Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Európska organizácia pre jadrový výskum - CERN ALICE


Grantová schéma

CERN

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2020

Popis

Pracoviská výskumu a vývoja v Slovenskej republike sa zúčastňujú na vedeckom programe CERN s názvom ALICE na základe Memorandum of Understanding for Maintenance and Operation of the ALICE Detector (ďalej len „MoU“), podpísaným dňa 26. novembra 2002 ministrom školstva Slovenskej republiky. Slovenská republika sa zaviazala aktívne sa podieľať na vedeckom programe ALICE CERN a zabezpečiť každoročne v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky finančné prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za účelom financovania účasti pracovísk výskumu a vývoja v Slovenskej republike na vedeckom programe ALICE CERN.