Grantová schéma: Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR
Výzva: Výzva na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít
Vyhlásenie výzvy: 18.11.2019
Ukončenie výzvy: 27.11.2019
Popis:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo. Tento dokument určuje podrobnosti k podávaniu projektov, termín na ich podávanie a spôsob výberu projektov, ktoré budú financované.

Cieľ výzvy: Cieľom je podporiť aktivity verejných vysokých škôl pri komunikácii s perspektívnymi partnermi a pri príprave žiadostí o grant na vytvorenie konzorcia/aliancie európskych univerzít podporovaného v rámci programu Erasmus+ (iniciatíva Európskych univerzít) v rámci avizovanej výzvy, ktorej zverejnenie je indikované v štvrtom kvartáli 2019.

Ďalšie informácie sú napríklad na: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en

Oprávnení žiadatelia: Verejné vysoké školy

Spôsob predkladania žiadostí: Prostredníctvom elektronickej pošty na svs@minedu.sk a súčasne v listinnej forme na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 alebo formou elektronického podania do elektronickej schránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Termín na predkladanie žiadostí:  Sedem pracovných dní od zverejnenia tejto výzvy. Žiadosť nebude akceptovaná, ak nebola doručená v uvedenej lehote na svs@minedu.sk a pred uplynutím určenej lehoty podaná na poštovú prepravu.

Náležitosti žiadosti: Žiadosť podáva štatutárny orgán vysokej školy, prílohou žiadosti je formulár, ktorý je prílohou tejto žiadosti. Detaily žiadosti sa neurčujú, je potrebné, aby zo žiadosti bolo zrejmé, kto, o čo a koho žiada.

Vysoká škola môže podať v rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.

Možnosť podávania spoločných projektov: Žiadosť podáva vysoká škola samostatne, v prípade že viaceré vysoké školy rokujú o vytvorení spoločného konzorcia, môžu si podať samostatnú žiadosť.

Spôsob hodnotenia a výberu projektov: Doručené žiadosti sú predmetom posúdenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podporené budú tie žiadosti, v ktorých vysoká škola preukáže konkrétne kroky a ktoré už vykonala za účelom prípravy na podanie žiadosti o grant z programu Erasmus+ v rámci pripravovanej výzvy na podporu vytvárania Európskych univerzít a konkrétny plán ďalších aktivít.

Kritériá, podľa ktorých bude ministerstvo posudzovať doručené žiadosti:

- Žiadosť bola doručená oprávneným žiadateľom.

 - Žiadosť bola doručená v určenom termíne a určeným spôsobom.

 - Zo žiadosti je zrejmé, že vysoká škola už má predbežne dohodnutú časť partnerov/prisľúbenú spoluprácu na vytvorení konzorcia/aliancie v rámci iniciatívy Európskych univerzít.

 - V žiadosti sú uvedené konkrétne plánované kroky, ktoré vysoká škola plánuje realizovať za účelom podania žiadosti v rámci avizovanej výzvy v programe Erasmus+.

 - Vysoká škola podala len jednu žiadosť.

 - Požadovaná dotácia zodpovedá limitom výzvy.

Nesplnenie jedného z uvedených kritérií znamená nepodporenie žiadosti.

Zmeny v projekte: Plán aktivít na prípravu a podanie žiadosti o grant v rámci programu Erasmus+ je považovaný za indikatívny (cieľom je preukázať, že vysoká škola má naplánované konkrétne aktivity k podaniu žiadosti o grant v rámci programu Erasmus+) a vysoká škola môže dotáciu použiť aj na iné aktivity, ktoré v ňom neuvedie, majú súvis s cieľom tejto výzvy a sú v súlade s jej aktuálnymi potrebami.

Podmienky použitia dotácie: 

Dotáciu je možné použiť na úhradu nákladov vysokej školy na pracovné cesty jej zamestnancov súvisiacich s rokovaním o podmienkach spolupráce a prípravou žiadosti v rámci avizovanej výzvy v programe Erasmus+, organizáciu pracovných stretnutí zo strany vysokej školy (napr. zabezpečenie ubytovania, občerstvenia a pohostenia v rámci stretnutí organizovaných vysokou školou na Slovensku), prekladateľské služby, odmenu zamestnancov.

Ak v rámci nákladov na jednu aktivitu sú realizované viaceré činnosti (napríklad prednáškový pobyt spojený s rokovaním o vytvorení aliancie/konzorcia), oprávnenými nákladmi sú len náklady, ktoré bolo skutočne potrebné vynaložiť na rokovanie o konzorciu (napr. zahraničná pracovná cesta trvá 5 pracovných dní, z toho jeden deň je venovaný rokovaniam o možnej spolupráci v rámci iniciatívy Európskych univerzít, zvyšné 3 dni pozostávajú z odborných prednášok a jeden deň je potrebný na cestu), oprávnené náklady sú tak náklady na cestu, jeden nocľah (ak s ohľadom na možnú dopravu na návrat späť nebolo potrebné zabezpečiť dva nocľahy) a časť vreckového a diét pripadajúca na cestu a deň rokovania.

Z dotácie je možné refundovať náklady vysokej školy, ktoré jej vznikli po 1. júni 2019 a uhrádzať je možné náklady do termínu uvedeného vo výzve v rámci programu Erasmus+ na podanie žiadosti o grant v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít.

V prípade, že sa rozhodne o nevypísaní predmetnej výzvy, ministerstvo oznámi vysokej škole, že podľa informácií z Európskej komisie výzva nebude vypísaná a oprávnenými nákladmi budú náklady najviac do dňa doručenia tohto oznámenia.

V prípade, že vysoká škola bude súčasťou konzorcia/aliancie, ktorého projekt v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít bude podporený v rámci programu Erasmus+, nepoužitú časť poskytnutej dotácie na rozvoj môže vysoká škola použiť na spolufinancovanie aktivít z podporeného projektu v rámci programu Erasmus+.

Ak sa vysokej škole nepodarí byť súčasťou konzorcia/aliancie alebo vytvoriť konzorcium/alianciu, ktoré podá projekt v rámci programu Erasmus+, za oprávnené budú považované výdavky najviac do výšky 50 % poskytnutej dotácie.

Dotácia sa poskytuje formou bežného transferu.

Výška dotácie: Vysoká škola môže požiadať o dotáciu najviac do výšky 30 000 eur. Celková suma vyčlenená na podporu je 150 000 eur. V prípade, že celkovo požadovaná suma v predložených žiadostiach, ktoré splnia podmienku, bude vyššia ako vyčlenená suma, ak to bude možné, ministerstvo rozhodne o zvýšení uvedenej sumy alebo o pomernom podporení žiadateľov do vyčerpania alokovanej sumy.

Časové obmedzenie: Do jedného mesiaca od termínu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu Erasmus+ podporená vysoká škola predloží predbežné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a správu o zrealizovaných aktivitách. V závislosti od toho, či projekt, na ktorého vypracovaní a podaní vysoká škola spolupracovala, získa podporu z programu Erasmus+, bude môcť vysoká škola použiť prípadnú nepoužitú časť dotácie na aktivity projektu podporeného z programu Erasmus+ alebo zostatok poskytnutej dotácie vrátiť na účet ministerstva v lehote a spôsobom oznámeným ministerstvom. Lehoty a postup zúčtovania poskytnutej dotácie bude súčasťou aj prípadného oznámenia ministerstva o tom, že sa rozhodlo o nevypísaní plánovanej výzvy – druhého kola na podporu iniciatívy Európskych univerzít v rámci programu Erasmus+.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podporu-zapojenia-verejnych-vysokych-skol-do-iniciativy-europskych-univerzit/