Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Kvalita vzdelávania 2017


Grantová schéma

Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania

Vyhlásenie výzvy

05.09.2017

Ukončenie výzvy

20.10.2017

Popis

Cieľom grantu je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného
programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o
nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Možnosť získať finančný grant budú mať projektové tímy zo slovenských vysokých škôl.
Tie môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých
spolupracovníkov a študentov.
Hlavné kritériá, ktoré musia projekty spĺňať:
 Inovatívnosť – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové
poznatky, metódy a prístupy.
 Medzinárodná spolupráca – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov
zo zahraničia v procese vyučovania.
 Prepojenie na prax – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie
pripravenosti študentov na prax.
 Udržateľnosť zmien – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo
udržateľné.
Termín na prihlásenie projektov: do 20. 10. 2017
Plánovaná výška grantu: 50 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €