Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


OPTP-PO1-SC1-2016-11


Grantová schéma

Projekty pre vysoké školy

Vyhlásenie výzvy

15.12.2016

Ukončenie výzvy

28.02.2017

Popis

Operačný program: Technická pomoc
Prioritná os: 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ: 1 - Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia,
kontroly a auditu EŠIF
1.1. Poskytovateľ:
Názov: Úrad vlády SR, riadiaci orgán pre OP TP
Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika
1.2. Dĺžka trvania vyzvania
Typ vyzvania: otvorené
Dátum vyhlásenia: 15/12/2016
Dátum uzavretia: do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia
RO OP TP, najmä z dôvodu uspokojenia dopytu oprávnených žiadateľov. Presný dátum uzavretia
vyzvania zverejní RO OP TP na webovom sídle http://optp.vlada.gov.sk.
1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)
Indikatívna výška zdrojov EÚ v rámci vyzvania je 300 000,00 €.
1.4.