Grantová schéma: Kultúrna a edukačná grantová agentúra
Výzva: Nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021
Vyhlásenie výzvy: 20.03.2020
Ukončenie výzvy: 29.05.2020
Popis:

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôldo 29.5.2020 do 14.00 hod. Noví užívatelia sa musia registrovať na internetovej stránke http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Termín na podanie žiadostí v písomnej forme (potvrdenia o podaní žiadosti): do 3.6.2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP: https://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls/kega

Prosíme o doručenie potrebných dokumentov zodpovedným zamestnancom CCVaPP Mgr. Denise Krivoš-Bellušovej alebo Mgr. Mariete Hotváthovejkontakt do 2.6.2020:

  • vygenerované a vedúcim riešiteľom podpísané potvrdenie o podaní žiadosti-2x, (v prípade spolupráce s ďalšou VŠ prosíme o doručenie potvrdenia aj s podpisom funkcionára spolupracujúceho pracoviska príslušnej VŠ ako i pečiatkou),
  • elektronickú verziu žiadosti na e-mailovú adresu: denisa.krivos-bellusova@upjs.sk alebo marieta.horvathova@upjs.sk.

Podpísanie všetkých doručených potvrdení štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosíme uvádzajte pána rektora – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na MŠVVaŠ SR zabezpečí Oddelenie projektov CCVaPP.

Pred podaním žiadosti má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet projektu (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) so zamestnancami CCVaPP  Mgr. Denisou Krivoš-Bellušovou (denisa.krivos-bellusova@upjs.sk) alebo s Mgr. Marietou Horváthovou (marieta.horvathova@upjs.sk).

Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Portál vysokých škôl

Úplné znenie výzvy

Dodatok k výzve