Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Verejná výzva MZ SR - na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016 - 15. 09. 2016


Grantová schéma

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásenie výzvy

23.06.2016

Ukončenie výzvy

15.09.2016

Popis

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016.

Cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť transparentnosť pri poskytovaní dotácií ministerstva prihláseným žiadateľom, ktorí sa budú v súlade s prioritnými okruhmi vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na rok 2016 podielať na riešení vedecko-výskumných oblastí závažných medicínskych problémov v zdravotnom stave slovenskej populácie zohľadňujúce princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov.

Oprávnený žiadateľ:
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ma osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu najmenej po dobu troch rokov.

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 70 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 30 % z iných zdrojov.

Dotáciu nemožno poskytnúť na:
a) úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti podľa § 3 ods. 4 zákona (a príloh), ktorej  vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto verejnej výzvy.

Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly ministerstva na príslušný rok a nasledujúce dva roky:
- rozpočet na dotácie na rok 2016 je 485 634,08 €
- rozpočet na dotácie na rok 2017 je 860 000,00 €
- rozpočet na dotácie na rok 2018 je 860 000,00 €
Najvyššia výška finančných prostriedkov na realizáciu jedného úspešného vedecko-výskumného projektu je 20 000,00 € na 1. rok realizácie projektu a 33 000,00 € na 2. a 3. rok realizácie projektu.
Najnižšia výška finančných prostriedkov na realizácie jedného úspešného vedecko-výskumného projektu je 10 000,00 € / rok.

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie: 15. 09. 2016

Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie:
Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú v písomnej forme v jednom origináli a jednej kópii a takisto v elektronickej forme na CD nosiči, podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa na adresu ministerstva. Kompletná dokumentácia žiadosti, ktorú predkladá žiadateľ pozostáva zo:

  •  žiadosti na poskytnutie dotácie, projektového formuláru, životopisu zodpovedného riešiteľa a zástupcu zodpovedného riešiteľa a projektovými tabuľkami č. 1-7 (príloha č. 3),
  • príloh žiadosti ( v zmysle §3 ods.5 zákona ).

Kompletná žiadosť (v písomnej verzii v slovenskom jazyku, aj v požadovanej elektronickej verzii) musí byť doručená spolu v jednom ucelenom zalepenom obale. Môže byť doručená iba poštou, kuriérom alebo osobne. Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií je do 30. 11. 2016.

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

Podrobnejšie informácie
http://www.health.gov.sk/Clanok?vyzva-dotacie-2016