Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Štatistika projektov


P.č. Typ a idetifikačné číslo projektu Zodpovedný riešiteľ projektu Názov projektu Začiatok a koniec riešenia projektu Celkový rozpočet
Rozpočet za UPJŠ
1 Nadácia Pontis
(SK-NICMP21_093)
Pavol Sokol Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie 01.12.2021
30.11.2022
0.00 €
0.00 €
2 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1972)
Janka Vecanová Tvorba anglického dabingu k výučbovým videám – Pitva hrudníka (digitalizácia výučby anatómie) 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
3 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1983)
Kvetoslava Rimárová Modernizácia výučby v oblasti vedomostí o zdravej výžive a hygiene výživy s implementáciou e-learningových stratégií 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
4 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1985)
Antónia Juhásová Zmiešaná výučba v príprave budúcich učiteľov 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
5 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1986)
Alena Gessert E-learning pre nový predmet Terénne vyučovanie v geografii 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
6 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1987)
Helena Petruňová Inovácia a e-learningová podpora výučby lekárskej angličtiny - vytvorenie elektronického kurzu odborného anglického jazyka v LMS Moodle pre študentov všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
7 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1988)
Monika Balogová Mikrosatelitová analýza v ekologickom štúdiu obojživelníkov 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
8 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1989)
Lenka Pčolinská Sociálna ekonomika - sociálne podniky a ich význam pre rozvoj samosprávy 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
9 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1991)
Katarína Miňová Rozhovory o verejnej politike 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
10 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1993)
Jana Volochová Aktuálne otázky obecnej samosprávy v Slovenskej republike- vybrané problémy malých obcí 02.11.2021
31.10.2022
0.00 €
0.00 €
11 APVV program
(PP-H-EUROPE-21-0048)
Jozef Uličný Žiadosť p refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe MHz-TOMOSCOPY 13.10.2021
14.10.2021
3 236.49 €
3 236.49 €
12 APVV program
(PP-H-EUROPE-21-0049)
Gabriel Semanišin Žiadosť p refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe InnoChange 13.10.2021
14.10.2021
3 947.40 €
3 947.40 €
13 APVV program
(PP-H-EUROPE-21-0050)
Andrea Madarasová Gecková Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe Fit4PS 13.10.2021
14.10.2021
3 970.84 €
3 970.84 €
14 APVV program
(PP-H-EUROPE-21-0051)
Peter Mitro Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe 13.10.2021
14.10.2021
3 964.90 €
3 964.90 €
15 APVV program
(PP-H-EUROPE-21-0053)
Gabriel Semanišin Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe Al.by.SK 13.10.2021
14.10.2021
2 838.05 €
2 838.05 €
16 OP ĽZ Gabriel Semanišin Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ 01.10.2021
28.02.2023
0.00 €
0.00 €
17 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1867)
Katarína Mayerová Filozofia v kocke 15.09.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
18 ESA Milan Žukovič Algoritmy založené na modeloch štatistickej fyziky pre automatické vypĺňanie medzier v diaľkovo-snímaných časovo-priestorových dátach 01.09.2021
31.08.2023
113 850.00 €
113 850.00 €
19 APVV VV
(APVV-20-0512)
Adriana Zeleňáková Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie 01.08.2021
30.06.2025
156 893.00 €
156 893.00 €
20 APVV VV
(APVV-20-0324)
Martin Orendáč Príprava progresívnych nízkorozmerných magnetických materiálov pre senzory a spintroniku 01.08.2021
30.06.2025
186 616.00 €
186 616.00 €
21 APVV VV
(APVV-20-0278)
Renáta Oriňaková Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv 01.07.2021
31.12.2024
113 167.00 €
113 167.00 €
22 APVV VV
(APVV-20-0340)
Erik Sedlák Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov 01.07.2021
30.06.2025
201 000.00 €
201 000.00 €
23 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1841)
Silvia Farkašová Iannaccone Tvorba interaktívneho digitálneho atlasu súdnolekárskych pitevných nálezov so zameraním na náhle úmrtia pre pregraduálne štúdium 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
24 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1844)
Mária Rašiová Preventívny a prediktívny potenciál videokapilaroskopie pri diabetickej nohe. 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
25 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1851)
Ján Kahan Násilie páchané na ženách a špecifiká sociálnej izolácie a osamelosti počas pandémie 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
26 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1857)
Klaudia Zusková Validizácia škál subjektívnej pohody pre potreby slovenskej športovej praxe: SWLS, SPANE a FS 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
27 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1860)
Miroslava Matiková Maľarová Atraktívne multimediálne materiály pre výuku praktických cvičení z anorganickej chémie. 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
28 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1862)
Gabriela Štefková Rozvoj kritického myslenia vo výučbe prostredníctvom elektronickej myšlienkovej mapy 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
29 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1869)
Jozef Sábo Softvérom asistovaná výučba daňového práva prostredníctvom flashcards za použitia metódy spaced repetition 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
30 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1872)
dominika jarcuskova Psychoonkológia ako nový komplexný prístup integrácie psychiatrickej diagnostiky do onkologickej starostlivosti 01.07.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
31 APVV VV
(APVV-20-0072)
Peter Kollár Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častic s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. 01.07.2021
30.06.2025
114 790.00 €
114 790.00 €
32 APVV VV
(APVV-20-0045)
Jaroslav Šupina Topologické štruktúry a priestory funkcií 01.07.2021
30.06.2025
25 000.00 €
25 000.00 €
33 APVV VV
(APVV-20-0425)
Tomáš Samuely Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry 01.07.2021
31.12.2024
73 600.00 €
73 600.00 €
34 APVV VV
(APVV-20-0150)
Jozef Strečka Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie 01.07.2021
30.06.2025
112 149.00 €
112 149.00 €
35 APVV VV
(APVV-20-0148)
Štefan Parimucha Od interagujúcich hviezd k exoplanétam 01.07.2021
30.06.2025
75 200.00 €
75 200.00 €
36 APVV VV
(APVV-20-0299)
Renáta Oriňaková Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články 01.07.2021
30.06.2025
40 000.00 €
40 000.00 €
37 APVV VV
(APVV-20-0111)
Andrea Straková Fedorková Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou 01.07.2021
30.06.2025
89 954.00 €
89 954.00 €
38 APVV VV
(APVV-20-0138)
Andrea Straková Fedorková Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou 01.07.2021
31.12.2024
101 550.00 €
101 550.00 €
39 FPU Knižnice
(21-514-04709)
Zuzana Babicová Čítajme a vzdelávajme sa - podpora nákupu literatúry do fondu UK UPJŠ v Košiciach 01.07.2021
31.05.2022
8 000.00 €
8 000.00 €
40 APVV VV
(APVV-20-0068)
Pavol Sovák Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty 01.07.2021
30.06.2024
80 013.00 €
80 013.00 €
41 APVV VV
(APVV-20-0076)
Radomír Jakab Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov 01.07.2021
30.06.2024
5 675.00 €
5 675.00 €
42 APVV VV
(APVV-20-0576)
Ján Klučka Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva) 01.07.2021
31.12.2024
0.00 €
0.00 €
43 APVV VV
(APVV-20-0528)
Vladimír Komanický Nové polovodiče a katalyzátory pre produkciu zeleného vodíka 01.07.2021
31.12.2024
0.00 €
0.00 €
44 H2020-SC1-BHC-2018-2020
(964353)
Pavol Jarčuška Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region - Engaging Underserved communities 01.06.2021
31.05.2026
224 375.00 €
224 375.00 €
45
(Aplikácia EDEVIR)
Renáta Oriňaková Aplikácia EDEVIR 15.04.2021
30.10.2021
9 000.00 €
9 000.00 €
46 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1792)
Richard Staňa Predikcia časových radov bezpečnostných udalostí v počítačových sieťach pomocou kombinácie štatistických metód a neurónových sietí 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
47 H2020 - SC1
(945263)
Iveta Rajničová Nagyová The implementation of Digital Mobile Mental Health in clinical care pathways: Towards person-centered care in psychiatry 01.04.2021
31.03.2025
0.00 €
0.00 €
48 EMA Tenders
(EMA/148426/2021)
Simona Sonderlichová Covid-Vaccine-Monitor - Safety monitoring of SARS-CoV-2 vaccines in EU Member States 01.04.2021
31.12.2021
100 000.00 €
100 000.00 €
49 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1743)
Marek Semjan Efekt dimenzionálneho prechodu na magnetické usporiadanie v superfrustrovanom Isingovom antiferomagnete so všeobecným spinom S na kagome mriežke 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
50 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1745)
Lea Nosáľová Genetická diverzita, genomika a fylogeografia síru-oxidujúcich baktérií z prostredia sírnych minerálnych prameňov Slovenska 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
51 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1746)
Jaroslav Merc Komplexný výskum vybraných symbiotických kandidátov v Galaxii a Magellanových mračnách 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
52 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1756)
Katarína Gavalierová Vývoj elektródových materiálov pre lítium-sírové batérie 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
53 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1764)
Veronika Dzurillova Vývoj haloalkánových dehalogenáz prístupom riadenej evolúcie 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
54 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1766)
Michaela Cimermanová Biotechnologický potenciál streptomycét z prostredia kontaminovaného ťažkými kovmi. 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
55 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1769)
Richard Smolko Štúdium magnetických a biologických vlastností 3d komplexných zlúčenín na báze N,O- a N,N´-donorových ligandov 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
56 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1770)
Francisca Belén Fuenzalida Sandoval SERS detekcia glyfosátu: hľadanie optimálnej detekčnej metódy a stanovenie LOD 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
57 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1771)
Cyril Slabý Optické vlastnosti flexibilných fotopolymérnych nano- a mikro-vlákien 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
58 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1772)
Michaela Harmošová Výskum nových koordinačných zlúčenín na báze prechodných a vnútorne prechodných kovov z hľadiska ich biologických a magnetických vlastnosti 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
59 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1773)
Radka Gorejová Príprava a štúdium pórovitých materiálov na báze železa a zinku space-holderovou metódou 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
60 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1775)
Jarmila Zrubáková Štúdium kontaktov medzi ependýmovými bunkami a cievnym systémom v mieche potkana počas neskorej embryogenézy a v skorom postnatálnom období 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
61 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1776)
Jozef Bogľarský Modelovanie dynamiky povrchovej teploty mesta pomocou GIS nástrojov a meraní teploty materiálov 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
62 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1782)
Miriam Kleinová Podmienené agregačné operátory 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
63 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1783)
Natalia Podrojkova Štúdium a príprava nanokatalyzátorov pre efektívnu výrobu obnoviteľných palív 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
64 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1784)
Viktória Tuptová BIOMONITORING VYBRANEJ OBLASTI VÝCHODNÉHO SLOVENSKA POMOCOU NIŽŠÍCH RASTLÍN 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
65 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1785)
Zuzana Ontkovičová Interakcia dvojice mier vo fuzzy teórii a nekonečnej kombinatorike 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
66 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1786)
Alfréd Onderko Lokálne vlastnosti a farebnosť grafov 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
67 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1787)
Monika Krisakova Didaktické poznanie obsahu a presvedčenia učiteľov matematiky v kontexte rozvíjania funkčného myslenia 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
68 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1788)
Viktoria Pevna Vplyv rôznych dávok žiarenia v NIR oblasti na expresiu fyziologickej a toxickej formy α-synukleínu v SH-SY5Y bunkách a diferencovaných neurónoch. 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
69 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1789)
Šimon Horvát Analýza právnych textov pomocou počítačovej lingvistiky 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
70 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2021-1790)
Tereza Sztachová Vývoj optimálnej metódy izolácie respiračnej cytochróm c oxidázy z kvasiniek Saccharomyces cerevisiae 01.04.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
71 Zmluvy o spolupráci
(ŠOP SR-Z-8/2021)
Ľubomír Kováč Biospeleologický výskum a monitorong bezstavovcov 01.03.2021
31.03.2023
0.00 €
0.00 €
72 VVGS PCOV
(vvgs-2021-1739)
Slávka Flešárová Ľudské telo – vstupná brána do Anatomického múzea 01.03.2021
28.02.2022
0.00 €
0.00 €
73 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1747)
Beáta Jurečková eSlovenčina pre zubárov v praxi - kazuistiky 01.03.2021
28.02.2022
0.00 €
0.00 €
74 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1748)
Zuzana Kolaříková Tvorba e-learningovej podpory v podobe elektronického kurzu v prostredí LMS Moodle pre výučbu odborného anglického jazyka pre študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 01.03.2021
28.02.2022
0.00 €
0.00 €
75 VVGS IPEL
(vvgs-2021-1758)
Andrej Gajdoš Interaktívne multimediálne dokumenty vo vzdelávaní prírodovedcov 01.03.2021
28.02.2022
0.00 €
0.00 €
76 KEGA
(006UPJŠ-4/2021)
Zuzana Vargová Tvorba obsahu, metód a foriem výučby pre nový profesijne orientovaný študijný program Chemický laborant - špecialista na UCHV PF UPJŠ 01.01.2021
31.12.2023
13 318.00 €
13 318.00 €
77 VEGA
(1/0359/21)
Elena Hatalová Mapovanie epidemiologickej a epizootologickej distribúcie a výskytu vybraných zoonotických intestinálnych patogénov pomocou molekulových metód 01.01.2021
31.12.2024
13 137.00 €
13 137.00 €
78 VEGA
(1/0779/21)
Peter Pristaš Aktinobaktérie a aktinomycéty z extrémnych prostredí ako zdroj biodiverzity pre moderné biotechnológie 01.01.2021
31.12.2024
8 404.00 €
8 404.00 €
79 VEGA
(1/0514/21)
Ladislav Novotny Priestorová redistribúcia ľudského kapitálu ako indikátor formovania regionálneho systému Slovenska 01.01.2021
31.12.2023
7 738.00 €
7 738.00 €
80 KEGA
(015UPJŠ-4/2021)
Adela Kravčáková Podpora dištančných foriem vzdelávania a popularizácie v časticovej fyzike 01.01.2021
31.12.2023
3 445.00 €
3 445.00 €
81 OP II
(313011AUW7)
Adriana Zeleňáková Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR) 01.01.2021
30.06.2023
1 183 372.31 €
1 183 372.31 €
82 VEGA
(1/0214/21)
Anna Vartašová Daň z nehnuteľnosti - právny stav a potenciál 01.01.2021
31.12.2024
5 509.00 €
5 509.00 €
83 OP II
(313011AUB1)
Ján Fedačko Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov 01.01.2021
30.06.2023
5 996 104.55 €
5 996 104.55 €
84 VEGA
(1/0593/21)
Daniela Fiľakovská Raný vývin detí v kontexte marginalizovaných rómskych komunít: faktory ohrozujúce zdravie a zdravý vývin 01.01.2021
31.12.2024
18 354.00 €
18 354.00 €
85 OP II
(313011AUW6)
Pavol Miškovský Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rýchlu detekciu vírusov využitím metód riadenej evolúcie proteínovýchplatforiem: prípad SARS-CoV-2 01.01.2021
30.06.2023
2 163 345.19 €
2 163 345.19 €
86 VEGA
(1/0513/21)
Ladislav Mirossay Klinická relevantnosť expresie PD receptorov „programovanej smrti“ v mikroprostredí karcinómov mliečnej žlazy. 01.01.2021
31.12.2024
19 517.00 €
19 517.00 €
87 KEGA
(012UPJŠ-4/2021)
Ľubomír Šnajder Vývoj digitálnej knižnice interdisciplinárnych STEAM projektov a jej implementácia do informatického, matematického a prírodovedného vzdelávania na stredných školách 01.01.2021
31.12.2023
7 508.00 €
7 508.00 €
88 VEGA
(1/0539/21)
Ján Mojžiš Fibroblasty a nádorové mikroprostredie: bunkové interakcie a ich farmakologické ovplyvnenie. 01.01.2021
31.12.2024
20 530.00 €
20 530.00 €
89 VEGA
(1/0574/21)
Roman Soták Zafarbenia grafov vzhľadom na lokálne podmienky 01.01.2021
31.12.2024
16 761.00 €
16 761.00 €
90 KEGA
(016UPJŠ-4/2021)
Alena Gessert Rok 2021 - Medzinárodný rok jaskýň a krasu - vzdelávajme sa, skúmajme a chráňme 01.01.2021
31.12.2023
7 631.00 €
7 631.00 €
91 KEGA
(018UPJŠ-4/2021)
Ingrid Hodorová Ultrasonografická anatómia periférnych nervov a ciev 01.01.2021
31.12.2023
8 336.00 €
8 336.00 €
92 KEGA
(024UPJŠ-4/2021)
Iveta Domoráková Integrácia nových foriem a technológií pri praktickej výučbe predmetu Histológia a embryológia 01.01.2021
31.12.2023
8 366.00 €
8 366.00 €
93 KEGA
(006TUKE-4/2021)
Vladimír Zeleňák Príprava nových hybridných inžinierov pre batériové systémy, uchovávanie energie a vodíkové technológie 01.01.2021
31.12.2023
3 691.00 €
3 691.00 €
94 VEGA
(1/0837/21)
Eva Výrostová Priestorové a časové aspekty politiky súdržnosti EÚ: skúsenosti a perspektívy 01.01.2021
31.12.2023
7 762.00 €
7 762.00 €
95 VEGA
(1/0865/21)
Vladimír Zeleňák Nanopórovité materiály pre uskladnenie vodíka a jeho zlúčenín 01.01.2021
31.12.2024
9 727.00 €
9 727.00 €
96 Zmluvy o spolupráci
(UPJŠ - 36/2021)
Andrea Madarasová Gecková Dohoda o spolupráci v rámci Výskumného programu "Zraniteľné skupiny" medzi UPJŠ a UMCG 01.01.2021
31.12.2024
15 000.00 €
15 000.00 €
97 CERN Marek Bombara Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach 01.01.2021
31.12.2021
21 000.00 €
21 000.00 €
98 VEGA
(1/0485/21)
Adrián Popovič Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ ( právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19) 01.01.2021
31.12.2023
15 734.00 €
15 734.00 €
99 VEGA
(1/0595/21)
Lenka Lachytová Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít 01.01.2021
31.12.2023
8 713.00 €
8 713.00 €
100 VEGA
(1/0467/21)
Marian Milcak Tvárnosť subjektu a jeho netradičné podoby pri kreovaní obrazu človeka v súčasnej poézii 01.01.2021
30.12.2023
1 421.00 €
1 421.00 €
101 VEGA
(1/0540/21)
Peter Urdzík Korelácia kombinácie biochemických a klinických markerov pri diagnostike a prognóze klinického výskumu karcinómu 01.01.2021
31.12.2023
12 513.00 €
12 513.00 €
102 VEGA
(1/0130/21)
Renata Panocova Korpusové medzijazykové porovnanie deverbatívnych substantív s internacionálnymi sufixami. 01.01.2021
31.12.2023
6 485.00 €
6 485.00 €
103 VEGA
(1/0321/21)
Marcela Gbúrová Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. 01.01.2021
30.12.2023
5 105.00 €
5 105.00 €
104 VEGA
(1/0344/21)
Eva Kiktova Adaptívne maticové testy v audiometrii a v percepčnej fonetike 01.01.2021
31.12.2023
5 019.00 €
5 019.00 €
105 VEGA
(1/0853/21)
Beáta Ráczová Špecifiká prechodu do dospelosti v kontexte cieľov a vybraných osobnostných premenných a ich dopad na subjektívnu pohodu mladých dospelých. 01.01.2021
31.12.2024
5 292.00 €
5 292.00 €
106 VEGA
(1/0723/21)
Martin Bona Sledovanie vplyvu oklúzie strednej mozgovej tepny s použitím konektomických údajov 01.01.2021
31.12.2024
7 025.00 €
7 025.00 €
107 VEGA
(2/0073/21)
Martin Bona Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. 01.01.2021
31.12.2023
1 922.00 €
1 922.00 €
108 KEGA
(023UK-4/2021)
Viliam Donič Implementácia najnovších vedeckých poznatkov o zdravotných rizikách pôsobenia elektromagnetických polí do moderného zdravotníckeho vzdelávania. 01.01.2021
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
109 KEGA
(020UPJŠ-4/2021)
Andrej Jenča E-learningové vzdelávanie v predklinických a klinických disciplínach zubného lekárstva v krízových a núdzových podmienkach. 01.01.2021
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
110 VEGA
(2/0108/21)
Matej Dudáš Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti 01.01.2021
31.12.2024
3 200.00 €
3 200.00 €
111 KEGA
(023UPJŠ-4/2021)
Margita Mesárošová Nové prístupy v pedagogickej psychológii vo vzdelávaní psychológov 01.01.2021
31.12.2023
3 123.00 €
3 123.00 €
112 VEGA
(1/0754/21)
Soňa Lovašová "Push-pull" sociálne faktory súvisiace s mierou adolescentov v kontexte sociálnej práce 01.01.2021
31.12.2023
13 428.00 €
13 428.00 €
113 KEGA
(014UPJŠ-4/2021)
Marián Andričík Preklad a recepcia viazanej poézie ako generačný problém 01.01.2021
31.12.2023
9 843.00 €
9 843.00 €
114 KEGA
(021PU-4/2021)
Ján Sabol Alternatívne a komunitné médiá - predmet kritickej analýzy 01.01.2021
31.12.2022
892.00 €
892.00 €
115 KEGA
(079UK-4/2021)
Pavol Kačmár Rozvoj výučby štatistických metód a praktík otvorenej vedy v spoločenských vedách 01.01.2021
31.12.2023
821.00 €
821.00 €
116 VEGA
(1/0232/21)
Štefan Jusko Vzťah filozofie a vedy v súčasnosti 01.01.2021
31.12.2023
4 624.00 €
4 624.00 €
117 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1650)
Viktória Buľková Hypericín ako potenciálny modulátor transportného proteínu BCRP v hypoxických podmienkach 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
118 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1652)
Mykhailo Huniadi Analýza expresie SLAM-asociovaných proteínov SAP a EAT2 u B buniek 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
119 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1653)
Erik Drabiscak Analýza výskytu a zloženia močových kameňov v asociácii s rizikovými faktormi ochorenia 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
120 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1657)
Lenka Krešáková Štúdium magnetických vlastností novosyntetizovaných heterospinových koordinačných zlúčenín vybraných prechodných kovov a lantanoidov 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
121 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1666)
Radka Michalková Nová inovatívna stratégia v liečbe nádorov: prírodné látky a mechanizmy regulácie autofágie – štúdium v in vitro podmienkach 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
122 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1667)
Nikolas Király Lantanoidové metalo-porfyrinátové siete pre sorpčné a magnetické aplikácie 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
123 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1668)
Martin Babjak Prínos amerického postpragmatizmu k statusu liberálneho vzdelávania v súčasnej postmetafyzickej spoločnosti 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
124 VVGS VUaVP35
(vvgs-2020-1669)
Damien MARTIN Analýza kostnej mikroštruktúry vtáčieho troodontidu Liaoningvenator. 01.01.2021
30.06.2022
0.00 €
0.00 €
125 KEGA
(005UPJŠ-4/2021)
Gabriel Žoldák eduLab - edukačné laboratórium lab-ona- chip technológie pre zrýchlenie inovácií diagnostických metód na Slovensku 01.01.2021
31.12.2023
16 245.00 €
16 245.00 €
126 VEGA
(1/0095/21)
Renáta Oriňaková Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka 01.01.2021
31.12.2024
15 503.00 €
15 503.00 €
127 ERASMUS +
(622594)
Andrea Madarasová Gecková Physical activity-related injuries prevention in adolescents 01.01.2021
31.12.2023
399 992.00 €
399 992.00 €
128 VEGA
(1/0163/21)
Magdaléna Hagovská Prevalencia bolesti a dizability chrbtice a kĺbov vo vybraných druhoch športu 01.01.2021
31.12.2023
4 670.00 €
4 670.00 €
129 VEGA
(1/0177/21)
Viliam Geffert Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov 01.01.2021
31.12.2023
19 943.00 €
19 943.00 €
130 RP MŠVVaŠ SR
(002UPJŠ-2-1/2021)
Jaroslav Majerník Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov 01.01.2021
31.12.2022
217 800.00 €
217 800.00 €
131 RP MŠVVaŠ SR
(004UPJŠ-2-1/2021)
Silvia Ručinská Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ 01.01.2021
31.12.2022
44 990.00 €
44 990.00 €
132 VEGA
(2/0066/21)
Renáta Oriňaková Tuhé iónové vodiče: výroba, vlastnosti, perspektíva využitia v lítiových batériách s tuhým elektrolytom. 01.01.2021
31.12.2023
1 447.00 €
1 447.00 €
133 VEGA
(1/0220/21)
Vasiľ Andruch Využitie alternatívnych rozpúšťadiel a prístupov na vývoj environmentálne priateľských postupov pre analytickú chémiu a organickú syntéz 01.01.2021
31.12.2024
10 068.00 €
10 068.00 €
134 VEGA
(1/0829/21)
Adriana Zeleňáková Experimentálne štúdium magnetických nanočastíc pre biomedicínske aplikácie. 01.01.2021
31.12.2024
9 145.00 €
9 145.00 €
135 KEGA
(010UPJŠ-4/2021)
Kvetoslava Rimárová Implementácia multimediálncyh technológií vo výučbe preventívnych intervencií v lekárskych a nelekárskych odboroch 01.01.2021
31.12.2023
16 485.00 €
16 485.00 €
136 VEGA
(1/0535/21)
Michal Hnatič Stochastická dynamika a turbulencia: Výpočet relevantných parametrov a anomálnych indexov vo vyšších radoch poruchovej teórie 01.01.2021
31.12.2024
9 990.00 €
9 990.00 €
137 VEGA
(1/0869/21)
Martin Panigaj Špecifickou RNA podmienená aktivácia nanočastíc z nukleových kyselín 01.01.2021
31.12.2023
14 613.00 €
14 613.00 €
138 OP VAI - MH
(313012R720)
Janette Baloghová Eliminácia rizika dopadov koherentného žiarenia pri dermatologických zákrokoch 01.12.2020
30.11.2021
922 870.53 €
0.00 €
139 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1637)
Slávka Tomaščíková Udržateľná inštitucionálna zmena prostredníctvom plánov rodovej rovnosti na malých a stredných univerzitách 02.11.2020
31.10.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
140 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1639)
Alena Gessert Základy karsológie a speleológie 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
141 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1643)
Rastislav Burda Využitie vzdialeného postkondiciovania v operačnej liečbe zlomenín členka 02.11.2020
23.03.2022
0.00 €
0.00 €
142 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1645)
Dominika Becková Ako správne pracovať s prameňmi práva Európskej únie 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
143 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1646)
Mária Vilková Vytvorenie knižnice NMR spektier nových eutektických rozpúšťadiel (DES) 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
144 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1647)
Veronika Zibrinyiová Podcast UNIPOkeC 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
145 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1648)
Jozef Belák Ischemický model prežívania žalúdočných štepov pri konštrukcii ezofago-gastro anastomózy 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
146 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1649)
Lucia Bakošová Sprievodca štúdiom medzinárodného práva verejného pre študentov práva 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
147 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1656)
Vladimír Komanický Podpora ľudských zdrojov pre podávanie projektov v rámci budúcich výziev v rámci schémy widening participation and spreading exellence v Horizon Europe 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
148 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1660)
Ján Füzer Elektromagnetizmus pre konverziu energie: materiály, modelovanie, aplikácie 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
149 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1661)
Mária Fedorčáková Dejiny UPJŠ a Historický digitálny archív (HiDA) II. 02.11.2020
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
150 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1662)
Jana Diabelková E-learningová inovácia výučby predmetu Hygiena detí a mládeže 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
151 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1665)
Michal Novocký Diagnostická kompetencia cvičného učiteľa ako reflexívneho praktika 02.11.2020
31.10.2021
0.00 €
0.00 €
152 OP II
(313011AUA5)
Silvia Farkašová Iannaccone Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v liečebno-preventívnej starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť zdravotníckych profesionálov 01.11.2020
30.06.2023
0.00 €
0.00 €
153 H2020 - WIDESPREADa
(952333)
Pavol Miškovský Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia (CasProt) 01.10.2020
30.10.2023
889 650.00 €
889 650.00 €
154 Visegrad fund
(22020140)
Renáta Oriňaková Veda v krajinách V4 - vývoj nových senzorov pre diagnostiku diabetu 01.10.2020
31.03.2022
59 129.00 €
22 536.00 €
155 H2020 - WIDESPREADa
(952333)
Daniel Jancura Fostering high scientific quality in protein research in Eastern Slovakia 01.10.2020
30.09.2023
0.00 €
0.00 €
156 APVV program
(PP-COVID-20-0036)
Pavol Jarčuška Elektrochemická detekcia vírusov 16.09.2020
31.12.2021
392 435.00 €
366 016.00 €
157 APVV program
(PP-COVID-20-0064)
Monika Halánová Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska. 16.09.2020
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
158 COST
(CA19113)
Andrea Madarasová Gecková The European Researchers' Network Working on Second Victims 15.09.2020
14.09.2024
0.00 €
0.00 €
159 Visegrad fund
(52010255)
Yaroslav Bazel Klochkova/Visegrad Scholarship Program 01.09.2020
30.06.2021
0.00 €
0.00 €
160 Visegrad fund
(52010448)
Yaroslav Bazel Arina Skok/Visegrad Scholarship Program 01.09.2020
31.01.2021
0.00 €
0.00 €
161 OP ĽZ
(312011AFP1)
Marián Kireš Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov 01.09.2020
30.08.2023
308 787.57 €
308 787.57 €
162 ERASMUS +
(2020-1-SK01-KA107-077822)
Mária Vasiľová Erasmus+ KA107 mobilita jednotlivcov s partnerskými krajinami 01.08.2020
31.07.2023
0.00 €
0.00 €
163 APVV VV
(APVV-19-0440)
Igor Majláth Vynárajúce zoonózne patogény prenášané podceňovanými druhmi kliešťov strednej Európy 01.07.2020
30.06.2024
125 000.00 €
125 000.00 €
164 FPU Knižnice
(20-514-04017)
Daniela Džuganová Bez kvalitnej literatúry nie je možné kvalitné vzdelávanie 01.07.2020
31.05.2021
18 000.00 €
18 000.00 €
165 H2020 - SC1
(101015736)
Monika Halánová European Research and Preparedness Network for Pandemics and Emerging Infectious Diseases 01.07.2020
30.06.2025
0.00 €
0.00 €
166 APVV VV
(APVV-19-0153)
Roman Soták Vnorené grafy - zafarbenia a štruktúra 01.07.2020
30.06.2024
117 900.00 €
117 900.00 €
167 APVV VV
(APVV-19-0124)
Miroslav Štrkolec Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny) 01.07.2020
31.12.2023
192 583.00 €
192 583.00 €
168 APVV VV
(APVV-19-0419)
Erik Štenpien 100 rokov Trianonskej zmluvy 01.07.2020
30.06.2024
185 000.00 €
185 000.00 €
169 APVV VV
(APVV-19-0279)
Juraj Ševc Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologickýcvh podmienok 01.07.2020
30.06.2024
48 000.00 €
48 000.00 €
170 APVV VV
(APVV-19-0580)
Gregor Bánó Vývoj technológie na detekciu sub-nanomolových koncentrácií glyfosátu a dioxanu v životnom prostredí a potravinách 01.07.2020
30.06.2024
96 032.00 €
96 032.00 €
171 APVV VV
(APVV-19-0244)
Ján Gbúr Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia 01.07.2020
30.06.2024
0.00 €
0.00 €
172 APVV VV
(APVV-19-0003)
Livia Kortvelyessy Onomatopoja - čo sa skrýva v mene? 01.07.2020
30.06.2024
0.00 €
0.00 €
173 APVV VV
(APVV-19-0284)
Jozef Bavoľár Faktory výberu a dosahovania dlhodobých cieľov u mladých ľudí v období prechodu do dospelosti 01.07.2020
30.06.2024
0.00 €
0.00 €
174 APVV VV
(APVV-19-0358)
Zuzana Tokárová Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych demnziách (1905 - 1945) 01.07.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
175 APVV VV
(APVV-19-0476)
Ján Sabo Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na základe zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov 01.07.2020
28.06.2024
246 169.00 €
246 169.00 €
176 APVV VV
(APVV-19-0493)
Daniela Fiľakovská Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách: kontextuálne faktory psychomotorického vývinu detí počas prvých 1000 dní. 01.07.2020
30.06.2024
249 630.00 €
249 630.00 €
177 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1444)
Andrea Madarasová Gecková PURE Zlepšenie zdravia zraniteľných skupín skrze šírenie excelencie 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
178 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1454)
Mária Vilková Inovácia výučby predmetov NMR s využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov. 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
179 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1460)
Janka Vecanová Tvorba edukačných videí pre štúdium lebky v predmete Anatómia (tvorba videoatlasu ľudskej lebky) 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
180 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1462)
Jana Žuľová Pracovnoprávne vzťahy v čase krízového stavu (multimediálny kurz) 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
181 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1472)
Andrea Fedorková Nebuď hejter, buď kritik! 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
182 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1484)
Alexander Feher Skúmanie inovativných materialov pri veľmi nízkych teplotách na nanourovni 01.07.2020
30.06.2021
2 990.00 €
2 990.00 €
183 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1485)
Kvetoslava Rimárová Implementácia e-learningových preventívnych intervencií v rámci výučby lekárskych a nelekárskych odborov 01.07.2020
30.06.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
184 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1486)
Ivan Kopolovets Detekcia prediktorov vzniku cievnej mozgovej príhody u pacientov so stenózou arteria carotis interna 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
185 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1487)
Ingrid Madárová Inovácia výučby odbornej slovenčiny ako cudzieho jazyka využitím e‐learningových edukačných materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie. 01.07.2020
30.06.2021
1 999.92 €
1 999.92 €
186 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1494)
Norbert Lukán Alergický zápal a obezita 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
187 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1502)
Karolína Červená Základy zdaňovania (ekonomicko-právny pohľad) 01.07.2020
30.06.2021
1 900.00 €
1 900.00 €
188 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1506)
Anna Kamlárová Nové možnosti výskumu črevného mikrobiómu pri zápalových ochoreniach a rakovine hrubého čreva 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
189 VVGS IPEL
(vvgs-2020-1509)
Ondrej Mitaľ Otvorené dvere pre verejnú správu 01.07.2020
30.06.2021
1 400.00 €
1 400.00 €
190 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1514)
Norbert Kopčo Mnohorozmerné neurálne analýzy vzorov z obrazu sluchového kortikálneho spracovania 01.07.2020
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
191 ERASMUS +
(2020-1-SK01-KA103-077820)
Mária Vasiľová Erasmus+ KA103 mobilita jednotlivcov s krajinami programu 01.06.2020
31.05.2022
0.00 €
0.00 €
192 INTERREG Cezhraničná spolupráca
(FMP-E/1901/1.1/020)
Pavol Mártonfi Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých 01.05.2020
31.05.2021
58 455.95 €
58 455.95 €
193 OP KZP
(310041W051)
Daniela Čorňáková Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy UPJŠ Košice 01.05.2020
31.08.2021
916 919.04 €
916 919.04 €
194 Zmluvy o spolupráci
(UPJŠ - 252/2020)
Erik Sedlák Spolupráca v oblastiach výskumu definovaných v zmluve UPJŠ - 252/2020 01.04.2020
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
195 Zmluvy o spolupráci
(UPJŠ - 253/2020)
Erik Sedlák Vývoj Špecifických aplikácií na rýchlu a selektívnu detekciu stopových množstiev organických molekúl v životnom prostredí 01.04.2020
30.12.2022
0.00 €
0.00 €
196 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1386)
Pavol Gajdoš Dynamika viac-planetárnych extrasolárnych sústav 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
197 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2019-1392)
Miroslav Fedurco Výskum pulzujúcich a zákrytových premenných hviezd využitím moderných metód výpočtovej astrofyziky 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
198 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1404)
Ján Tóth Vývoj a aplikácia nových perspektívnych luminiscenčných systémov v analytickej chémii 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
199 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1420)
Michal Varga Príprava a charakterizácia nízkorozmerných Heuslerových zliatin 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
200 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1422)
Veronika Džupponová Molekulový mechanizmus agregácie ľahkého reťazca imunoglobulínov 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
201 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1423)
Andrej Gajdoš Efektívne výpočtové prístupy pre modely náhodných procesov v ekonometrii a financiách 01.04.2020
30.09.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
202 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1424)
Michal Marcin Štúdium spoločenstiev a teplotných adaptácií populácií chvstoskokov (Collembola) pozdĺž mikroklimatických gradientov extrémnych prostredí 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
203 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1425)
Slavomíra Šterbinská Magnetické a biologické vlastnosti nových komplexných zlúčenín vybraných 3d a 4f kovov 01.04.2020
30.09.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
204 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1426)
Lucia Janičková Kongruencie na algebraických štruktúrach 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
205 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1427)
Patrik Pekarcik Spracovanie a analyzovanie bezpečnostných udalostí v počítačových sieťach v reálnom čase 01.04.2020
30.09.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
206 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1429)
Margaréta Marcinčinová Biologické účinky metabolitov antarktických a alpínskych druhov lišajníkov 01.04.2020
30.06.2021
800.00 €
800.00 €
207 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1430)
Simona Rindosova Farbenie a štruktúra vnorených a riedkych grafov 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
208 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1431)
Lukas Trizna Syntéza nových komplexných ligandov a výskum ich interakcií s nekanonickými motívmi DNA 01.04.2020
31.08.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
209 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1432)
Alba Espina Garcia In situ Raman/SERS detekcia železogalových atramentov: hľadanie vzťahu medzi pôvodom atramentov a ich Raman/SERS spektrami 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
210 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1433)
Veronika Talafová Štúdium biofyzikálnych vlastností fibríl rekombinantného pavúčieho proteínu eADF4(C16) 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
211 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1434)
Kristína Vargová Diastereoselektívna syntéza a cytotoxický profil sfingoidných báz na báze SPT inhibítorov s tetrasubstituovaným stereocentrom 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
212 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1435)
Mariia Mohylna Skyrmionové excitácie vo frustrovanom Heisenbergovom antiferomagnete s antisymetrickou výmennou interakciou 01.04.2020
30.06.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
213 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1436)
Terézia Mezešová Predpovedanie cieľov útočníka sieťových útokov 01.04.2020
30.09.2021
1 000.00 €
1 000.00 €
214 VVGS PF Výskum
(vvgs-pf-2020-1437)
Viktoria Vargova Ovplyvňuje život v meste morfológiu a priestorovú aktivitu ropúch zelených (Bufotes viridis) ? 01.04.2020
30.06.2022
1 000.00 €
1 000.00 €
215 Zmluvy o spolupráci
(UPJŠ - 251/2020)
Erik Bruoth Spolupráca v oblasti výskumu analýzy dátových tokov a jednotlivých komunikačných a kolaboračných technológií 31.03.2020
31.12.2022
6 705.00 €
6 705.00 €
216 APVV DS
(DS-FR-19-0025)
Norbert Kopčo Adaptabilota v priestorovom počúvaní 01.03.2020
31.12.2022
9 980.00 €
9 980.00 €
217 APVV DS
(DS-FR-19-0008)
Mária Piknová Interakcie mikroorganizmov s kovmi ako základ pre progresívne biotechnologické postupy. 01.03.2020
31.12.2022
9 876.00 €
9 876.00 €
218 VVGS IPPH2020
(vvgs-2020-1403)
Erik Čižmár Nové funkčné oxidové materiály získané konverziou metastabilných štruktúrnych fáz 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
219 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1408)
Zuzana Vargová Komplexy iónov kovov s AMB a cytostatickým účinkom 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
220 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1414)
Vladimír Lichner Tvorba dotazníka pre meranie úrovne starostlivosti o seba u adolescentov 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
221 VVGS PCOV
(vvgs-2020-1416)
Tomas Alman Transparentná samospráva 01.03.2020
28.02.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
222 OP II
(313011ASX1)
Viliam Donič Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónii vrátane Covid-19 smožnosťou ich rýchleho osvojenia 01.02.2020
30.06.2023
4 520 328.49 €
4 520 328.49 €
223 APVV BLT
(SK-FR-19-0013)
Jozef Strečka Frustrované Heisenbergove spinové modely z perspektívy metód lokalizovaných magnónov a kvantového Monte Carla 01.02.2020
31.12.2022
5 300.00 €
5 300.00 €
224 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1356)
Tatiana Kimáková Implementácia e-learningových kurzov v študijnom programe Medicína na Univerzite tretieho veku pri UPJŠ v Košiciach 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
225 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1383)
Jana Diabelková E-learningová inovácia výučby Hygieny a verejného zdravotníctva prostredníctvom onlinových výučbových skrípt 15.01.2020
14.01.2021
1 999.00 €
1 999.00 €
226 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1385)
Mikuláš Jančura Prvý dotyk so slobodou 15.01.2020
30.04.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
227 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1387)
Martina Hančová Náhodné procesy a ich aplikácie 15.01.2020
14.01.2021
1 999.98 €
1 999.98 €
228 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1389)
Ondrej Hutník Inovácia predmetov matematickej analýzy v 1. ročníku bakalárskeho stupňa 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
229 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1390)
Radomír Jakab Právnický podcast 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
230 VVGS IPEL
(vvgs-2019-1391)
Zuzana Ješková Výučba predmetu Všeobecná fyzika a Úvod do všeobecnej fyziky s podporou e-learningových nástrojov a interaktívnych metód v pregraduálnej príprave študentov fyziky. 15.01.2020
14.01.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
231 VEGA
(1/0290/20)
Richard Geffert Sociálna spravodlivosť a starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike 01.01.2020
31.12.2022
5 912.00 €
5 912.00 €
232 VEGA
(1/0196/20)
Ivan Talian Využitie proteomickej analýzy distálnych humánnych tekutín pri stanovení ochorení čeľustno-sánkového kĺbu a pri hodnotení účinnosti liečby pomocou intra-artikulárnej aplikácie kyseliny hyalurónovej 01.01.2020
31.12.2022
82 474.00 €
82 474.00 €
233 VEGA
(1/0124/20)
Jana Šandrejová Vývoj nových schém pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických procedúr a ich aplikácia na vypracovanie nových „zelených“ postupov pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek 01.01.2020
31.12.2023
23 679.00 €
23 679.00 €
234 VEGA
(1/0393/20)
Jana Štofilová Adherenčné a imunomodulačné vlastnosti probiotických laktobacilov a ich vzťah k funkčnosti a integrite črevnej bariéry pri črevných zápalových ochoreniach 01.01.2020
31.12.2023
17 516.00 €
17 516.00 €
235 VEGA
(1/0798/20)
Michal Gallay Kombinované využitie vysokého priestorového, spektrálneho, časového rozlíšenia v geovednom výskume 01.01.2020
31.12.2022
25 457.00 €
25 457.00 €
236 VEGA
(1/0225/20)
Ján Füzer Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt 01.01.2020
31.12.2023
9 515.00 €
9 515.00 €
237 VEGA
(1/0291/20)
Peter Paľove-Balang Regulácia biosyntetických dráh produkujúcich biologicky významné izoflavonoidy v čeľadi Fabaceae. 01.01.2020
31.12.2023
24 835.00 €
24 835.00 €
238 VEGA
(1/0406/20)
Vladimír Girman Štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností materiálov s vysokým stupňom neusporiadanosti. 01.01.2020
31.12.2023
15 908.00 €
15 908.00 €
239 Justice Programme
(957715)
Oľga Orosová IMPRESA - Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action 01.01.2020
31.12.2023
0.00 €
0.00 €
240 Zmluvy o spolupráci
(UPJŠ - 140/2020)
Andrea Madarasová Gecková Dohoda o spolupráci vo výskumnom programe „Mládež a zdravie“ UPJŠ v Košiciach a UMCG 01.01.2020
31.12.2023
15 000.00 €
15 000.00 €
241 VEGA
(1/0342/20)
Maros Melicharek Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20. storočia 01.01.2020
31.12.2023
19 231.00 €
19 231.00 €
242 VEGA
(1/0355/20)
René Šebeňa Mechanizmy sluchového priestorového a pozornostného spracovania: experimenty, oscilácie, výpočtové modely a analytické metódy 01.01.2020
31.12.2022
41 941.00 €
41 941.00 €
243 VEGA
(1/0371/20)
Oľga Orosová Trendy v prevalencii rizikového správania adolescentov. Školské randomizované kontrolované štúdie prevencie užívania drog slovenských adolescentov 01.01.2020
31.12.2023
63 626.00 €
63 626.00 €
244 VEGA
(1/0257/20)
Anabela Katreničová Koncept ženy hrdinky v stredovekej exegetickej literatúre 01.01.2020
31.12.2022
35 439.00 €
35 439.00 €
245 VEGA
(1/0447/20)
Slávka Tomaščíková Globálne a lokálne v post-mileniárnych anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách 01.01.2020
31.12.2022
50 384.00 €
50 384.00 €
246 VEGA
(1/0008/20)
Pavol Švorc Chronobiologické aspekty pohlavných rozdielov po apnoickej epizóde centrálneho typu a reoxygenácie v experimentálnom modeli potkana v celkovej anestézii. 01.01.2020
31.12.2022
2 375.00 €
2 375.00 €
247 VEGA
(1/0143/20)
Peter Kollár Magnetizačné procesy kompozitov s magnetickými časticami s modifikovaným povrchom. 01.01.2020
31.12.2023
17 076.00 €
17 076.00 €
248 VEGA
(1/0105/20)
Martin Gmitra Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov 01.01.2020
31.12.2023
21 915.00 €
21 915.00 €
249 KEGA
(004UPJŠ-4/2020)
Ivana Sotáková Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole 01.01.2020
31.12.2022
23 164.00 €
23 164.00 €
250 KEGA
(007UPJŠ-4/2020)
Ingrid Schusterova Detská obezita: Etiopatogenéza, diagnostika a liečba. 01.01.2020
31.12.2022
10 062.00 €
10 062.00 €
251 APVV VV
(APVV-19-0424)
Ján Husár Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie 01.01.2020
30.06.2024
179 000.00 €
179 000.00 €
252 VEGA
(1/0557/20)
Gregor Bánó Doba života singletového kyslíka v bunkách – aplikácia pre fotodynamickú terapiu nádorových ochorení 01.01.2020
31.12.2022
27 172.00 €
27 172.00 €
253 VEGA
(1/0229/20)
Tímea Špaková Analýza účinku exozómov produkovaných humánnymi mezenchýmovými kmeňovými bunkami na zápalové chondrocyty s cieľom porovnať efektívnosť bezbunkovej a bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy 01.01.2020
31.12.2022
14 688.00 €
14 688.00 €
254 VEGA
(1/0177/20)
Zuzana Dankulincová Mapovanie trajektórie a skúseností dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti: možnosti vylepšenia z pohľadu dospievajúcich a ich rodičov 01.01.2020
31.12.2023
9 411.00 €
9 411.00 €
255 KEGA
(010UPJŠ-4/2020)
Stela Csachová Geopriestorové technológie v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie 01.01.2020
31.12.2022
14 946.00 €
14 946.00 €
256 VEGA
(1/0372/20)
Zuzana Katreniaková Využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou 01.01.2020
31.12.2022
10 559.00 €
10 559.00 €
257 VEGA
(1/0526/20)
Katarína Lučivjanská Investičné stratégie penzijných fondov a ich výkonnosti 01.01.2020
31.12.2022
10 721.00 €
10 721.00 €
258 VEGA
(1/0658/20)
Terézia Kisková Kombinovaná liečba glioblastómu temozolomidom a sekundárnymi metabolitmi lišajníkov 01.01.2020
31.12.2023
27 456.00 €
27 456.00 €
259 VEGA
(1/0333/20)
Vladimíra Tomečková Slzná tekutina a sliny v preventívnej, prediktívnej a personalizovanej medicíne 01.01.2020
31.12.2022
9 110.00 €
9 110.00 €
260 VEGA
(1/0760/20)
Anna Alexovič Matiašová Detekcia apoptotických procesov v bunkách nervového systému pomocou imunofluorescenčných metód aplikovaných v in vitro a in vivo modeloch 01.01.2020
31.12.2023
24 960.00 €
24 960.00 €
261 VEGA
(1/0399/20)
Ladislav Orosz Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politická analýza -hodnotenie-perspektívy) 01.01.2020
31.12.2022
20 020.00 €
20 020.00 €
262 VEGA
(1/0319/20)
Tomáš Vasilenko Vývoj aktívnych krytí rán na báze hydrogélov obsahujúcich rastlinné extrakty stimulujúce hojenie rán u zdravých a diabetických potkanov 01.01.2020
31.12.2023
18 931.00 €
18 931.00 €
263 VEGA
(1/0138/20)
Viktor Víglaský Inteligentné nanokonjugáty na báze nanočastíc a aptamérov DNA 01.01.2020
31.12.2022
32 926.00 €
32 926.00 €
264 VEGA
(1/0790/20)
Marcel Dolobáč Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 - východiská, možnosti, riziká 01.01.2020
31.12.2022
5 107.00 €
5 107.00 €
265 VEGA
(1/0643/20)
Ján Klučka Umelá inteligencia z pohľadu práva a etiky 01.01.2020
31.12.2022
10 370.00 €
10 370.00 €
266 VEGA
(1/0598/20)
Marek Lacko Analýza sérových a synoviálnych biomarkerov osteoartritídy v koreláte so zmenou klinického stavu pacientov po intraartikulárnej aplikácii autológnej plazmy bohatej na trombocyty. 01.01.2020
31.12.2022
7 173.00 €
7 173.00 €
267 VEGA
(1/0622/20)
Jozef Radoňak Štúdium molekulového a metabolomického profilu karcinómu prsníka 01.01.2020
31.12.2023
21 146.00 €
21 146.00 €
268 VEGA
(1/0183/20)
Ivan Tkáč Sledovanie genomických a proteomických markerov progresie aterosklerózy končatinových a karotických artérií pri diabete 2. typu 01.01.2020
31.12.2023
21 198.00 €
21 198.00 €
269 VEGA
(1/0540/20)
Peter Urban Štúdium vybraných biomarkerov vzniku a progresie demyelinizačných ochorení CNS 01.01.2020
31.12.2022
13 903.00 €
13 903.00 €
270 VEGA
(1/0765/20)
Peter Molnár Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva 01.01.2020
31.12.2022
7 108.00 €
7 108.00 €
271 KEGA
(005UPJŠ-4/2020)
Martin Bačkor Ekológia rastlín - vývoj kurikula a tvorba modernej vysokoškolskej učebnice 01.01.2020
31.12.2022
30 737.00 €
30 737.00 €
272 KEGA
(015KU-4/2020)
Stela Csachová Geografia miestnej krajiny vo vyučovacom procese na základných školách 01.01.2020
31.12.2022
20 451.12 €
20 451.12 €
273 KEGA
(006UPJŠ-4/2020)
Michal Goga Vytvorenie laboratória na izoláciu a identifikáciu sekundárnych metabolitov lišajníkov (tvorba interných komerčne nedostupných štandardov) a napísanie skrípt pre predmet Biológia lišajníkov 01.01.2020
31.12.2022
25 960.00 €
25 960.00 €
274 KEGA
(020UPJŠ-4/2020)
Ingrid Semanišinová Rozvíjanie poznania dôležitého pre učiteľa matematiky 01.01.2020
31.12.2022
16 296.00 €
16 296.00 €
275 KEGA
(020UK-4/2020)
Peter Ľuptáčik Arachnológia – vysokoškolská učebnica a webová platforma 01.01.2020
31.12.2022
2 048.00 €
2 048.00 €
276 KEGA
(008UPJŠ-4/2020)
Erik Dorko Multimediálne technológie vo výučbe štúdií kardiovaskulárneho rizika a zdarovtného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií 01.01.2020
31.12.2022
12 839.00 €
12 839.00 €
277 KEGA
(014UPJŠ-4/2020)
Marcela Gbúrová Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov 01.01.2020
31.12.2022
43 497.88 €
43 497.88 €
278 KEGA
(009UPJŠ-4/2020)
Jana Balegová Cursus Latinus - vysokoškolské učebné texty latinského jazyka pre študijný program Latinský jazyk 01.01.2020
31.12.2022
27 148.94 €
27 148.94 €
279 VEGA
(1/0523/20)
Mária Bačíková Problémové správanie dospievajúcich. Prierezová a longitudinálna analýza protektívnych a rizikových faktorov s ním súvisiacich. 01.01.2020
31.12.2023
61 428.00 €
61 428.00 €
280 OP VAI - MH
(313012S703)
Erik Bruoth Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia 01.01.2020
31.12.2022
792 029.87 €
75 052.14 €
281 HUSKROUA CBC Programme
(HUSKROUA/1702/8.1/0065)
Vladimír Sedlák Rozšírenie operačného "Systém Bezpečného Priestoru" na monitorovanie nebezpečných prírodných a človekom vytvorených geo-procesov v cezhraničnom regióne HU-SK-RO-UA 01.12.2019
30.11.2021
705 445.22 €
199 615.02 €
282 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1300)
Katarína Čurová Zavedenie efektívnej mikrobiologickej diagnostiky hypervirulentných kmeňov Clostridioides difficile 04.11.2019
30.04.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
283 VVGS PCOV
(vvgs-2019-1306)
Peter Kollár Príprava európskeho projektu H2020 Inovatívne magnetické komponenty pre elektronické aplikácie 04.11.2019
30.06.2021
3 000.00 €
3 000.00 €
284 OP VaI -VA
(313011V455)
Daniel Jancura Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne 01.11.2019
30.06.2023
5 168 267.33 €
5 168 267.33 €
285 COST
(CA18202)
Zuzana Vargová Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research 02.10.2019
01.10.2023
0.00 €
0.00 €
286 MZ SR
(2019/32-UPJŠ-4)
Ivica Lazurova Včasná diagnostika kardiovaskulárneho postihnutia pomocou nových hormonálnych biomarkerov 01.10.2019
31.12.2021
85 999.93 €
85 999.93 €
287 MZ SR
(2019/29-UPJŠ-1)
Miriam Kozárová Sledovanie vzťahu vybraných génových variantov a proteomických markerov u pacientov s psychickými poruchami ako príspevok k ich personalizovanej liečbe. 01.10.2019
31.12.2021
75 131.20 €
75 131.20 €
288 MZ SR
(2019/35-UPJŠ-6)
Pavol Jarčuška Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides difficile 01.10.2019
31.12.2021
205 036.61 €
205 036.61 €
289 COST
(CA18237)
Ľubomír Kováč CA18237 - European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection 10.09.2019
09.09.2023
0.00 €
0.00 €
290 ERASMUS + Renáta Timková Assessment of Quality of Erasmus Traineeships 01.09.2019
31.08.2022
0.00 €
0.00 €
291 Visegrad fund
(51910666)
Adriana Zeleňáková Visegrad Scholarship 51910666_Nataliia_Mielnik 01.09.2019
30.06.2021
6 000.00 €
6 000.00 €
292 OP VaI -VA
(313011V446)
Ján Sabo Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života 01.09.2019
30.06.2023
1 005 639.46 €
1 005 639.46 €
293 OP VaI -VA
(313011V334)
Andrea Straková Fedorková Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov 01.09.2019
30.06.2023
430 999.59 €
430 999.59 €
294 ERASMUS +
(2019-1-SK01-KA107-060323)
Mária Vasiľová Erasmus+ KA107 mobilita jednotlivcov s partnerskými krajinami 01.08.2019
31.07.2022
0.00 €
0.00 €
295 APVV VBLT
(SK-BY-RD-19-0008)
Erik Čižmár Nové materiály pre mikroelektroniku šetrné k životnému prostrediu založené na komplexných oxidoch obsahujúcich bizmut s perovskitovou štruktúrou syntetizované pri vysokom tlaku 01.08.2019
31.07.2022
229 092.00 €
229 092.00 €
296 APVV VV
(APVV-18-0207)
Ján Füzer Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov 01.07.2019
30.06.2022
49 883.00 €
49 883.00 €
297 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1068)
Ladislav Hrabcak Blockchain technológia ako činiteľ ovplyvňujúci súčasnú podobu práva 01.07.2019
31.03.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
298 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1069)
Aurel Zelko Sekundárna prevencia dialyzovaných pacientov: aspekty pohybovej aktivity, kvality života a aplikability pohybového programu v prostredí dialyzačných pracovísk 01.07.2019
31.05.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
299 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1070)
Michaela Bačovčinová Štúdium mechanizmov detoxikácie ťažkých kovov vo vybraných skupinách nižších rastlín 01.07.2019
30.04.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
300 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1072)
Natália Pipová Stavovce Muránskej planiny v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 01.07.2019
30.06.2021
1 490.00 €
1 490.00 €
301 VVGS VUaVP35
(vvgs-2019-1074)
Lenka Abrinkova Intrapersonálne a interpersonálne faktory so zdravím súvisiaceho správania stredoškolákov 01.07.2019
31.08.2021
1 500.00 €
1 500.00 €
302 APVV VV
(APVV-18-0016)
Juraj Černák Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov 01.07.2019
30.06.2023
70 000.00 €
70 000.00 €
303 APVV VV
(APVV-18-0125)
Eva Čellárová Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie 01.07.2019
30.06.2023
188 410.00 €
188 410.00 €
304 APVV VV
(APVV-18-0044)
Jaroslav Hofierka Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City 01.07.2019
31.12.2022
92 730.00 €
92 730.00 €
305 APVV VV
(APVV-18-0285)
Gabriel Žoldák Pochopenie mechanizmu inaktivácie IgG využitím individuálnych molekúl Hsp70 šaperónu a laserovej optickej pinzety 01.07.2019
30.06.2023
220 000.00 €
220 000.00 €
306 APVV VV
(APVV-18-0197)
Alžbeta Orendáčová Relaxačné procesy v kvantových magnetických systémoch 01.07.2019
30.06.2023
163 400.00 €
163 400.00 €
307 APVV VV
(APVV-18-0171)
Pavol Kristian Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou 01.07.2019
31.12.2022
247 856.00 €
150 183.00 €
308 APVV VV
(APVV-18-0251)
Martin Kundrát Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny 01.07.2019
30.06.2022
184 407.00 €
184 407.00 €
309 APVV VV
(APVV-18-0358)
Vladimír Komanický Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch 01.07.2019
30.06.2023
37 800.00 €
37 800.00 €
310 OP VaI -VA
(313011V336)
Alojz Bomba Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny 01.07.2019
30.06.2023
475 946.77 €
475 946.77 €
311 APVV VV
(APVV-18-0421)
Martina Jánošíková Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva 01.07.2019
30.06.2023
170 000.00 €
170 000.00 €
312 APVV VV
(APVV-18-0070)
Andrea Madarasová Gecková Generácia Z - nové výzvy dospievania. 01.07.2019
30.06.2023
249 253.00 €
215 665.00 €
313 APVV VV
(APVV-18-0547)
Matej Škorvánek Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby 01.07.2019
30.06.2023
249 995.00 €
249 995.00 €
314 OP VAI - MH
(313012T520)
Ondrej Hutník Výskum a vývoj technológií strojového učenia a počítačového videnia pre fotorealistickú rekonštrukciu ľudí v 3D virtuálnom prostredí 01.07.2019
30.06.2022
82 673.66 €
82 673.66 €
315 ERASMUS +
(2019-1-SK01-KA103-060320)
Mária Vasiľová Erasmus+ KA103 mobilita jednotlivcov s krajinami programu 01.06.2019
30.05.2021
0.00 €
0.00 €
316 COST
(CA18102)
Marcel Uhrin The European Aquatic Animal Tracking Network 22.03.2019
21.03.2023
0.00 €
0.00 €
317 COST
(CA18107)
Marcel Uhrin Cost akcia CA18107 - Climate change and bats: from science to conservation 26.02.2019
25.02.2023
0.00 €
0.00 €
318 VEGA
(1/0013/19)
Eva Čellárová Génové klastre biosyntetických génov skyrínu v endofytických hubách: kľúč k objasneniu biosyntézy hypericínu v rode Hypericum? 01.01.2019
31.12.2022
57 126.00 €
57 126.00 €
319 VEGA
(1/0022/19)
Peter Fedoročko Hypoxia a polymorfizmus transportného proteínu BCRP ako faktory ovplyvňujúce akumuláciu a účinok hypericínu v podmienkach in vitro a ex ovo 01.01.2019
31.12.2022
60 291.00 €
60 291.00 €
320 VEGA
(1/0053/19)
Rastislav Varga Vplyv chemického zloženia na význačné fyzikálne vlastnosti moderných funkčných materiálov. 01.01.2019
31.12.2021
28 954.00 €
28 954.00 €
321 VEGA
(1/0175/19)
Gabriel Žoldák Agregácia imunoglobulínov a predikcia ich dlhodobej skladovacej stability pomocou pokročilých kinetických analýz 01.01.2019
31.12.2021
56 317.00 €
56 317.00 €
322 VEGA
(1/0298/19)
Marcel Uhrin Urbánna ekológia 01.01.2019
31.12.2022
48 401.00 €
48 401.00 €
323 VEGA
(1/0300/19)
Jaroslav Hofierka 3D modelovanie slnečného žiarenia na vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania 01.01.2019
31.12.2021
25 337.00 €
25 337.00 €
324 VEGA
(1/0426/19)
Erik Čižmár Experimentálne štúdium relaxačných procesov v molekulových magnetoch 01.01.2019
31.12.2022
16 540.00 €
16 540.00 €
325 VEGA
(1/0741/19)
Vladislav Kolarčik Vývinová biológia, polyploidizácia a interakcia cytotypov v sexuálno-asexuálnych rastlinných skupinách. 01.01.2019
31.12.2022
28 512.00 €
28 512.00 €
326 VEGA
(1/0531/19)
Milan Žukovič Exotické javy vo frustrovaných spinových systémoch 01.01.2019
31.12.2022
47 921.00 €
47 921.00 €
327 VEGA
(1/0669/19)
Pavol Mártonfi Bioticky indukovaná endoreduplikácia krytosemenných rastlín 01.01.2019
31.12.2022
34 622.00 €
34 622.00 €
328 VEGA
(1/0743/19)
Tomáš Samuely Isingove supravodiče pre topologické fázy hmoty. 01.01.2019
31.12.2022
28 747.00 €
28 747.00 €
329 VEGA
(1/0148/19)
Ivan Potočňák Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá. 01.01.2019
31.12.2022
35 317.00 €
35 317.00 €
330 VEGA
(1/0375/19)
Mária Vilková Stereoselektívna syntéza fotoaktívnych molekúl s pyrolidínovými farmakofórmi na báze broussonetinov, oxazolomycínov a laktacystínu. 01.01.2019
31.12.2021
43 372.00 €
43 372.00 €
331 APVV BLT
(SK-PL-18-0012)
Jana Sedláková Nové mikroorganizmy izolované z banského prostredia pre využitie pri biolúhovaní kovov z vybraných elektronických odpadov 01.01.2019
31.12.2021
5 900.00 €
5 900.00 €
332 VEGA
(1/0620/19)
Miroslava Rabajdová Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie 01.01.2019
31.12.2021
105 348.00 €
105 348.00 €
333 VEGA
(1/0566/19)
Žofia Mrázová Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností 01.01.2019
31.12.2021
25 168.00 €
25 168.00 €
334 VEGA
(1/0367/19)
Martin Vernarský Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutočňovaní 01.01.2019
31.12.2021
33 270.00 €
33 270.00 €
335 KEGA
(005UPJŠ-4/2019)
Tatiana Kimáková Analýza rizikových faktorov životného štýlu študentov vysokých škôl a poslucháčov Univerzity tretieho veku 01.01.2019
31.12.2021
10 588.23 €
10 588.23 €
336 VEGA
(1/0380/19)
Zuzana Gdovinová Vzťah rizikových faktorov ku vzniku cievnej mozgovej príhody a kognitívneho deficitu. 01.01.2019
31.12.2021
57 284.00 €
57 284.00 €
337 VEGA
(1/0653/19)
Martin Kello Sekundárne metabolity lišajníkov: sľubné modulátory nádorového mikroprostredia? 01.01.2019
31.12.2022
131 847.00 €
131 847.00 €
338 VEGA
(1/0316/19)
Štefan Šutaj Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike 01.01.2019
31.12.2022
37 268.00 €
37 268.00 €
339 VEGA
(1/0748/19)
Jozef Bavoľár Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov 01.01.2019
31.12.2021
52 352.00 €
52 352.00 €
340 Granty Španielska Peter Paľove-Balang Riešenie zvyšovania produktivity a znášanlivosti sucha v strukovinách použitím špecifických mutantov v transkripčných faktoroch a enzýmoch metabolizmu dusíka. 01.01.2019
31.12.2021
0.00 €
0.00 €
341 3rd Health Programme
(826676)
Iveta Rajničová Nagyová Personalizovaný transfer poznatkov a prístup k na-dôkazoch-založeným aktívam integrovanej starostlivosti 01.01.2019
28.02.2022
2 649 587.50 €
135 462.00 €
342 KEGA
(008UPJŠ-4/2019)
Lucia Tóthová Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce 01.01.2019
30.06.2021
11 059.17 €
11 059.17 €
343 APVV BLT
(SK-PT-18-0019)
Erik Čižmár Základný a aplikovaný výskum dvojrozmerných magnetov na báze vrstevnatých dvojných hydroxidov prechodných kovov 01.01.2019
31.12.2021
8 100.00 €
8 100.00 €
344 VEGA
(1/0173/19)
Jozef Mihalik Vplyv podávania entacapone na antioxidačný status a reprodukčné parametre samcov potkana 01.01.2019
31.12.2022
95 597.00 €
95 597.00 €
345 VEGA
(1/0769/19)
Peter Mitro Humorálne mechanizmy vazovagálnej synkopy a iných foriem ortostatickej intolerancie 01.01.2019
31.12.2021
42 903.00 €
42 903.00 €
346 VEGA
(1/0536/19)
Peter Solár Úloha erytropoetínového receptora v odpovedi buniek adenokarcinómu mliečnej žľazy na paklitaxel v podmienkach in vitro a in vivo 01.01.2019
31.12.2022
140 041.00 €
140 041.00 €
347 VEGA
(1/0673/19)
Marek Šarišský Analýza expresie SLAMF receptorov u B-bunkových chronických lymfoproliferatívnych ochorení ako potenciálnych nových diagnostických markerov a cieľov nových protinádorových liečiv. 01.01.2019
31.12.2021
78 635.00 €
78 635.00 €
348 VEGA
(1/0596/19)
Matej Škorvánek Identifikácia a validizácia nových biomarkerov prodromálnej Parkinsonovej choroby vo veľkej kohorte pacientov s idiopatickou poruchou správania v REM spánku 01.01.2019
31.12.2021
104 340.00 €
104 340.00 €
349 VEGA
(1/0780/19)
Štefan Tóth Využitie rozšírenej analýzy anamnestických, biochemických, socioekonomických faktorov a genetickej analýzy pri optimalizovaní skríningu pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. 01.01.2019
31.12.2022
133 833.00 €
133 833.00 €
350 VEGA
(1/0386/19)
Alexander Bröstl Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie - Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme. 01.01.2019
31.12.2021
97 605.00 €
97 605.00 €
351 APVV BLT
(SK-PL-18-0032)
Ondrej Hutník Integrály vzhľadom na neaditívne miery a ich aplikácie 01.01.2019
31.12.2021
5 933.00 €
5 933.00 €
352 KEGA
(011UPJŠ-4/2019)
Jaroslav Majerník Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch 01.01.2019
31.12.2021
61 166.67 €
61 166.67 €
353 VEGA
(2/0068/19)
Iveta Jeleňová Postoje voči migrantim v sociálno-psychologických kontextoch 01.01.2019
31.12.2022
0.00 €
0.00 €
354 OP VAI - MH
(313012T288)
Emília Hijová Funkčné potraviny pre zdravý život 01.01.2019
31.12.2021
164 544.63 €
164 544.63 €
355 APVV program
(PP-H2020-18-0046)
Adriana Zeleňáková Konverzia metastabilných perovskitov podobných PhASeS: nová cesta k materiálom so zlepšenou funkčnosťou 01.12.2018
31.07.2021
2 000.00 €
2 000.00 €
356 COST
(CA17121)
Veronika Huntošová Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences 12.10.2018
11.10.2022
0.00 €
0.00 €
357 APVV VBLT
(SK-CN-RD-18-0015)
Michal Gallay Kľúčové technológie integrácie multi-GNSS, LiDAR a šikmej fotogrammetrie do 3D vysokokvalitnej rekonštrukcie inteligentného mesta 01.10.2018
30.09.2021
101 161.00 €
101 161.00 €
358 ERASMUS +
(2018-1-RO01-KA203-049412)
Jaroslav Majerník CLEVER - Vzdelávanie založené na prípadoch a virtuálnych pacientoch na podporu rozvoja kritického myslenia študentov 01.09.2018
31.08.2021
0.00 €
0.00 €
359 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA203-046330)
Miroslav Fečko Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY) 01.09.2018
31.08.2021
384 668.00 €
17 436.00 €
360 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA203-046318)
Jaroslav Majerník BCIME - Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 01.09.2018
31.08.2021
253 181.00 €
0.00 €
361 APVV VV
(APVV-17-0008)
Pavol Sovák Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie. 01.08.2018
30.06.2021
81 832.00 €
81 832.00 €
362 APVV VV
(APVV-17-0020)
Tomáš Samuely Frustrované kovové magnetické systémy 01.08.2018
30.06.2022
22 944.00 €
22 944.00 €
363 APVV VV
(APVV-17-0372)
Viktória Majláthová Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov. 01.08.2018
30.06.2022
102 000.00 €
102 000.00 €
364 APVV VV
(APVV-17-0568)
Ivan Žežula Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní 01.08.2018
30.06.2022
150 000.00 €
150 000.00 €
365 APVV VV
(APVV-17-0477)
Ľubomír Kováč Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny 01.08.2018
31.07.2022
146 026.00 €
146 026.00 €
366 APVV VV
(APVV-17-0184)
Richter Kornel Dynamika domenovych stien a skyrmionov v tenkych magentickych vrstvach 01.08.2018
31.07.2022
75 637.00 €
75 637.00 €
367 APVV VV
(APVV-17-0059)
Vladimír Komanický Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách 01.08.2018
31.07.2022
94 439.00 €
94 439.00 €
368 APVV VV
(APVV-17-0561)
Gabriela Dobrovičová Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti 01.07.2018
30.06.2022
209 708.00 €
209 708.00 €
369 APVV VV
(APVV-17-0529)
Katarína Mayerová Postmetafyzické myslenie v kontexte súčasných sociálno-politických problémov 01.07.2018
30.06.2022
198 000.00 €
198 000.00 €
370 APVV VV
(APVV-17-0118)
Ján Rosocha Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potenciálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy 01.07.2018
30.06.2022
249 576.00 €
249 576.00 €
371 APVV VV
(APVV-17-0017)
Ľubomír Legáth Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov. 01.07.2018
30.06.2022
247 250.00 €
12 750.00 €
372 APVV VV
(APVV-17-0550)
Daniel Pella Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov 01.07.2018
30.06.2022
249 691.00 €
179 710.00 €
373 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA103-046151)
Mária Vasiľová Erasmus+ KA103 mobilita jednotlivcov s krajinami programu 01.06.2018
30.05.2021
0.00 €
0.00 €
374 ERASMUS +
(2018-1-SK01-KA107-046156)
Mária Vasiľová Erasmus+ KA107 mobilita jednotlivcov s partnerskými krajinami 01.06.2018
31.07.2021
0.00 €
0.00 €
375 VEGA
(1/0084/18)
Monika Halánová Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. 01.01.2018
31.12.2021
115 992.00 €
115 992.00 €
376 VEGA
(2/0113/18)
Igor Majláth Eko-epidemiológia Borrelia miyamotoi 01.01.2018
31.12.2021
26 016.00 €
26 016.00 €
377 VEGA
(1/0346/18)
Ľubomír Kováč Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza 01.01.2018
31.12.2021
65 680.00 €
65 680.00 €
378 VEGA
(1/0421/18)
Katarína Štroffeková Fotobiostimulácia ako terapia pre mitochondriálnu dysfunkciu. 01.01.2018
31.12.2021
31 817.00 €
31 817.00 €
379 VEGA
(1/0464/18)
Marián Fabián Spriahnutie elektrónového a protónového v respiračných hém-meďnatých oxidázach 01.01.2018
31.12.2021
55 174.00 €
55 174.00 €
380 VEGA
(1/0519/18)
Ľuboš Ambro Izolácia a pokročilá charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov s potenciálom pre uplatnenie v biomedicíne a biotechnológiách 01.01.2018
31.12.2021
87 850.00 €
87 850.00 €
381 VEGA
(1/0204/18)
Vladimír Komanický Príprava a štúdium nanomateriálov pre technológie na konverziu a prenose energie 01.01.2018
31.12.2021
18 791.00 €
18 791.00 €
382 VEGA
(1/0097/18)
Danica Studenovská Algebraické štruktúry s usporiadaním 01.01.2018
31.12.2021
23 218.00 €
23 218.00 €
383 VEGA
(1/0016/18)
Mária Kožurková Štúdium cytotoxickej altivity nových kumarínových derivátov modifikovaných akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom. 01.01.2018
31.12.2021
52 135.00 €
52 135.00 €
384 COST
(CA16218)
Tomáš Samuely NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES 18.10.2017
17.10.2021
0.00 €
0.00 €
385 APVV VV
(APVV-16-0002)
Marcel Dolobáč Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 01.07.2017
30.12.2021
347 460.00 €
347 460.00 €
386 APVV VV
(APVV-16-0186)
Jozef Strečka Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov 01.07.2017
30.12.2021
91 664.00 €
91 664.00 €
387 APVV VV
(APVV-16-0079)
Rastislav Varga Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. 01.07.2017
30.12.2021
87 190.00 €
87 190.00 €
388 APVV VV
(APVV-16-0176)
Izabela Bertková Cielená modulácia črevnej mikrobioty a jej transplantácia v prevenci a terapii črevných zápalových chorôb 01.07.2017
30.12.2021
53 384.55 €
53 384.55 €
389 APVV VV
(APVV-16-0337)
Ondrej Hutník Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier 01.07.2017
30.12.2021
150 243.00 €
150 243.00 €
390 APVV VV
(APVV-16-0446)
Ján Mojžiš Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologická modulácia 01.07.2017
30.12.2021
249 120.00 €
249 120.00 €
391 APVV VV
(APVV-16-0362)
Sergej Romža Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty 01.07.2017
30.06.2021
191 648.00 €
191 648.00 €
392 APVV VV
(APVV-16-0211)
Peter Jarčuška Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu 01.07.2017
30.11.2021
246 910.00 €
97 829.00 €
393 APVV VV
(APVV-16-0490)
Jaroslav Rosenberger Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu chronických ochorení 01.07.2017
30.12.2021
248 437.00 €
248 437.00 €
394 APVV VV
(APVV-16-0398)
Martin Bačkor Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. 01.07.2017
30.12.2021
33 330.00 €
33 330.00 €
395 APVV VV
(APVV-16-0158)
Pavol Joppa Obezita, spánkové apnoe a syndróm obezity-hypoventilácie: vplyv hypoxie na kardiovaskulárne parametre pri respiračných chorobách asociovaných s obezitou a možnosti ich liečebného ovplyvnenia 01.07.2017
30.06.2021
249 237.00 €
228 146.00 €
396 APVV VV
(APVV-16-0035)
Pavel Stekauer Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovańí 01.07.2017
30.06.2021
199 674.00 €
199 674.00 €
397 APVV VV
(APVV-16-0383)
Martin Pekar Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) 01.07.2017
30.06.2021
163 246.00 €
71 282.00 €
398 OP VaI -VA
(313011C028)
Jozef Jantošovič Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií (POZASTAVENÝ) 30.06.2017
31.12.2021
8 222 651.94 €
1 566 341.94 €
399 COST
(CA16117)
Rudolf Gális Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos 05.04.2017
04.04.2021
0.00 €
0.00 €
400 COST
(CA16122)
Ján Sabo Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative and neurology 15.03.2017
13.09.2021
0.00 €
0.00 €
401 H2020 - MSCA
(721933)
Martin Pekar History of European Urbanism in the 20th Century 01.10.2016
31.07.2021
3 703 651.56 €
924 315.84 €
402 COST
(CA15203)
Beáta Čižmárová Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Enviroment 12.09.2016
28.02.2021
0.00 €
0.00 €
403 Zmluvy o spolupráci
(TEHO 17/2/2/39)
Ján Elečko TEHO - Syntéza nových typov antioxidantov 01.01.2016
31.12.2021
0.00 €
0.00 €