Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018


Grantová schéma

Vedecká grantová agentúra

Vyhlásenie výzvy

13.03.2017

Ukončenie výzvy

31.05.2017

Popis

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGAdo 28. 4. 2017 do 14.00 hod. Termín na podanie žiadostí (potvrdenia o podaní žiadosti) v písomnej forme: do 3. 5. 2017 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP: https://portal.ccvapp.upjs.sk/grantcalls/vega  

Z dôvodu povinnosti archivovať projekty pre prípad kontroly Vás prosíme doručiť v tlačenej forme najneskôr do 28.4.2017 do 15:00 hod. na Oddelenie podpory projektov CCVaPP tieto materiály:

  • originál žiadosti (podpísaný vedúcim projektu) - 1x
  • prvú stranu anglickej verzie - 1x
  • vygenerované potvrdenie o podaní žiadosti - 2x (v prípade spolupráce so SAV – 3x)

Podpísanie všetkých doručených potvrdení štatutárom UPJŠ (ako funkcionára prosíme uvádzajte pána rektora – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., potvrdenia budú podpisovať dekani jednotlivých fakúlt na základe splnomocnenia, resp. rektor) a ich zaslanie na MŠVVaŠ SR zabezpečí Oddelenie projektov CCVaPP.

V prípade spoločného projektu z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu.

Pred podaním žiadosti má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet projektu so zamestnancami CCVaPP  Mgr. Denisou Krivoš-Bellušovou (denisa.krivos-bellusova@upjs.sk) alebo s Mgr. Lenkou Sokolovou Sabovčíkovou (lenka.sabovcikova@upjs.sk).

Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už toto potvrdenie nepodpisujú). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií. Správcovia agendy VEGA chýbajúce údaje, príp. podpisy dodatočne nevyžiadavajú.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých:

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb,
  • výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená) a i.

 

Systém e-VEGA

Úplné znenie výzvy