Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výskumná bilaterálna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike


Grantová schéma

APVV výskumné bilaterálne

Vyhlásenie výzvy

15.01.2018

Ukončenie výzvy

03.04.2018

Popis

Výzva APVV SK-CN-RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie  žiadostí na riešenie projektov výskumu s označením SK-CN-RD 2018

  •   Dátum vyhlásenia: 15. 01. 2018
  •   Dátum ukončenia výzvy: 03. 04. 2018, 12:00 hod.

Verejná výzva SK-CN-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.“:

  1. Materiálový výskum
  2. IKT

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP.

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) s poverenými zamestnancami CCVaPP (RNDr. Miroslava Černegová, PhD., Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová –  kontakt).

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý bude prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk od 29.1.2018. V listinnej podobe sa podávajú iba požadované strany vygenerované systémom a podpísané štatutárnymi zástupcami žiadateľa/partnera na adresu agentúry.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

  • štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti RD-E, t.j. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie
  • formulár RD-A5, t.j. Informácie o partnerskej organizácii

v lehote najneskôr do 03. 04. 2018.

Oskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované.

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: miroslava.cernegova@upjs.sk alebo denisa.krivos-bellusova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., žiadosť však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ.

Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán - rektor UPJŠ.

Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia zmluvy/zmlúv o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a všetkými odberateľmi výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedeným v Žiadosti v časti RD-B 03 a to v anglickom jazyku v stanovenej forme.

V špecifických podmienkach verejnej výzvy agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej predloženej žiadosti.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 240 000 €. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 720 000 €.

V súvislosti s čerpaním poskytnutých finančných prostriedkov pripomíname, že nákladové položky, ktoré sú uvedené ako neoprávnené (viď. http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vyskumne_bilateralne/sk-cn-2018/vyzva-sk-cn-2018-priloha3_sk.pdf ), nie je možné čerpať ani v rámci nepriamych nákladov.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 15. júna 2018. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 36 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vyskumne_bilateralne/sk-cn-2018/vyzva-sk-cn-2018-znenie-vyzvy-sk.pdf