Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR


Grantová schéma

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Vyhlásenie výzvy

11.01.2017

Ukončenie výzvy

24.02.2017

Popis

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Oprávnený žiadateľ: okruh žiadateľov vymedzený v § 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

 Suma určená na výzvu v roku 2017 je v predpokladanej výške 118 820,- Eur.

Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 24. 2. 2017, na adrese :

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
odbor analýz a plánovania
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

pričom rozhodujúci je dátum registrácie v podateľni MZVaEZ SR alebo dátum poštovej pečiatky v prípade žiadostí zasielaných poštou.

Registráciu žiadostí o dotáciu je možné vykonať na: http://dotacie.mzv.sk/2017/

Podrobnejšie informácie:
http://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky