Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


VVGS UPJŠ 2021-2022 Projekty cielene orientovaneho výskumu (zberný termín 20.9.2021)


Grantová schéma

Vnútorný vedecký grantový systém PCOV

Vyhlásenie výzvy

21.05.2021

Ukončenie výzvy

20.09.2021

Popis

Základné informácie

Program „Projekty cieľovo orientovaného výskumu (PCOV)“ je určený výskumným tímom, pre ktoré je charakteristický koncentrovaný excelentný výskum v niektorej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach. Pod koncentrovaným výskumom sa myslí ucelený vedeckovýskumný projekt, ktorý združuje tematicky, cieľmi a výstupmi. PCOV sa vyznačujú vysokou odbornou kvalifikáciou, inovatívnym prístupom a kreatívnosťou.

Projekty cieľovo orientovaného výskumu musia mať jednoznačne definovaný výstup projektu (prototyp, nový postup, inovatívny prístup, vedecký projekt, právna analýza, umelecké dielo, workshop a podobne).

PCOV môže predstavovať „pilotný projekt“ a výstupom PCOV môže byť príprava nového budúceho projektu financovaného z externých zdrojov.

Podanie žiadosti o finančnú podporu PCOV nie je časovo ohraničené (žiadosť je možné podať priebežne, pričom pre posúdenie správneho podania žiadosti a pre začiatok riešenia projektu je dôležitý dátum podania projektu v súvislosti so zbernými termínmi uvedenými v tomto štatúte).

Dĺžka trvania projektu PCOV je maximálne 1 rok a možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 3 000,- Eur.

Oprávnení žiadatelia

Riešiteľský kolektív (výskumný tím) pozostáva z vedúceho projektu (žiadateľa) a jednotlivých členov  - riešiteľov.

Žiadateľom o projektovú podporu môže byť v zmysle Čl. 8 ods. 2 pism a) Štatútu UPJŠ v Košiciach  len člen akademickej obce UPJŠ.

Zloženie výskumného kolektívu PCOV musí dávať záruku vysokej vedeckej kvality, kreatívnosti a inovačného prístupu na riešenie výskumnej úlohy. Členovia tímu sa musia aktívne podieľať na edukačnom procese v oblasti doktorandského štúdia; členom výskumného kolektívu musí byť aspoň 1 interný doktorand a aspoň 1 mladý vedecký pracovník do 35 rokov, ktorí sa aktívne podieľajú na riešení projektu.

Člen riešiteľského kolektívu VUaVP35 však môže byť členom riešiteľského kolektívu PCOV. V prípade, ak sa zhoduje termín výzvy VUaVP35 a zberný termín na podávanie projektov PCOV, nie je možné, aby v rámci tohto termínu na podávanie projektov boli členmi riešiteľského kolektívu VUaVP35 a PCOV tí istí riešitelia.

Podanie projektu

Vedúci projektu podáva žiadosť o finančnú podporu elektronicky prostredníctvom portálu CCVaPP UPJŠ, ktorý je prístupný na webovej stránke CCVaPP UPJŠ (https://portal.ccvapp.upjs.sk/admin/grant-call/views). Vygenerované, vytlačené a podpísané potvrdenie žiadosti o finančnú podporu  je vedúci projektu povinný doručiť na Oddelenie podpory projektov CCVaPP UPJŠ., resp. do podateľne Rektorátu UPJŠ do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná elektronicky.

Zberné termíny stanovené pre elektronické podávanie žiadostí sú:  20.1., 20.5., 20.9.

Pre posúdenie, či bola žiadosť podaná v určenom termíne, je rozhodujúci dátum elektronického podania a dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Rektorátu UPJŠ. Žiadosť o finančnú podporu projektu nie je možné podávať faxom alebo e-mailom.

Finančná podpora

Možná požadovaná výška finančnej dotácie zo strany žiadateľa na jeden projekt je maximálne 3 000 Eur.

UPJŠ poskytne na vybrané vedecké projekty finančné prostriedky vedúcim projektov v kategórii „Tovarov a služieb“, pričom na „Cestovné náhrady a konferenčné poplatky“ sa môže použiť maximálne 50% plánovaných prostriedkov. Zároveň nesmie použiť všetky pridelené finančné prostriedky na náhradu účasti na jednej akcii (konferencia, seminár, školenie a pod.). Osobami oprávnenými čerpať finančné prostriedky sú len členovia riešiteľského kolektívu.  Podmienkou čerpania finančných prostriedkov na konferenciu je aktívna účasť riešiteľa projektu na konferencii dokladovaná formou výstupu, ako sú prednáška, poster, abstrakt, príspevok v zborníku. S jedným výstupom je oprávnená účasť iba jedného riešiteľa.

Finančné prostriedky na riešenie projektu pridelí rektor UPJŠ fakulte alebo súčasti UPJŠ, z ktorej je vedúci projektu, formou zvýšenia dotácie na vedu,  výskum a vzdelávanie. V prípade, že riešitelia projektu sú z rôznych fakúlt a súčastí UPJŠ, finančné prostriedky budú pridelené na jednotlivé fakulty a súčastí UPJŠ podielom, ktorý určí vedúci projektu. Fakulta alebo súčasť UPJŠ, z ktorej je vedúci projektu, je ďalej zodpovedná za administratívne zabezpečenie realizácie projektu.

Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov zodpovedá vedúci projektu rektorovi a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani súčasť UPJŠ. Fakulta alebo súčasť UPJŠ nesmie podmieniť realizáciu projektu žiadnou požiadavkou na krytie prevádzkových nákladov fakulty alebo súčasti UPJŠ.

Hodnotenie projektov

Pri projektoch PCOV komisia posudzuje inovatívnosť a reálnosť navrhovaného výstupu projektu. Podmienkou úspešnosti projektu PCOV je jednoznačná a nespochybniteľná realizácia výstupu projektu definovaná v žiadosti projektu.

Hodnotenie projektov, výber projektov navrhnutých na financovanie a návrh výšky pridelenej finančnej podpory uskutočňuje Komisia UPJŠ pre VVGS.

Termíny

Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 21. 5. 2021

Termín podania projektu v elektronickom systéme: do 20. 9. 2021

Termín podania projektu v písomnej podobe na CCVaPP: do 22. 9. 2021

Začiatok riešenia: od 2. 11. 2021

Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 30. 11. 2022

Ďalšie informácie

  • Rozhodnutie rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018:

https://www.upjs.sk/public/media/13364/rr_3_2018_statut_vvgs-upjs-v-kosiciach-2018.pdf

  • Najčastejšie kladené otázky VVGS UPJŠ:

https://www.upjs.sk/public/media/13364/vvgs_casto_kladene_otazky_1_2021_final_ak.pdf