Grantová schéma: Granty EHP a Nórska
Výzva: Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016
Vyhlásenie výzvy: 15.08.2016
Ukončenie výzvy: 31.10.2017
Popis:

Hlavným cieľom bilaterálneho fondu na národnej úrovni je finančne podporiť posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a v donorských štátoch a to prostredníctvom: a) Posilňovania a rozvoja existujúcich bilaterálnych vzťahov v oblasti relevantného komponentu; b) Vytvorenia nových väzieb a možností pre spoluprácu s ohľadom na jej dlhodobú udržateľnosť; c) Vytvorenie bilaterálnej dimenzie implementácie grantov EHP a Nórska. Bilaterálny fond na národnej úrovni je určený na financovanie aktivít s výrazným potenciálom a významom pre posilňovanie bilaterálnych vzťahov. Bilaterálny fond na národnej úrovni podporuje spravidla jednorazové aktivity, nie ucelené súbory aktivít (projekty). Ide predovšetkým o komplementárne aktivity s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním týkajúcim sa organizácie alebo účasti na konferenciách, seminároch, workshopoch študijných cestách či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.