Grantová schéma: Vnútorný vedecký grantový systém IPEL
Výzva: VVGS UPJŠ 2020-2021 Inštitucionálna podpora e-learningu (zberný termín 20.9.2020)
Vyhlásenie výzvy: 21.05.2020
Ukončenie výzvy: 20.09.2020
Popis:

Základné informácie

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému (VVGS) na obdobie riešenia 2020-2021 zameraná na podporu e-learningu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)  program Inštitucionálna podpora e-learningu (ďalej „IPEL“) je určená jednotlivcom alebo riešiteľským tímom realizujúcim celoživotné (pregraduálne, postgraduálne a ďalšie) vzdelávanie na UPJŠ s využitím e-learningu v prezenčnej, dištančnej alebo kombinovanej forme.

Cieľové skupiny jednotlivých foriem vzdelávania reprezentujú:

 • študenti pregraduálneho stupňa štúdia,
 • študenti postgraduálneho stupňa štúdia,
 • zamestnanci UPJŠ,
 • verejnosť (v rámci celoživotného vzdelávania).

 

Projekty v rámci výzvy IPEL2020 sú cieľovo zamerané na vytvorenie elektronickej podpory vyučovania predmetu alebo skupiny predmetov (kurzov) so zreteľom na obsahovú náplň (multimediálna, interaktívna, simulačná) a použité e-learningové nástroje a metódy. Obsahová náplň jednotlivých predmetov (kurzov) a použité e-learningové nástroje a metódy sú v kompetencii riešiteľa projektu.

Vytvorená elektronická podpora by mala obsahovať predovšetkým:

 • multimediálny študijný materiál - umožňuje pozrieť, prečítať, vypočuť si obsah (napr. animácia, video, audio, e-učebnica);
 • interaktívny materiál - materiál s interaktívnymi prvkami (napr. kooperačné a kolaboračné nástroje, interaktívne cvičenia, aplety);
 • simulačný materiál - umožňujú simuláciu reálneho prostredia, pri ktorých sa študent oboznámi s materiálom dynamickou formou (napr. aplety, simulácie).

 

Uprednostnené budú projekty so širším spektrom využitia e-learningových nástrojov a nástrojov pre on-line výučbu a projekty zamerané na komplexné spracovanie predmetu ako elektronického kurzu, online spätnú väzbu a priebežné hodnotenie,  samostatnú prácu študentov a aktívne používanie e-learnigového  kurzu.

Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom o projektovú podporu cez IPEL2020 môže byť vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník, ktorý je v zmysle Čl. 8 ods. 2 písm. a) Štatútu UPJŠ v Košiciach členom akademickej obce UPJŠ. 

Podanie projektu

Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke http://portal.ccvapp.upjs.sk v časti podpora projektov. Žiadosť o finančnú podporu podáva vedúci projektu. Po podaní finálnej žiadosti o projekt v rámci výzvy IPEL2020, systém vygeneruje žiadosť v pdf formáte. Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu je vedúci projektu povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCVaPP UPJŠ., resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky.

Finančná podpora

Možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 2 000 Eur. Poskytnutá finančná dotácia sa v prípade projektov IPEL poskytne na vybrané vzdelávacie projekty. Finančné prostriedky naplánuje vedúci projektu v kategórii „mzdy a odvody“ a „tovary a služby“. Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov v zmysle čl. 7 podľa Štatútu Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ zodpovedá vedúci projektu rektorovi a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani súčasť UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť realizáciu projektu žiadnou požiadavkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo súčasti UPJŠ.

Podpora realizácie projektu

Podporu realizácie projektu v rámci svojich kapacitných možností zabezpečuje Oddelenie inovatívneho vzdelávania CCVaPP (https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/oiv/).

Hodnotenie projektov

Hodnotenie projektov, výber projektov navrhnutých na financovanie a návrh výšky pridelenej finančnej podpory uskutočňuje pracovná skupina v rámci Komisie UPJŠ pre VVGS pre hodnotenie vzdelávacích projektov. Podmienkou úspešnosti projektu (IPEL) je realizácia vzdelávania s využitím vytvorených e-learningových nástrojov v aktuálnom alebo nasledujúcom akademickom roku.

Termíny

 • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formulára žiadosti: 21. 5. 2020
 • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 20. 9. 2020
 • Termín podania projektu v písomnej podobe na CCVaPP: do 22. 9. 2020
 • Oponentúra projektov: do 15. 10. 2020
 • Rozhodnutie komisie VVGS a schválenie rektorom: do 22. 10. 2020
 • Doba riešenia projektov: 2. 11. 2020 – 31. 10. 2021
 • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 30. 11. 2021
 • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do  31.1. 2022

 

Doba trvania projektu IPEL2020 je maximálne 12 mesiacov.