Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS FF UPJŠ 2022-2023 Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a doktorandov (bez obmedzenia veku)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém FF UPJŠ

Vyhlásenie výzvy

08.09.2021

Ukončenie výzvy

31.10.2021

Popis

Poslanie vnútorného vedeckého grantového systému

  1. Poslaním vnútorného vedeckého grantového systému Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj ako „VVGS FF“) je podporovať rozvoj aktivít tvorivých zamestnancov a doktorandov Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach (ďalej aj ako „FF UPJŠ“) smerom k príprave a získavaniu projektov z externých zdrojov, vytvoriť súťaživé a stimulačné prostredie a podnecovať k prezentácii originálnych výsledkov práce v renomovaných periodikách.
  2. V prípade mladých vedeckých pracovníkov FF UPJŠ a doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia je poslaním VVGS FF zároveň viesť týchto pracovníkov a doktorandov k samostatnej príprave, tvorbe a realizácii vlastných vedeckých projektov s cieľom osvojiť si princípy grantovej súťaže, vedenia kolektívu, spravovania projektovej agendy a získať doplnkové finančné zabezpečenie svojej vedeckej činnosti.
  3. VVGS FF podporuje najmä nové, originálne, netradičné a interdisciplinárne projekty.
  4. VVGS FF podporuje výskumné projekty vysokoškolských učiteľov FF UPJŠ vo funkcii asistenta alebo odborného asistenta a doktorandov FF UPJŠ v dennej forme doktorandského štúdia (bez obmedzenia veku) – podávatelia (vedúci) projektu a spoluriešitelia projektu.
  5. Informačnú podporu VVGS FF (príprava a podanie projektu, financovanie projektu, podanie záverečnej správy o riešení projektu a pod.) poskytuje projektová manažérka FF UPJŠ, ako aj útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy FF UPJŠ a tajomníčka FF UPJŠ.