Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Dotáciu na 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ


Grantová schéma

Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy

Vyhlásenie výzvy

01.01.2016

Ukončenie výzvy

11.03.2016

Popis

Zameranie: podpora podujatí, ktoré zapoja širokú verejnosť do SK PRES a zvýšia informovanosť o predsedníctve v slovenských regiónoch.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. Cieľom výzvy je osloviť širokú verejnosť naprieč  regiónmi prostredníctvom aktivít, odborných štúdií, analýz, tematických publikácií a verejno-vzdelávacích podujatí súvisiacich s predsedníctvom

Oprávnený žiadateľ:

  • občianske združenie,
  • nadácia,
  • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • právnická osoba zriadená zákonom alebo
  • fyzická osoba.

Oprávnené aktivity: podujatia a aktivity za účelom zvýšenia informovanosti slovenskej verejnosti o predsedníctve SR v Rade EÚ, o únii a členstve SR v nej, ako aj príspevok k spoločnému vlastníctvu SK PRES širokou verejnosťou, prípadne tematický presah podujatí a aktivít na SK PRES a ich rovnomerná geografická distribúcia v regiónoch

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 320 000 EUR.

Výška príspevku: výška sumy, o ktorú možno žiadať, je ohraničená sumou vyčlenenou na financovanie dotačnej schémy a počtom a kvalitou doručených žiadostí.

Spolufinancovanie: najmenej vo výške 5 %

Časová realizácia: do konca roku 2016, predpoklad začiatku realizácie - na prelome apríla a mája 2016.

Termín podania projektu: 11. marec 2016

Cieľová skupina riešiteľov UPJŠ: každý, kto má potenciál realizovať projekt.

Podrobnejšie informácie: http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-grantova_schema_predsednictva_pre_mimovladne_organizacie_a_skoly