Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03


Grantová schéma

Operačný program Výskum a inovácie - VA

Vyhlásenie výzvy

31.05.2016

Ukončenie výzvy

31.10.2016

Popis

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu
a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy-va/opvai-vadp2016121-03-dsv/

Operačný program: Výskum a inovácie

Zameranie: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania
do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie,
ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu,
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom
inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov,
rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Výška príspevku:IIndikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 288 000 000 EUR.