Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike.


Grantová schéma

Dunajská stratégia

Vyhlásenie výzvy

15.07.2016

Ukončenie výzvy

30.09.2016

Popis

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu na riešení projektov medzi nasledujúcimi krajinami dunajského regiónu: Rakúsko, Česká republika, Srbská republika a Slovenská republika.

Ciele výzvy:

  • Prispieť  k  vedeckému  rozvoju  vo vyššie  uvedených  krajinách  prostredníctvom  financovania  mobilít výskumných  pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
  • Prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
  • Podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce;
  •  Poskytnúť možnosť pre  mladých  výskumných  pracovníkov/výskumné  pracovníčky vo vyššie uvedených krajinách spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru.

Oblasti spolupráce:
Vo  výzve  je  možné  podávať  projekty  zo  všetkých  vedných  disciplín  a  tematických  oblastí  vrátane humanitných a spoločenských vied.

Termín na podanie žiadostí:
Žiadosti musia byť podané najneskôr do 30. septembra  2016 do 12:00 hod. prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk a v listinnej forme osobne (do podateľne agentúry do 16:00) alebo poštou na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32).  
Žiadosti podané po tomto dátume nebudú hodnotené ani podporené. Upozorňujeme, že implementačné agentúry/ministerstvá nie sú zodpovedné za žiadosti, ktoré nebudú správne podané . Odporúča sa žiadateľom, aby sa ubezpečili, že žiadosti ich výskumných partnerov boli podané v stanovenom termíne a forme aj v príslušných partnerských krajinách.

Doba riešenia projektov:
Podpora riešenia projektov je stanovená na obdobie max. 2 rokov od januára 2017 do decembra 2018.

Žiadosť môže podať:
RAKÚSKO: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumní pracovníci zamestnaní na univerzitách, na univerzitách aplikovaných  vied  a  v  iných  organizáciách  (napr.  inštitúcie  vysokoškolského  vzdelávania  a  výskumné inštitúcie, podniky), ktorí plánujú v rámci výzvy riešiť výskumný projekt nezameraný na zisk.
ČESKÁ REPUBLIKA: Oprávnenými  žiadateľmi  sú výskumní   pracovníci   zamestnaní   vo   výskumných organizáciách podľa Článku 1.3 bodu ee) Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014 / C 198/01). Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo  vyžadovať  dodatočné  dokumenty  za  účelom  overenia,  či  výskumná organizácia spĺňa stanovené kritériá.
SRBSKÁ  REPUBLIKA: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumní pracovníci zamestnaní na plný úväzok na srbských   univerzitách   alebo vo  výskumných  inštitúciách, alebo v inovačných  organizáciách,  ktoré  sú zaregistrované v srbskom Registri akreditovaných vedeckých a výskumných organizácií v súlade s národnou legislatívou.  Hlavným  kritériom  na  podanie  žiadosti v rámci tohto Programu je zapojenie srbských výskumných pracovníkov vnárodných vedeckých programoch a v bežiacich národných projektoch.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja Spoločná výzva DS 2016, 2/6 v Slovenskej  republike bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zodpovedným riešiteľom na slovenskej strane je výhradne osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa. Jedna osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej predloženej žiadosti.  V prípade  podania  viacerých  úplných  žiadostí  (pričom  každá  z nich  spĺňa podmienku identickosti v listinnej  aj  elektronickej  podobe)  tým  istým  zodpovedným riešiteľom, agentúra prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyradí tieto žiadosti.

Ako podať žiadosť:
Žiadatelia si musia nájsť výskumných partnerov sami. Návrhy projektov musia byť súčasne podané vo všetkých  národných  financujúcich organizáciách zúčastnených partnerov. Návrhy projektov, ktoré nebudú podané u všetkých zúčastnených partnerov, nebudú hodnotené a podporené. Vzhľadom na to, že výzva má súťažný charakter, samotné podanie žiadosti nezaručuje jej financovanie.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
Kompletná žiadosť na riešenie projektu na podporu výskumu a vývoja musí byť podaná v slovenskom a anglickom  jazyku  online  na  stránke www.apvv.sk do  termínu  uzavretia  výzvy. 
Žiadosť  musí  obsahovať nasledujúce informácie:
- Stručný odborný životopis slovenského zodpovedného riešiteľa a zoznam všetkých ostatných členov riešiteľského kolektívu
- Zoznam  relevantných  publikácií alebo  významných vedeckých výsledkov slovenského zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov
- Charakteristika projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4)
- Stručná charakteristika partnerských organizácií
- Krátky popis úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu v projekte
- Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu

O podporu akých aktivít je možné požiadať:
Zámerom výzvy  je  podporiť  mobilitu  výskumných  pracovníkov medzi  zúčastnenými  krajinami za  účelom riešenia spoločných  výskumných  projektov. Finančné  prostriedky  preto  budú  poskytnuté na pracovné pobyty/stáže vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa na spoločnom výskume. Vysielajúci  štát bude  hradiť cestovné  výdavky  a tiež  pobytové  náklady a poistenie svojich  výskumných pracovníkov. Na Slovensku je v odôvodnených prípadoch možné požiadať o pokrytie ďalších nákladov vo výške max. 500 € na projekt.

Spôsob financovania:
Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty zamerané na podporu výskumnej spolupráce v trvaní maximálne 2 rokov, ktoré spoločne vypracujú a budú riešiť výskumní pracovníci z minimálne 3 zúčastnených krajín.
Finančné limity:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov v rámci tejto výzvy je 200 000 €. Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania riešenia spoločného projektu. Pokrytie nákladov slovenských riešiteľov sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na multilaterálnu medzinárodnú vedecko - technickú spoluprácu na roky 2017 a 2018. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného spoločného projektu je limitovaný maximálnou sumou 10 000 € na celú dobu riešenia v prípade, že sú v projekte zúčastnené 3 krajiny a maximálnou sumou 15 000 € na celú dobu riešenia v prípade, že sú v projekte zúčastnené 4 krajiny.

Bližšie informácie o slovenských národných pravidlách sú uvedené v Dodatku k spoločnej výzve DS 2016, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
UPOZORNENIE:
- V  prípade financovania  projektu  budú  finančné  prostriedky  poskytnuté  len  na  aktivity  stanovené v príslušných metodických pokynoch.
- Podávanie odborných a finančných správ o projekte je POVINNÉ.

Podrobnejšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia-2016.html