molekúl Hsp70 šaperónu a laserovej optickej pinzety 01.07.2019
30.06.2023
220 000.00 €
220 000.00 €
46 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1226)
Ľuboš Ambro Zavedenie a validácia pokročilých molekulárno-biologických postupov pre kvantifikáciu bakteriálnych taxónov vo výskume črevného mikrobiómu 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
47 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1227)
Martin Gmitra Využitie spin-orbitálnych a magnetických proximálnych efektov pri dizajne nových funkcionálnych materiálov 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
48 APVV VV
(APVV-18-0197)
Alžbeta Orendáčová Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
0.00 €
49 APVV VV
(APVV-18-0171)
Pavol Kristian Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou 01.07.2019
31.12.2022
247 856.00 €
150 183.00 €
50 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1231)
Ladislav Galdun Príprava a charakterizácia funkčných Heuslerových nanodrôtov prostredníctvom elektrochemickej depozície 01.07.2019
30.06.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
51 APVV VV
(APVV-18-0251)
Martin Kundrát Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny 01.07.2019
30.06.2022
200 000.00 €
184 407.00 €
52 APVV VV
(APVV-18-0358)
Vladimír Komanický Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch 01.07.2019
30.06.2023
250 000.00 €
45 000.00 €
53 APVV VV
(APVV-18-0421)
Martina Jánošíková Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva 01.07.2019
30.06.2023
198 397.00 €
198 397.00 €
54 APVV VV
(APVV-18-0070)
Andrea Madarasová Gecková Generácia Z - nové výzvy dospievania. 01.07.2019
30.06.2023
249 253.00 €
215 665.00 €
55 APVV VV
(APVV-18-0547)
Matej Škorvánek Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby 01.07.2019
30.06.2023
249 995.00 €
249 995.00 €
56 WHO
(2019/948409-0)
Andrea Madarasová Gecková To support Health Behaviour in School-aged Children study in 2019/2020 01.05.2019
28.02.2020
0.00 €
0.00 €
57 COST
(COST akcia CA18113)
Jana Sedláková Pochopenie a štúdium dopadov nízkeho pH na mikroorganizmy 17.04.2019
16.04.2023
0.00 €
0.00 €
58 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1036)
Michaela Sulikova Štúdium nových biokompatibilných zliatin 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
59 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1037)
Viera Šottová Miera ako nástroj na určovanie divergencie a konvergencie 01.04.2019
30.06.2020
950.00 €
950.00 €
60 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1038)
Anna Berkutova Nové nanopórovité materiály pre energetické aplikácie 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
61 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1039)
Monika Hudáčová Štúdium viazania nových 4-susbstituovaných akridín-tiosemikarbazidových a benzohydrazónových derivátov na HSA a ich inhibičná účinnosť voči Topo I/Topo II 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
62 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1040)
Andrea Stafurikova Terapeutický potenciál prírodných látok pri liečbe glioblastómov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
63 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1043)
Matúš Lach Zovšeobecnený XY model s geometrickou frustráciou 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
64 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1044)
Ivana Timková Genetická podstata antibiotickej rezistencie izolátov Acinetobacter johnsonii pochádzajúcich z rôznych prostredí 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
65 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1046)
Oliver Vahovsky Magneto–optické štúdium tvaru doménovej steny v mikrodrôtoch s modifikovanou magnetoelastickou anizotropiou 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
66 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1047)
Jaroslav Merc Multifrekvenčný výskum vybraných symbiotických dvojhviezd 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
67 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1048)
Dominika Capková Kompozitné katódové materiály na báze síry pre lítiové batérie 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
68 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1049)
Radka Gorejová Príprava a stanovenie koróznych vlastností nových Fe-Zn biomateriálov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
69 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1051)
Miroslava Litecká Štúdium biologických a magnetických vlastností koordinačných zlúčenín s ligandmi na báze modifikovaných dusíkatých heterocyklov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
70 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1052)
Natalia Podrojkova Nanorozmerné core-shell častice v katalytickej hydrogenácii oxidu uhličitého na metanol 01.04.2019
30.06.2020
999.90 €
999.90 €
71 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1053)
Marek Semjan Efekty spinového a dimenzionálneho prechodu na magnetické usporiadanie v superfrustrovanom Isingovom antiferomagnete na kagome mriežke 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
72 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1054)
Mária Suváková Stanovenie farmakokinetických parametrov sekundárnych lišajníkových metabolitov – atranorínu a kyseliny gyroforovej - v krvi potkanov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
73 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1056)
Tatiana Mitríková Príprava nových typov sfingoidných báz s využitím „chiral pool“ stratégie a organokatalýzy 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
74 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1057)
Samuel Havadej Rekonštrukcia fantómového objektu v mikrotomografickom experimente s limitovaným počtom projekcií 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
75 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1058)
Martin Berta Štúdium rozpustnosti a stability vybraných G-proteín spojených receptorov 01.04.2019
30.06.2020
960.00 €
960.00 €
76 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1059)
Zuzana Jakubčinová Štúdium produkcie rezonancií v experimente ALICE na LHC v CERNe 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
77 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1060)
Katarina Cekanova Farbiace a štrukturálne problémy v teórii grafov 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
78 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1061)
Katarina Sisakova Syntéza Pd–NiFe2O4/SiO2 katalyzátora pre termálny rozklad metánu na vodík. 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
79 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1062)
Tomáš Bajtoš Spracovanie a analýza bezpečnostných údajov v počítačových sieťach 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
80 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1063)
Filip Mochnacký Detekcia telomerázovej aktivity ako nástroj na identifikáciu kmeňových buniek v mieche 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
81 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1064)
Petra Zakutanska Skríning vybraných kmeňov laktobacilov a ich imunomodulačného potenciálu pri zápalových ochoreniach čriev. 01.04.2019
30.06.2020
1 000.00 €
1 000.00 €
82 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1065)
Šarlota Birnšteinová Vplyv ďaleko-dosahového šírenia na dvojdruhový reakčno-difúzny systém 01.04.2019
30.06.2020
850.00 €
850.00 €
83 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1032)
Alexandra Popovičová Keď prekladateľ „umýva s vodou“. Workshop k interferenciám pri prekladoch 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
84 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1018)
Lenka Pčolinská Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
85 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1021)
Alžbeta Bojková Budovanie demokracie učením sa o minulosti (medzinárodné kolokvium a workshop) 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
86 VVGS IPPH2020
(vvgs-2019-1022)
Erik Čižmár Konverzia metastabilných fáz v materiáloch s perovskitovou štruktúrou ako nová cesta k materiálom so zvýšenou funkcionalitou 01.03.2019
28.02.2020
3 000.00 €
3 000.00 €
87 COST
(CA18107)
Marcel Uhrin Cost akcia CA18107 - Climate change and bats: from science to conservation 26.02.2019
25.02.2023
0.00 €
0.00 €
88 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego-program DIALOG Peter Borza "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności" 13.02.2019
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
89 VEGA
(1/0013/19)
Eva Cellarova Génové klastre biosyntetických génov skyrínu v endofytických hubách: kľúč k objasneniu biosyntézy hypericínu v rode Hypericum? 01.01.2019
31.12.2022
161 564.00 €
161 564.00 €
90 VEGA
(1/0022/19)
Peter Fedoročko Hypoxia a polymorfizmus transportného proteínu BCRP ako faktory ovplyvňujúce akumuláciu a účinok hypericínu v podmienkach in vitro a ex ovo 01.01.2019
31.12.2022
115 921.00 €
115 921.00 €
91 VEGA
(1/0053/19)
Rastislav Varga Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov. 01.01.2019
31.12.2021
51 060.00 €
51 060.00 €
92 VEGA
(1/0175/19)
Gabriel Žoldák Agregácia imunoglobulínov a predikcia ich dlhodobej skladovacej stability pomocou pokročilých kinetických analýz 01.01.2019
31.12.2021
83 958.00 €
83 958.00 €
93 VEGA
(1/0298/19)
Marcel Uhrin Urbánna ekológia 01.01.2019
31.12.2022
36 000.00 €
36 000.00 €
94 VEGA
(1/0300/19)
Jaroslav Hofierka 3D modelovanie slnečného žiarenia na vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania 01.01.2019
31.12.2021
59 096.00 €
29 548.00 €
95 VEGA
(1/0426/19)
Erik Čižmár Experimentálne štúdium relaxačných procesov v molekulových magnetoch 01.01.2019
31.12.2022
54 500.00 €
54 500.00 €
96 VEGA
(1/0741/19)
Vladislav Kolarčik Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálno-asexuálnych rastlinných skupinách. 01.01.2019
31.12.2022
75 107.00 €
75 107.00 €
97 VEGA
(1/0531/19)
Milan Žukovič Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch 01.01.2019
31.12.2022
99 900.00 €
99 900.00 €
98 VEGA
(1/0669/19)
Pavol Mártonfi Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín 01.01.2019
31.12.2022
78 840.00 €
78 840.00 €
99 VEGA
(1/0743/19)
Tomáš Samuely Isingove supravodiče pre topologické fázy hmoty. 01.01.2019
31.12.2022
60 291.00 €
60 291.00 €
100 VEGA
(1/0148/19)
Ivan Potočňák Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá. 01.01.2019
31.12.2022
72 956.00 €
72 956.00 €
101 VEGA
(1/0375/19)
Mária Vilková Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetinov, oxazolomycínov a laktacystínu. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
102 APVV BLT
(SK-PL-18-0012)
Jana Sedláková Nové mikroorganizmy izolované z banského prostredia pre využitie pri biolúhovaní kovov z vybraných elektronických odpadov 01.01.2019
31.12.2020
3 900.00 €
3 900.00 €
103 VEGA
(1/0620/19)
Miroslava Rabajdová Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie 01.01.2019
31.12.2021
87 319.00 €
87 319.00 €
104 VEGA
(1/0566/19)
Žofia Mrázová Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností 01.01.2019
31.12.2021
20 125.00 €
20 125.00 €
105 VEGA
(1/0367/19)
Martin Vernarský Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní 01.01.2019
31.12.2021
28 046.00 €
28 046.00 €
106 KEGA
(005UPJŠ-4/2019)
Tatiana Kimáková Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku 01.01.2019
31.12.2021
10 588.23 €
10 588.23 €
107 VEGA
(1/0380/19)
Zuzana Gdovinová Vzťah rizikových faktorov ku vzniku cievnej mozgovej príhody a kognitívneho deficitu. 01.01.2019
31.12.2021
48 169.00 €
48 169.00 €
108 VEGA
(1/0653/19)
Martin Kello Sekundárne metabolity lišajníkov: sľubné modulátory nádorového mikroprostredia? 01.01.2019
31.12.2022
113 321.00 €
113 321.00 €
109 VEGA
(1/0316/19)
Štefan Šutaj Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike 01.01.2019
31.12.2022
37 231.00 €
29 191.00 €
110 VEGA
(1/0748/19)
Jozef Bavoľár Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov 01.01.2019
31.12.2021
36 512.00 €
36 512.00 €
111 Granty Španielska Peter Paľove-Balang Riešenie zvyšovania produktivity a znášanlivosti sucha v strukovinách použitím špecifických mutantov v transkripčných faktoroch a enzýmoch metabolizmu dusíka. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
112 3rd Health Programme Personalizovaný transfer poznatkov a prístup k na-dôkazoch-založeným aktívam integrovanej starostlivosti 01.01.2019
31.08.2021
0.00 €
0.00 €
113 KEGA
(008UPJŠ-4/2019)
Lucia Tóthová Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce 01.01.2019
30.06.2021
0.00 €
0.00 €
114 APVV BLT
(SK-PT-18-0019)
Erik Čižmár Základný a aplikovaný výskum dvojrozmerných magnetov na báze vrstevnatých dvojných hydroxidov prechodných kovov 01.01.2019
31.12.2020
5 400.00 €
5 400.00 €
115 VEGA
(1/0173/19)
Jozef Mihalik Vplyv podávania entacapone na antioxidačný status a reprodukčné parametre samcov potkana 01.01.2019
31.12.2022
80 027.00 €
80 027.00 €
116 VEGA
(1/0769/19)
Peter Mitro Humorálne mechanizmy vazovagálnej synkopy a iných foriem ortostatickej intolerancie 01.01.2019
31.12.2021
40 078.00 €
40 078.00 €
117 VEGA
(1/0536/19)
Peter Solár Úloha erytropoetínového receptora v odpovedi buniek adenokarcinómu mliečnej žľazy na paklitaxel v podmienkach in vitro a in vivo 01.01.2019
31.12.2022
118 936.00 €
118 936.00 €
118 VEGA
(1/0673/19)
Marek Šarišský Analýza expresie SLAMF receptorov u B-bunkových chronických lymfoproliferatívnych ochorení ako potenciálnych nových diagnostických markerov a cieľov nových protinádorových liečiv. 01.01.2019
31.12.2021
66 414.00 €
66 414.00 €
119 VEGA
(1/0596/19)
Matej Škorvánek Identifikácia a validizácia nových biomarkerov prodromálnej Parkinsonovej choroby vo veľkej kohorte pacientov s idiopatickou poruchou správania v REM spánku 01.01.2019
31.12.2021
87 170.00 €
87 170.00 €
120 VEGA
(1/0780/19)
Štefan Tóth Využitie rozšírenej analýzy anamnestických, biochemických, socioekonomických faktorov a genetickej analýzy pri optimalizovaní skríningu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. 01.01.2019
31.12.2022
118 565.00 €
118 565.00 €
121 VEGA
(1/0386/19)
Alexander Bröstl Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. 01.01.2019
31.12.2021
82 484.00 €
82 484.00 €
122 APVV BLT
(SK-PL-18-0032)
Ondrej Hutník Integrály vzhľadom na neaditívne miery a ich aplikácie 01.01.2019
31.12.2020
3 968.00 €
3 968.00 €
123 KEGA
(011UPJŠ-4/2019)
Jaroslav Majerník Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch 01.01.2019
31.12.2021
61 166.67 €
61 166.67 €
124 APVV PP H2020
(PP-H2020-18-0046)
Adriana Zeleňáková Konverzia metastabilných perovskitov podobných PhASeS: nová cesta k materiálom so zlepšenou funkčnosťou 01.12.2018
31.07.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
125 APVV VBLT
(SK-CN-RD-18-0015)
Vladimír Sedlák Kľúčové technológie integrácie multi-GNSS, LiDAR a šikmej fotogrammetrie do 3D vysokokvalitnej rekonštrukcie inteligentného mesta 01.10.2018
30.09.2021
101 161.00 €
0.00 €
126 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA203-046318)
Jaroslav Majerník BCIME - Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 01.09.2018
31.08.2021
253 181.00 €
0.00 €
127 APVV VV
(APVV-17-0008)
Pavol Sovák Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie. 01.08.2018
30.06.2021
249 996.00 €
71 002.00 €
128 APVV VV
(APVV-17-0020)
Tomáš Samuely Frustrované kovové magnetické systémy 01.08.2018
30.06.2022
166 496.00 €
19 664.00 €
129 APVV VV
(APVV-17-0372)
Viktória Majláthová Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. 01.08.2018
30.06.2022
200 000.00 €
102 000.00 €
130 APVV VV
(APVV-17-0568)
Ivan Žežula Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní 01.08.2018
30.06.2022
150 000.00 €
150 000.00 €
131 APVV VV
(APVV-17-0477)
Ľubomír Kováč Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny 01.08.2018
31.07.2022
146 026.00 €
146 026.00 €
132 APVV VV
(APVV-17-0184)
Richter Kornel Dynamika domenovych stien a skyrmionov v tenkych magentickych vrstvach 01.08.2018
31.07.2022
330 796.00 €
121 848.00 €
133 APVV VV
(APVV-17-0059)
Vladimír Komanický Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách 01.08.2018
31.07.2022
179 178.00 €
94 439.00 €
134 APVV VV
(APVV-17-0561)
Gabriela Dobrovičová Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti 01.07.2018
30.06.2022
209 708.00 €
209 708.00 €
135 APVV VV
(APVV-17-0529)
Katarína Mayerová Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov 01.07.2018
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
136 APVV VV
(APVV-17-0118)
Ján Rosocha Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potenciálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy 01.07.2018
30.06.2022
249 576.00 €
249 576.00 €
137 APVV VV
(APVV-17-0017)
Ľubomír Legáth Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov. 01.07.2018
30.06.2022
247 250.00 €
12 750.00 €
138 APVV VV
(APVV-17-0550)
Daniel Pella Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov 01.07.2018
30.06.2022
249 691.00 €
179 710.00 €
139 VEGA
(1/0285/18)
Eva Žiaková Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. 01.01.2018
31.12.2020
61 194.00 €
61 194.00 €
140 VEGA
(1/0129/18)
Daniel Dobiaš Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta? 01.01.2018
31.12.2020
48 371.00 €
48 371.00 €
141 KEGA
(019UPJŠ-4/2018)
Adriana Boleková Nový predmet na lekárskej fakulte: "Metódy efektívneho učenia" 01.01.2018
31.12.2020
29 728.00 €
29 728.00 €
142 KEGA
(007UPJŠ-4/2018)
Kvetoslava Rimárová Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov 01.01.2018
31.12.2020
48 337.00 €
48 337.00 €
143 KEGA
(029UKF-4/2018)
Ľubomír Šnajder Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov 01.01.2018
31.12.2020
49 064.00 €
49 064.00 €
144 VEGA
(1/0084/18)
Monika Halánová Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. 01.01.2018
31.12.2021
144 976.00 €
104 928.00 €
145 VEGA
(1/0873/18)
Peter Urdzík Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním 01.01.2018
31.12.2020
19 853.00 €
19 853.00 €
146 KEGA
(026SPU-4/2018)
Alexander Ostró 026SPU-4/2018 01.01.2018
31.12.2020
64 180.00 €
0.00 €
147 VEGA
(1/0047/18)
Miroslava Martinková Stereokonvergentná syntéza izomérnych sfingoidných báz a príbuzných „long-chain“ aminoalkoholov ako potenciálnych protirakovinových látok. 01.01.2018
31.12.2020
52 048.00 €
52 048.00 €
148 VEGA
(1/0056/18)
Viliam Geffert Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov 01.01.2018
31.12.2020
89 946.00 €
89 946.00 €
149 VEGA
(1/0057/18)
Jarmila Szilasiová Analýza neurofilament a miRNA vo vzťahu k diagnostike, fenotypu, aktivite a responzivite na liečbu sclerosis multiplex 01.01.2018
31.12.2020
89 788.00 €
0.00 €
150 VEGA
(1/0156/18)
Veronika Huntošová Časovo-rozlíšené zobrazovanie spotreby kyslíka v nádorových bunkách počas fotodynamickej terapie 01.01.2018
31.12.2020
55 500.00 €
55 500.00 €
151 VEGA
(2/0113/18)
Igor Majláth Eko-epidemiológia Borrelia miyamotoi 01.01.2018
31.12.2021
116 480.00 €
40 160.00 €
152 VEGA
(1/0203/18)
Radomír Jakab Transteritoriálne správne akty členských štátov Európskej únie 01.01.2018
31.12.2020
26 806.00 €
26 806.00 €
153 VEGA
(1/0346/18)
Ľubomír Kováč Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza 01.01.2018
31.12.2021
151 531.00 €
148 936.00 €
154 VEGA
(1/0421/18)
Katarína Štroffeková Fotobiostimulácia ako terapia pre mitochondriálnu dysfunkciu. 01.01.2018
31.12.2021
84 445.00 €
84 445.00 €
155 VEGA
(1/0311/18)
Ivan Žežula Problémy optimálneho rozhodovania v komplexných dátových štruktúrach 01.01.2018
31.12.2020
53 499.00 €
0.00 €
156 VEGA
(1/0153/18)
Viktória Bobáková Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike. 01.01.2018
31.12.2020
8 970.00 €
8 970.00 €
157 VEGA
(1/0113/18)
Janka Vrláková Interakcie relativistických jadier, eta-mezónové jadrá a spinová fyzika 01.01.2018
31.12.2020
101 538.00 €
86 838.00 €
158 VEGA
(1/0195/18)
Richter Kornel Magneto-optické pozorovania tenkých drôtov so zakrivenou topografiou 01.01.2018
31.12.2020
52 650.00 €
52 650.00 €
159 VEGA
(1/0464/18)
Marián Fabián Spriahnutie elektrónového a protónového v respiračných hém-meďnatých oxidázach 01.01.2018
31.12.2021
103 496.00 €
91 554.00 €
160 KEGA
(014UPJŠ-4/2018)
Adriána Petrášová Moderné E-learningové vzdelávanie a implementácia interaktívneho vzdelávania v terapeutickom zubnom lekárstve prostredníctvom multifunkčného laboratória 01.01.2018
31.12.2020
95 300.00 €
0.00 €
161 KEGA
(008UPJŠ-4/2018)
Zuzana Vargová Inovácia obsahu, metód a foriem výučby praktických cvičení chemických odborov s priamou účasťou potenciálnych zamestnávateľov z praxe 01.01.2018
31.12.2020
55 627.00 €
55 627.00 €
162 KEGA
(022UPJŠ-4/2018)
Jozef Radoňak Štrukturalizácia nadobúdania praktických zručností v laparoskopickej chirurgii v pregraduálnom vzdelávaní 01.01.2018
31.12.2020
87 450.00 €
0.00 €
163 KEGA
(012UPJŠ-4/2018)
Adela Kravčáková Podpora formálneho a neformálneho vzdelávania v časticovej fyzike 01.01.2018
31.12.2020
15 506.00 €
15 506.00 €
164 VEGA
(1/0519/18)
Ľuboš Ambro Izolácia a pokročilá charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov s potenciálom pre uplatnenie v biomedicíne a biotechnológiách 01.01.2018
31.12.2021
118 560.00 €
79 200.00 €
165 VEGA
(1/0611/18)
Andrea Džubinská Vplyv kryštálovej štruktúry a extrémnych fyzikálnych podmienok na základný stav materiálov s neobvyklým chovaním 01.01.2018
31.12.2020
42 435.00 €
0.00 €
166 VEGA
(1/0839/18)
Ján Kaňuk Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie 01.01.2018
31.12.2020
58 940.00 €
0.00 €
167 VEGA
(1/0559/18)
Janka Vašková Štúdium vzniku a progresie prodontitíd využitím najnovších molekulárno-biochemických metód 01.01.2018
31.12.2020
79 195.00 €
0.00 €
168 VEGA
(1/0204/18)
Vladimír Komanický Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenose energie 01.01.2018
31.12.2021
54 092.00 €
54 092.00 €
169 VEGA
(1/0218/18)
Martin Bona Vývin diaschízy v procese remodelácie nervového tkaniva po ischemickom poškodení mozgu 01.01.2018
31.12.2020
49 466.00 €
79 466.00 €
170 VEGA
(1/0097/18)
Danica Studenovská Algebraické štruktúry s usporiadaním 01.01.2018
31.12.2021
48 880.00 €
48 880.00 €
171 VEGA
(2/0029/18)
Martin Bona Úloha glutamánových transportérov krvných buniek v ischemickej tolerancii. 01.01.2018
31.12.2020
76 350.00 €
10 270.00 €
172 VEGA
(1/0016/18)
Mária Kožurková Štúdium cytotoxickej altivity nových kumarínových derivátov modifikovaných akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom. 01.01.2018
31.12.2021
90 028.00 €
90 028.00 €
173 VEGA
(1/0302/18)
Anna Čepelová Inteligentné mestá ako spôsob implementácie koncepcie Trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky 01.01.2018
31.12.2020
4 268.00 €
4 268.00 €
174 KEGA
(013UPJŠ-4/2018)
Marta Sendeková Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách. Vysokoškolská učebnica Dejiny neskorej antiky (Vybrané kapitoly II.) 01.01.2018
31.12.2020
11 231.00 €
11 231.00 €
175 KEGA
(004UPJŠ-4/2018)
Martin Škára G. W. Leibniz - filozofia raného a stredného obdobia. 01.01.2018
31.12.2020
12 278.00 €
12 278.00 €
176 ERASMUS +
(585980-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
Jaroslav Majerník MediTec - Podpora výučby medicínskeho vzdelávania prostredníctvom inovatívnych eTechnológií 15.10.2017
14.10.2020
970 000.00 €
40 000.00 €
177 ERASMUS +
(2017-1-NL01-KA203-035290)
Peter Kolarčik IMPACCT: Improving Patient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning Health literacy in medical, nursing and paramedical education 01.09.2017
31.08.2020
0.00 €
0.00 €
178 OP VaI -VA
(313011B654)
Ján Sabo Výskumno-vývojové centrum pre vývoj a aplikáciu softvérových platforiem v bioinformatike (POZASTAVENÝ) 04.07.2017
30.06.2023
0.00 €
0.00 €
179 APVV VV
(APVV-16-0068)
Tomáš Samuely Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch 01.07.2017
31.12.2020
170 575.00 €
19 664.00 €
180 APVV VV
(APVV-16-0002)
Marcel Dolobáč Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 01.07.2017
30.06.2021
173 730.00 €
173 730.00 €
181 APVV VV
(APVV-16-0029)
Renáta Oriňaková Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály 01.07.2017
31.12.2020
237 213.00 €
134 095.00 €
182 APVV VV
(APVV-16-0186)
Jozef Strečka Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov 01.07.2017
30.06.2021
218 179.00 €
117 442.00 €
183 APVV VV
(APVV-16-0079)
Rastislav Varga Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. 01.07.2017
30.06.2021
246 973.00 €
93 850.00 €
184 APVV VV
(APVV-16-0160)
Vladimír Babčák Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) 01.07.2017
30.06.2020
197 104.00 €
188 370.00 €
185 APVV VV
(APVV-16-0171)
Jana Sedláková Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám 01.07.2017
30.06.2020
239 983.00 €
44 983.00 €
186 APVV VV
(APVV-16-0176)
Alojz Bomba Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevenci a terapii črevných zápalových chorôb 01.07.2017
30.06.2021
249 613.00 €
189 813.00 €
187 APVV VV
(APVV-16-0337)
Ondrej Hutník Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier 01.07.2017
30.06.2021
150 243.00 €
150 243.00 €
188 APVV VV
(APVV-16-0446)
Jan Mojzis Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologická modulácia 01.07.2017
30.06.2021
249 120.00 €
249 120.00 €
189 APVV VV
(APVV-16-0362)
Sergej Romža Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty 01.07.2017
30.06.2021
190 648.00 €
190 648.00 €
190 APVV VV
(APVV-16-0211)
Peter Jarčuška Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu 01.07.2017
31.05.2021
246 910.00 €
97 829.00 €
191 APVV VV
(APVV-16-0490)
Jaroslav Rosenberger Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení 01.07.2017
30.06.2021
248 437.00 €
248 437.00 €
192 APVV VV
(APVV-16-0398)
Martin Bačkor Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. 01.07.2017
30.06.2021
249 759.00 €
40 270.00 €
193 APVV VV
(APVV-16-0158)
Pavol Joppa Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia 01.07.2017
30.06.2021
249 237.00 €
228 146.00 €
194 APVV VV
(APVV-16-0035)
Pavel Stekauer Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovańí 01.07.2017
30.06.2021
199 674.00 €
199 674.00 €
195 APVV VV Martin Pekár Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) 01.07.2017
30.06.2021
163 246.00 €
71 282.00 €
196 OP VaI -VA
(313011C028)
Jozef Jantošovič Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií (POZASTAVENÝ) 30.06.2017
31.12.2021
8 222 651.94 €
1 566 341.94 €
197 COST
(COST akcia CA16117)
Rudolf Gális Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos 05.04.2017
04.04.2021
0.00 €
0.00 €
198 VEGA
(1/0407/17)
Marián Andričík Slovenská poézia v anglických prekladoch. 01.01.2017
31.12.2020
26 335.00 €
26 335.00 €
199 VEGA
(1/0254/17)
Martin Pekár Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity. 01.01.2017
31.12.2020
48 875.00 €
48 875.00 €
200 VEGA
(1/0623/17)
Mária Bačíková Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajpcich a indikátorov rizikového správania v kontexte rodinných procesov. 01.01.2017
31.12.2020
29 590.00 €
29 590.00 €
201 VEGA
(1/0853/17)
Martin Kundrát Evolucia straty letových schopností a gigantizmu u ostrovných vtákov: Model subrecentnej ornitofauny Nového Zélandu a Madagaskaru 01.01.2017
31.12.2020
111 601.00 €
111 601.00 €
202 VEGA
(1/0427/17)
Zuzana Boberová Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu. 01.01.2017
31.12.2020
52 390.00 €
52 390.00 €
203 VEGA
(1/0753/17)
Jan Mojzis Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie 01.01.2017
31.12.2020
118 240.00 €
118 240.00 €
204 VEGA
(1/0220/17)
Pavol Pobeha Kardiovaskulárne parametre a systémový zápal u pacientov s respiračnou insuficienciou a ich ovplyvnenie neinvazívnou ventiláciou 01.01.2017
31.12.2020
111 184.00 €
111 184.00 €
205 VEGA
(1/0063/17)
Juraj Černák Nové magnetoaktívne koordinačné zlúčeniny na báze 3d- a 4f-prvkov 01.01.2017
31.12.2020
55 691.00 €
55 691.00 €
206 VEGA
(1/0265/17)
Mária Ganajová Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky 01.01.2017
31.12.2020
99 082.00 €
99 082.00 €
207 VEGA
(1/0345/17)
Michal Hnatič Štúdium škálovacích zákonov a turbulentných anomálií v stochastickej a kritickej dynamike metódami renormalizačnej grupy 01.01.2017
31.12.2020
100 948.00 €
100 948.00 €
208 VEGA
(1/0229/17)
Jana Sedláková Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v enviromentálnych aplikáciách 01.01.2017
31.12.2020
75 440.00 €
75 440.00 €
209 VEGA
(1/0476/17)
Monika Kassayová Imunomodulačný a protinádorový účinok probiotických baktérií rodu Lactobacillus v kolorektálnej karcinogenéze in vitro a in vivo 01.01.2017
31.12.2020
117 184.00 €
117 184.00 €
210 VEGA
(1/0269/17)
Alžbeta Orendáčová Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov 01.01.2017
31.12.2020
90 160.00 €
90 160.00 €
211 VEGA
(1/0074/17)
Renáta Oriňaková Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou. 01.01.2017
31.12.2020
85 610.00 €
76 370.00 €
212 VEGA
(1/0820/17)
Juraj Ševc Štúdium endogénnej regeneračnej kapacity miechy v rôznych ontogengetických štádiách pomocou modelu minimálneho poškodenia 01.01.2017
31.12.2020
112 109.00 €
112 109.00 €
213 VEGA
(1/0745/17)
Vladimír Zeleňák Metalo-organické siete pre energeitcké aplikácie 01.01.2017
31.12.2020
63 827.00 €
63 827.00 €
214 VEGA
(2/0077/17)
Marcel Uhrin Evolučná ekológia dáždnikových a vlajkových druhov stavovcov na Slovensku 01.01.2017
31.12.2020
0.00 €
0.00 €
215 VEGA
(2/0009/17)
Erik Sedlák Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky 01.01.2017
31.12.2020
47 632.00 €
47 632.00 €
216 H2020 - MSCA Martin Pekár History of European Urbanism in the 20th Century 01.10.2016
30.09.2020
3 703 651.56 €
924 315.84 €
217 COST
(COST akcia CA15210)
Katarína Cechlárová European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes 02.09.2016
01.09.2020
0.00 €
0.00 €
218 APVV VV
(APVV-15-0069)
Erik Sedlák Transformácia integrálneho membránového proteinu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR 01.07.2016
30.06.2020
169 999.00 €
169 999.00 €
219 APVV VV
(APVV-15-0091)
Viliam Geffert Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
220 APVV VV
(APVV-15-0116)
Roman Soták Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
221 APVV VV
(APVV-15-0239)
Juraj Ševc Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
222 APVV VV
(APVV-15-0485)
Daniel Jancura Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK) 01.07.2016
30.06.2020
246 700.00 €
124 401.00 €
223 APVV VV
(APVV-15-0520)
Vladimír Zeleňák Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
224 APVV VV
(APVV-15-0054)
Michal Gallay Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
225 APVV VV
(APVV-15-0458)
Štefan Parimucha Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru 01.07.2016
30.06.2020
0.00 €
0.00 €
226 APVV VV
(APVV-15-0719)
Iveta Rajničová Nagyová Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb. 01.07.2016
30.06.2020
184 812.00 €
184 812.00 €
227 APVV VV
(APVV-15-0307)
Rudolph Sock Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie 01.07.2016
30.06.2020
182 680.00 €
182 680.00 €
228 APVV VV
(APVV-15-0662)
Oľga Orosová Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery. 01.07.2016
30.06.2020
231 586.00 €
0.00 €
229 APVV VV
(APVV-15-0475)
Nikola Regináčová Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) 01.07.2016
30.06.2020
210 339.00 €
39 854.00 €
230 COST
(COST akcia CA15126)
Daniel Jancura Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (MOBIEU) 06.04.2016
05.04.2020
0.00 €
0.00 €
231 APVV VV
(APVV-15-0012)
Andrea Madarasová Gecková Psychosociálny vývin detí s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti - longitudinálna štúdia. 01.01.2016
30.06.2020
247 904.00 €
247 904.00 €
232 CERN
(ALICE CERN 0213/2016)
Marek Bombara Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach 01.01.2011
31.12.2020
100 000.00 €
100 000.00 €