Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov

Ochrana osobných údajov


Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768, telefón: +421(0)55/2341100, e-mail: rektor@upjs.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mgr. Gabriela Ciberejová, e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk

Účel spracúvania osobných údajov:
Poskytovanie vzdelávacích služieb (školenia, konzultácie, elektronické kurzy, špeciálne vzdelávacie aktivity), registrácia na aktivity a následná evidencia.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Doba uchovávania:
Súhlas sa udeľuje do doby trvania právneho vzťahu k UPJŠ t.j. na dobu trvania vzdelávacích služieb a na dobu archivácie určenej osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

  1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  2. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  3. namietať spracúvanie osobných údajov;
  4. na prenosnosť svojich osobných údajov;
  5. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe;
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.