Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


APVV Slovensko-Taiwan 2017


Grantová schéma

APVV bilatelárne

Vyhlásenie výzvy

02.05.2017

Ukončenie výzvy

03.07.2017

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so sekciou vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan).

  • Dátum vyhlásenia: 2. 5. 2017
  • Dátum ukončenia výzvy: 3. 7. 2017
  • Doba riešenia projektov: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
  • Celkový objem finančných prostriedkov : 86 000 €.

Ciele výzvy:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPPhttps://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls/apvv-mb

Žiadosti sa predkladajú v slovenskom aj anglickom jazyku elektronicky prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Informačný systém na elektronické podávanie žiadosti sa uzatvorí dňa 03. 07. 2017 o 12:00 hod. Žiadateľ je povinný jeden podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení (identický s elektronickou verziou odoslanej žiadosti) doručiť agentúre v lehote najneskôr do 03. 07. 2017. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť. Po uvedenom termíne nebude možné návrh projektu predložiť. Riešitelia by preto mali projekt podávať na Oddelenie podpory projektov CCVaPP s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu: denisa.krivos-bellusova@upjs.sk alebo lenka.sabovcikova@upjs.sk

Žiadosť predložená agentúre musí byť podpísaná zodpovednými riešiteľmi a štatutárnymi zástupcami slovenského žiadateľa (E 01 a E 04) aj partnerskej organizácie (A5 04 a A5 05). Faxové/oskenované podpisy francúzskeho partnera budú akceptované.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa, že má platné osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Samotné čestné vyhlásenie podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa.  Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dokument však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení.

Žiadosti na podpis pánovi dekanovi odovzdajte na Oddelení podpory projektov CCVaPP Mgr. Denisa Krivoš-Bellušovej alebo Mgr. Lenke Sokolovej Sabovčíkovej v dostatočnom predstihu, najneskôr však do 03. 07. 2017 do 14:00 hod.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne vypracujú obsahovo totožné projekty. Žiadosť musí byť predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej aj taiwanskej strane. Na slovenskej strane podáva žiadosť slovenský zodpovedný riešiteľ do agentúry a na taiwanskej strane podáva žiadosť taiwanský zodpovedný riešiteľ podľa pokynov taiwanskej partnerskej organizácie, ktorá vyhlasuje výzvu v Čínskej republike (Taiwan).

Pred podaním žiadosti má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet projektu so zamestnancami CCVaPP  Mgr. Denisou Krivoš-Bellušovou (denisa.krivos-bellusova@upjs.sk) alebo s Mgr. Lenkou Sokolovou Sabovčíkovou (lenka.sabovcikova@upjs.sk).

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 4 000 € na kalendárny rok/projekt a max. 8 000 € na celú dobu riešenia projektu.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na webovej stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2017.html