Grantová schéma: Operačný program Výskum a inovácie - VA
Výzva: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02
Vyhlásenie výzvy: 12.10.2016
Ukončenie výzvy: 31.12.2016
Popis:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny
OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Špecifický cieľ: 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Schéma štátnej pomoci: V rámci tejto výzvy sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 17 700 000 EUR.