Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O POZÍCIU A S TÝM SPOJENÝCH ŽIADOSTÍ O FINANČNÚ PODPORU


Grantová schéma

Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia

Vyhlásenie výzvy

27.06.2017

Ukončenie výzvy

31.08.2017

Popis

Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia Cieľom schémy je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Občania Slovenskej republiky, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí verejných, prípadne napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti či v podnikateľskom sektore. Cieľom tejto výzvy je predloženie žiadostí odborníkov (mladých odborníkov a expertov) zo zahraničia uchádzajúcich sa o podporované pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia oprávneným inštitúciám a zároveň aj následné predloženie žiadostí o finančnú podporu administrátorovi schémy

Výška podpory Mladému odborníkovi môže byť poskytnutý jednorazový príspevok v maximálnej výške 10 000 eur realizovaný v dvoch splátkach. Expertovi môže byť poskytnutý jednorazový príspevok v maximálnej výške 50 000 eur realizovaný v dvoch splátkach. V obidvoch prípadoch je finančná podpora viazaná na podmienku, že ide o občanov Slovenskej republiky, ktorých pracovné zaradenie bude uplatnené v rámci orgánov a inštitúcií verejného sektora.