Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


PODPORA ZDRAVIA PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI


Grantová schéma

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásenie výzvy

28.04.2016

Ukončenie výzvy

30.06.2016

Popis

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia  pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2016.

Zadávateľ GS: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Cieľ projektu: cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť transparentnosť pri poskytnutí dotácií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (t.j. finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo štátneho rozpočtu) prihláseným žiadateľom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na podporu a rozvoj 1 až 2 plnohodnotných národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktoré budú zapojené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby (napr. doplnenie potrebného prístrojového vybavenia, či zavedenie nových technológií).

Oprávnený žiadateľ: právnická alebo fyzická osoba

Výška príspevku: objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácie na podporu
zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike v rozpočtom roku 2016
je 100 000,00 EUR.

Najvyššia výška je 100 000,00 EUR

Najnižšia výška je  50 000,00 EUR

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 95 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.

Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 30. júna 2016.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí je najneskôr do 25. augusta 2016.

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

Podrobnejšie informácie