Grantová schéma: Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice
Výzva: 5/2017
Vyhlásenie výzvy: 15.02.2017
Ukončenie výzvy: 15.03.2017
Popis:

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

Dotácia sa poskytuje na nákup knižničného fondu.
Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 1 000 EUR Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 15 000 EUR Výška povinného spolufinancovania projektu: 5 % z rozpočtu projektu Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2017 Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2017 Maximálna doba realizácie projektu: 31.05.2018 Oprávnené výdavky: Nákup knižničného fondu.