Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018


Grantová schéma

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018

Vyhlásenie výzvy

31.10.2017

Ukončenie výzvy

31.12.2018

Popis

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. Na dotácie možno v roku 2018  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 

Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je

znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,

zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,

prevencia kriminality v rizikových skupinách,

pomoc obetiam trestných činov,

reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 14. december 2017