Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01


Grantová schéma

Operačný program Ľudské zdroje

Vyhlásenie výzvy

21.11.2016

Ukončenie výzvy

31.12.2018

Popis

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Názov poskytovateľa pomoci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje.

Investičná priorita:  Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.

Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Dátum uzavretia: SO pre OP ĽZ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu alebo na základe rozhodnutia SO pre OP ĽZ, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu 1 zo strany potenciálnych žiadateľov. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/ s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR.

Bližšie informácie