Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


PODPORA PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT


Grantová schéma

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vyhlásenie výzvy

07.03.2016

Ukončenie výzvy

10.05.2016

Popis

VEREJNÁ VÝZVA
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.

Zadávateľ GS: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Cieľ projektu: podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na ochranu verejného zdravia, zvýšenie verejného povedomia a porozumenia k rizikám súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených podľa  „Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020“.

Prioritné oblasti podpory  pre rok 2016:
a) Zníženie dopytu po drogách
b) Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce
c) Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie

Oprávnený žiadateľ: právnická alebo fyzická osoba

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 515 000 EUR:

    Najvyššia výška je 50 000,00 EUR
    Najnižšia výška je  2 000,00 EUR

Termín podania projektu: 10. máj 2016

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 31. júla 2016.

Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Podrobnejšie informácie