Grantová schéma: Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR
Výzva: Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania
Vyhlásenie výzvy: 29.02.2016
Ukončenie výzvy: 31.07.2016
Popis:

Grantová schéma: Rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Výzva: Rozvojové porjkety rozvoja právnického vzdelávania
Vyhlásenie výzvy: 29.02.2016
Ukončenie výzvy: 31.03.2016

Zameranie: Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zabezpečení rozvoja a skvalitňovania právnického vzdelávania na právnických fakultách, podporiť právne klinické vzdelávanie, interaktívne a reflektívne metódy vzdelávania, zvýšiť praktické zručnosti a kompetencie absolventov študijného odboru právo a tiež posilniť ich hodnotovú orientáciu v súlade s profesijnou etikou.

Oprávnený žiadateľ: Žiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore právo.

Výška príspevku: Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je štyristo tisíc eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov.

Časová realizácia: rok 2016

Termíny podania projektu - 31.3.2016

https://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projekty-rozvoja-pravnickeho-vzdelavania/