Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Čína 2015


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

30.04.2015

Ukončenie výzvy

30.06.2015

Popis

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-cn-2015/vyzva-sk-cn-2015-znenie-vyzvy-sk.pdf