Grantová schéma: Ministerstvo zdravotníctva SR
Výzva: PODPORA ZDRAVIA PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI
Vyhlásenie výzvy: 28.04.2016
Ukončenie výzvy: 30.06.2016
Popis:

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia  pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2016.

Zadávateľ GS: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Cieľ projektu: cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť transparentnosť pri poskytnutí dotácií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (t.j. finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo štátneho rozpočtu) prihláseným žiadateľom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na podporu a rozvoj 1 až 2 plnohodnotných národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktoré budú zapojené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby (napr. doplnenie potrebného prístrojového vybavenia, či zavedenie nových technológií).

Oprávnený žiadateľ: právnická alebo fyzická osoba

Výška príspevku: objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácie na podporu
zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike v rozpočtom roku 2016
je 100 000,00 EUR.

Najvyššia výška je 100 000,00 EUR

Najnižšia výška je  50 000,00 EUR

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 95 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.

Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 30. júna 2016.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí je najneskôr do 25. augusta 2016.

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

Podrobnejšie informácie