Registračný portál

Vzdelávacie aktivity, Multimédiá, Podpora projektov, Ďalšie aktivity, Študenti pre študentov


Slovensko - Rusko RD 2021


Grantová schéma

APVV výskumné bilaterálne

Vyhlásenie výzvy

30.06.2021

Ukončenie výzvy

31.08.2021

Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie  žiadostí na riešenie projektov výskumu s označením SK-RU-RD 2021

  Dátum vyhlásenia: 30.06.2021

  Dátum ukončenia výzvy: 31.08.2021, 12:00

Verejná výzva SK-RU-RD 2021 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.“:

1.. Versmírny, planetárny a atmosférický výskum,

2. Civilizačné choroby a zdravý životný štýl,

3. Nové materiály a náuka o materiáloch

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

Pred podaním prosím svoje projekty zaregistrujte v portáli CCVaPP .

Pred podaním žiadosti, má vedúci projektu možnosť prekonzultovať rozpočet (pomôcka pri tvorbe rozpočtu) s povereným zamestnancom CCVaPP (Mgr. Marieta Horváthová). 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom a podpísané štatutárnymi zástupcami žiadateľa/partnera na adresu agentúry.

Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať:

  • časť žiadosti RD-A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie;
  • časť žiadosti RD-E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie;
  • časť žiadosti RD-E podpísaná štatutárnymi zástupcami spoluriešiteľských organizácií;
  • neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou v anglickom jazyku;
  • pri projektoch, ktorých riešenie má priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a každým odberateľom výsledkov rišenia projektu.  

V súvilosti so zabezpečením potrebných podpisov na dokumenty za UPJŠ je potrebné doručiť podklady na CCVaPP najneskôr do 27.08.2021 do 12:00hod..

Riešitelia by mali projekt podávať s dostatočným predstihom. Elektronickú verziu žiadosti po podaní v elektronickom systéme pošlite aj na e-mailovú adresu marieta.horvathova@upjs.sk.

Ako štatutárneho zástupcu je potrebné uviesť meno pána rektora UPJŠ, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., žiadosť však podpisuje dekan príslušnej fakulty v zastúpení. V prípade univerzitných pracovísk žiadosti podpisuje rektor UPJŠ.

Ak v pripravovaných projektoch APVV bude riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov viacerých fakúlt UPJŠ, v žiadosti sa odporúča uviesť ako pracovisko žiadateľa univerzitu. Za UPJŠ v tomto prípade podpisuje žiadosť štatutárny orgán - rektor UPJŠ.

V podmienkach výzvy agentúra uvádza, že jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej predloženej žiadosti.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na celú dobu riešenia  projektu je maximálne 210 000 € a maximálne 70 000€ na kalendárny rok. Agentúra poskytne na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve maximálne 630 000 €.

Pri príprave rozpočtu je potrebné sa riadiť "Prílohou 3 - Zásady tvorby rozpočtu" https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vyskumne_bilateralne/sk-ru-2021/vyzva-sk-ru-rd-2021-priloha3_sk.pdf

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. marca 2022. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 34 mesiacov.

Podrobnejšie informácie o výzve môžete nájsť na web stránke: https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vyskumne_bilateralne/sk-ru-2021/vyzva-sk-ru-rd-2021-znenie-vyzvy-sk.pdf