Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02


Grantová schéma

Operačný program Výskum a inovácie - VA

Vyhlásenie výzvy

31.05.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2016

Popis

Operačný program: Výskum a inovácie Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií Investičná priorita: 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry Typ aktivity: 1.2.1 Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-- vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK Schéma štátnej pomoci: Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) – podnikateľský subjekt – žiadateľ/partner Výskumné organizácie vykonávajúce nezávislý výskum a vývoj (štátne, vysokoškolské a neziskové organizácie výskumu a vývoja) – mimo schémy štátnej pomoci Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 301 000 000 EUR