Grantová schéma: Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia
Výzva: VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU
Vyhlásenie výzvy: 27.06.2017
Ukončenie výzvy: 31.08.2017
Popis:

Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia Cieľom schémy je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Občania Slovenskej republiky, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí verejných, prípadne napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti či v podnikateľskom sektore. Cieľom tejto výzvy je predloženie žiadostí odborníkov (mladých odborníkov a expertov) zo zahraničia uchádzajúcich sa o podporované pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia oprávneným inštitúciám a zároveň aj následné predloženie žiadostí o finančnú podporu administrátorovi schémy

Výška podpory Mladému odborníkovi môže byť poskytnutý jednorazový príspevok v maximálnej výške 10 000 eur realizovaný v dvoch splátkach. Expertovi môže byť poskytnutý jednorazový príspevok v maximálnej výške 50 000 eur realizovaný v dvoch splátkach. V obidvoch prípadoch je finančná podpora viazaná na podmienku, že ide o občanov Slovenskej republiky, ktorých pracovné zaradenie bude uplatnené v rámci orgánov a inštitúcií verejného sektora.