Grantová schéma: Operačný program Kvalita životného prostredia
Výzva: 48. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Vyhlásenie výzvy: 21.12.2018
Ukončenie výzvy: 28.06.2019
Popis:

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce11 a, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov12, t.j.:             - administratívne budovy,

          - budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov základných škôl v súlade § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti obcí a zároveň

 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,

 opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; 

 obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.

 realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30 %14;

 projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie15 na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania

 podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie.