Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03


Grantová schéma

Operačný program Ľudské zdroje

Vyhlásenie výzvy

13.12.2016

Ukončenie výzvy

13.02.2017

Popis

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Operačný program: Ľudské zdroje

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 17 889 612 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.