Grantová schéma: Ministerstvo zdravotníctva SR
Výzva: PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT
Vyhlásenie výzvy: 07.03.2016
Ukončenie výzvy: 10.05.2016
Popis:

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.

Zadávateľ GS: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Cieľ projektu: podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu verejného zdravia, zvýšenie verejného povedomia a porozumenia k rizikám súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených podľa  „Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“.

Prioritné oblasti podpory  pre rok 2016:
a) Zníženie dopytu po drogách
b) Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce
c) Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie

Oprávnený žiadateľ: právnická alebo fyzická osoba

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 515 000 EUR:

    Najvyššia výška je 50 000,00 EUR
    Najnižšia výška je  2 000,00 EUR

Termín podania projektu: 10. máj 2016

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 31. júla 2016.

Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Podrobnejšie informácie