Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


5/2017


Grantová schéma

Pamäťové a fondové inštitúcie - Knižnice

Vyhlásenie výzvy

15.02.2017

Ukončenie výzvy

15.03.2017

Popis

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

Dotácia sa poskytuje na nákup knižničného fondu.
Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 1 000 EUR Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 15 000 EUR Výška povinného spolufinancovania projektu: 5 % z rozpočtu projektu Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2017 Najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2017 Maximálna doba realizácie projektu: 31.05.2018 Oprávnené výdavky: Nákup knižničného fondu.