Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016


Grantová schéma

Granty EHP a Nórska

Vyhlásenie výzvy

15.08.2016

Ukončenie výzvy

31.10.2017

Popis

Hlavným cieľom bilaterálneho fondu na národnej úrovni je finančne podporiť posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a v donorských štátoch a to prostredníctvom: a) Posilňovania a rozvoja existujúcich bilaterálnych vzťahov v oblasti relevantného komponentu; b) Vytvorenia nových väzieb a možností pre spoluprácu s ohľadom na jej dlhodobú udržateľnosť; c) Vytvorenie bilaterálnej dimenzie implementácie grantov EHP a Nórska. Bilaterálny fond na národnej úrovni je určený na financovanie aktivít s výrazným potenciálom a významom pre posilňovanie bilaterálnych vzťahov. Bilaterálny fond na národnej úrovni podporuje spravidla jednorazové aktivity, nie ucelené súbory aktivít (projekty). Ide predovšetkým o komplementárne aktivity s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním týkajúcim sa organizácie alebo účasti na konferenciách, seminároch, workshopoch študijných cestách či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.