Grantová schéma: Ministerstvo zdravotníctva SR
Výzva: PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT
Vyhlásenie výzvy: 15.03.2018
Ukončenie výzvy: 15.05.2018
Popis:

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Zadávateľ GS: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

Prioritne určené oblasti pre rok 2018:
a) Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou (peer aktivisti, športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže).
b) Programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction, a resocializáciu.
c) Odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike (organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike).
d) Šírenie protidrogovej osvety masovokomunikačnými technológiami.

Oprávnený žiadateľ: právnická alebo fyzická osoba

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v programe 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2018 je  520 000,00 EUR.

Najvyššia výška je 50 000,00 EUR. 
Najnižšia výška je  2 000,00 EUR.   

Termín podania projektu: 15. máj 2018.

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 30. júna 2018.

Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Podrobnejšie informácie