Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS PF UPJŠ 2017-2018


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum

Vyhlásenie výzvy

13.01.2017

Ukončenie výzvy

16.03.2017

Popis

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2017 - 2018 (SJ)

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2017 - 2018 (AJ)

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2017-2018 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 21. 6. 2017 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login_ldap. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou prihlasovacích údajov do akademického informačného systému AIS2. Po prihlásení sa do portálu je potrebné zvoliť „Registrovať projekt“. Po zobrazení všetkých otvorených výziev vyhľadajte výzvu s názvom VVGS PF UPJŠ 2017-2018 a kliknite na „Vytvoriť žiadosť“. Vyplňte príslušné textové polia a žiadosť uložte. Žiadosť je možné aj naďalej upravovať až do sfinalizovania. Finálnu žiadosť o projekt v portáli uložte a odošlite na schválenie.

Po podaní finálnej žiadosti o výskumný projekt VVGS Vám systém vygeneruje žiadosť v pdf formáte. Žiadosť je potrebné vytlačiť (1x) a podpísať vedúcim projektu a poradcom projektu. Podpísanú žiadosť je nutné doručiť na sekretariát Vášho ústavu. 

Riaditeľ príslušného ústavu posúdi žiadosť a svojím podpisom vyjadrí súhlas s podaním projektu. Zároveň určí 1 posudzovateľa projektu z radov tvorivých pracovníkov ústavu, ktorí nie sú poradcom posudzovaného projektu (1 posudzovateľ môže oponovať aj viac projektov). Následne riaditeľ ústavu odošle projekty spolu s návrhom na posudzovateľov na Oddelenie podpory projektov CCVaPP, najneskôr však do 28.2.2017 (utorok).

Žiadosť o rozvojový projekt v rámci VVGS je možné podať tiež prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login_ldap. Po prihlásení je potrebné vyhľadať výzvu s názvom VVGS PF - Rozvojové projekty.

 

Termíny:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 13. 1. 2017
  • Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 22. 2. 2017
  • Termín podania projektu v písomnej podobe na Oddelenie podpory projektov: do 28. 2. 2017 
  • Oponentúra projektov: do 27. 3. 2017
  • Rozhodnutie komisie VVGS: do 31. 3. 2017
  • Schválenie dekanom: do 1. 4. 2017
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 31. 7. 2018
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 30. 9. 2018

 

Doplňujúce informácie: