Grantová schéma: Operačný program Ľudské zdroje
Výzva: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
Vyhlásenie výzvy: 13.12.2016
Ukončenie výzvy: 13.02.2017
Popis:

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Operačný program: Ľudské zdroje

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 17 889 612 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.